Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence sociální a personální > přispívá k vytváření a udržování hodnotných...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Cizinci v ČR

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Hlavní podstatou projektu je u žáků vyvolat zájem o problematiku mezilidských vztahů, vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním.

Téma projektu: Cizinci v České republice 

Počet žáků: 30 (školní třída)

Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost (dějepis, občanský a společenskovědní základ)
 • Umění a kultura (výtvarný obor)
 • Člověk a příroda (geografie)

Organizace řízení učební činnosti

Individuální práce doma s internetem, skupinová práce, práce ve třídě, prezentace

Vyučovací metody

 • metody slovní: rozhovor, diskuze, brainstorming, metody práce s textem (knihou, internetem)
 • metody praktické: výtvarné činnosti (kreslení, stříhání, lepení), pracovní činnosti, výroba produktu, nácvik dovednosti

Pomůcky

Internet, encyklopedie, mapy, fotodokumentace, fixy, lepidlo, papíry.

Výstup projektu

Projekt bude ukončen výstavou plakátů, které žáci budou připravovat v průběhu realizace.

Hodnocení

 • učitel hodnotí ve třídě společně se žáky po každé vyučovací hodině
 • žáci hodnotí své výstupy, svou práci, práci na projektu
 • učitel hodnotí sám výkon, na konci projektu, práci žáků

Cíl projektu

 • seznámení žáků s pojmy – kultura, skupina, identita, minorita, diskriminace a tolerance,
 • seznámení žáků s národy žijící v České republice a jejich kulturou,
 • rozvoj sociálních kompetenci

Vyučovací cíle

Kognitivní:

 • žáci pojmenují národy žijící v České republice a popíší sociokulturní prostředí, z jakého pochází
 • žáci seřadí základní údaje o vybraných národech (geografické umístění, jazyk, kultura, náboženství apod.)
 • žáci objasní, jak sociokulturní zázemí posiluje a omezuje identitu jedince

Afektivní:

 • žáci umějí vysvětlit pojem kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance
 • žáci respektují postoje tolerance, respektu a otevřenosti vůči odlišným kulturám
 • žáci cítí odpovědnost za vlastní kulturu, vlastní identitu
 • žáci chápou různorodost ve společnosti jako příležitost
 • žáci dokáží spolupracovat se všemi členy skupiny
 • žáci umějí vhodně komunikovat ve skupině

Plánovaný průběh výuky

Učitelka žáky motivuje sdělením o tématu a hlavního úkolu projektu a rozdělí je na skupinky po 4–5. Každá skupina si vybere mluvčího, který vylosuje kartičku s pojmem (kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance). Skupina má za úkol najit ve slovníku nebo v encyklopedii význam pojmu na jejich kartičce. Po vyzvání učitelky skupiny prezentují splnění svého úkolu.

Metodou diskuze učitelka zjišťuje, jaké národy – žijící v České republice – žáci znají. Důležité informace, které vyplynou z diskuze, jsou zapisovány učitelkou na tabuli. Každá skupina si vylosuje kartičku s názvem národa žijícího v České republice. 
Za domácí úkol skupiny vyhledají informace, které souvisejí s národem na jejich kartičce. Každá skupina pracuje samostatně dle zadání a prezentuje výsledky své práce v hodině. Na nástěnku vyhrazenou pro tento projekt skupiny vystaví nejúspěšnější část své prezentace. 

Reflexe

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelkou a žáky. Žáci mají za úkol se pokusit říct, postupně jeden po druhém, jak se jim líbila prezentace skupiny, co je překvapilo, co je zaujalo na tomto národě, najit společné znaky mezi českou a prezentovanou kulturou. 

Poznámka

Učitel přímo neřídí tuto činnost, ale pomáhá ji připravovat, uvádí do ní, sleduje ji, modifikuje apod. Žáci se přitom učí nalézat vlastní cestu učení, ale také přijímat odpovědnost za jeho výsledky.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám