Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence k řešení problémů > nenechá se při řešení problému odradit n...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dopravní výchova v základní škole praktické - II

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Romana Tůmová
Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy a první předlékařské pomoci v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů.
DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA 2. STUPNI

Ve výuce dopravní výchovy v základní škole praktické je vhodné pokračovat i na druhém stupni. Především z toho důvodu, že vzdělávání žáků základních škol praktických má svá specifika, která jsou uvedena v Úvodu pedagogického materiálu.

Smyslem dopravního kurzu je především připravit žáky na bezpečný pohyb na pozemní komunikaci a vytvořit vhodný základ pro výchovu budoucích řidičů motorových vozidel. Po jeho absolvování by se mohli žáci přiblížit k získání řidičského oprávnění k jízdě na malém motocyklu. Měl by také přispět ke shrnutí a rozšíření vědomostí a dovedností žáků v dopravní výchově, jejich spojení s praxí a vytvoření předpokladů pro to, aby se mohli stát účastníky provozu na pozemní komunikaci.

Výuka pro žáky 2. stupně může být realizována formou nepovinného předmětu nebo zájmového kroužku jako Kurz dopravní výchovy. Jeho realizace je závislá na podmínkách a možnostech každé školy.

Nejvhodnější variantou je, když je realizován v trvání celého školního roku. Žáci mají dostatek času na procvičení učiva. Není-li tomu tak, pak je možné ho uskutečnit alespoň pololetně, tj. v časové dotaci cca dvaceti hodin (viz Plán kurzu dopravní výchovy). Mezi hodiny teoretické přípravy jsou začleněny tělesná výchova, pracovní vyučování, přírodověda či přírodopis. Žáci zde prakticky získávají základy technických dovedností při údržbě jízdního kola, zdokonalují se v poskytování první pomoci apod.

Nejlépe osvědčeným a prakticky ověřeným způsobem začlenění dopravní výchovy do učiva v základní škole praktické je kombinace obou možností v provázanosti s integrací dopravní výchovy do jednotlivých předmětů.

Prakticky je tedy dopravní výchova naplňována provázaně:

  • kurz dopravní výchovy pro žáky 4. - 6. ročníku jako pololetní projekt v rozsahu nejméně dvaceti hodin (je nutné přizpůsobit obsah kurzu věkové kategorii žáků a výrazně odstupňovat jeho obsahovou náročnost);
  • celoroční kurz dopravní výchovy zařazený jako nepovinný předmět pro žáky 7. - 9. ročníku;
  • současně se výuka dopravní výchovy rozšíří tak, že se učivo kurzu zařadí i do vhodných předmětů, čímž vznikne více prostoru pro procvičení a osvojení učiva (integrace).

Je nutné, aby učivo navazovalo na znalosti z předcházejících ročníků. Nejprve je třeba zopakovat dovednosti a návyky z minulých let, následně pak zdokonalit vědomosti, které se týkají pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty.

Vyučujícím kurzu je učitel, který má potřebné předpoklady a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Prakticky lze kurz dopravní výchovy realizovat v učebně, na školním hřišti, ale i na ulici nebo jinde, pokud to místní podmínky umožňují. Případné rozšíření obsahu nebo jeho obměny vyplynou z možností, které nám dává technické vybavení a materiální podmínky školy. Při vlastní realizaci kurzu se projeví místní možnosti, vybavení školy, spolupráce s dalšími osobami a organizacemi.
O záměru realizovat kurz je vhodné včas informovat rodiče a zajistit tak maximální účast žáků. Praktický výcvik je vhodný na dopravním hřišti, je dobré zajistit i zdravotníka pro výuku poskytování první pomoci.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám