Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Aborigines a ti druzí – minulost a současnost některých domorodých skupin obyvatelstva v různých částech světa

Ikona prikladIkona blok
Autor: Aleš Franc
Anotace: Příspěvek pojednává o pěti domorodých skupinách obyvatelstva z různých koutů světa (Aboriginci, Berbeři, Eskymáci, Indiáni a Kurdové). Nedílnou součástí má být poznání jejich běžného života v minulosti i současnosti. A v návaznosti na to zjištění, jak se jejich společensko-politické postavení měnilo (či nikoli) v porovnání s nově příchozími bělochy, kteří postupně obsazovali a mocensky ovládali území původně osídlená právě výše zmiňovanými domorodými skupinami.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 3. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
 2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
 3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Nutné pomůcky: Přístup k Internetu, studijní literatura, papírové postery, zeměpisný atlas světa, slepé mapky světa.
Klíčová slova: domorodec, Aboriginci, Barbeři, Eskymáci, Indiáni, Kurdové

Cíl výuky:

Hlavním cílem tohoto příspěvku má být základní představení pěti domorodých skupin obyvatelstva z různých koutů světa (Aboriginci, Berbeři, Eskymáci, Indiáni a Kurdové) a poznání jejich běžného života v minulosti i současnosti. A v návaznosti na to zjištění, jak se jejich společensko-politické postavení měnilo (či nikoli) v porovnání s nově příchozími bělochy, kteří postupně obsazovali a mocensky ovládali území původně osídlená právě výše zmiňovanými domorodými skupinami.

Při vyslovení výrazu „domorodec" se mnohým z nás vybaví bohatě pomalovaný či potetovaný divoký válečník s výhružně namířeným oštěpem odkudsi z amazonského pralesa. Ve skutečnosti však každý lidský jedinec odněkud pochází, někde se narodil, někde je doma, tedy lze o něm hovořit jako o domorodci a lhostejno, zda jde o středočeského zelináře, který je doma (a tedy domorodcem) v polabské vísce, anebo o dajackého lovce lebek, který pochází z ostrova Borneo.

Podobnou optikou budeme v tomto příspěvku nahlížet na příslušné domorodé skupiny obyvatelstva prakticky ze všech částí světa – tedy z Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie i Evropy (prostřednictvím grónských Eskymáků, neboť Grónsko z hlediska správy náleží k Dánsku). Přestože předmětem našeho zájmu jsou pro Evropany zástupci poněkud exotických etnik, nechceme v žádném případě vnímat příslušné domorodé skupiny nijak hanlivě ve smyslu slovního spojení „ti primitivní divoši v podivných maskách a s hrozivě vztyčenými oštěpy".

Hlavním cílem tohoto příspěvku má tedy být základní představení pěti domorodých skupin obyvatelstva z různých koutů světa a poznání jejich běžného života v minulosti i současnosti. A v návaznosti na to zjistit, jak se jejich společensko politické postavení měnilo (či nikoli) v porovnání s nově příchozími bělochy, kteří postupně obsazovali a mocensky ovládali území původně osídlená právě výše zmiňovanými domorodci.

1. Úvodní informace a rozdělení úkolů ve třídě

Nejdříve žákům představíme základní smysl a cíle výukového bloku, tj. nastíníme jim, co by si měli z výuky odnést. Poté jim ještě ozřejmíme kritéria jejich hodnocení, tady se doporučuje hodnotit vždy výstupy jednotlivých fází/kroků úkolu. Pro fáze/kroky 2–5 je to zhotovení papírového posteru (plakátu), pro fáze/kroky 6–7 zpracování nejlépe powerpointové prezentace a pro fázi/krok 8 individuální práce s vyplněním komparativní tabulky a závěrečná reflexe s celou třídou.

Následně třídu rozdělíme do pěti skupin. Každá z nich si vylosuje (je to nejdemokratičtější forma volby) jednu z pěti domorodých skupin (Aboriginci, Berbeři, Eskymáci, Indiáni, Kurdové). V jednotlivých pracovních skupinách je možno stanovit role (např. prezentátor, zapisovatel) a pravidla (nutnost aktivního přístupu a možnost prosadit se pro všechny členy skupiny, vzájemný respekt a nezesměšňování jednotlivých názorů, a už vůbec ne osobní urážky a invektivy), která budou platná po celou dobu práce na zadaném úkolu.

2. Základní terminologie

Žákům dáme k dispozici seznam termínů vážících se k jejich domorodé skupině (viz Příloha č. 1). Jejich úkolem bude tyto termíny s vysvětlujícím komentářem napsat na papírový poster. Hodnoceným výstupem bude odprezentování této fáze úkolu.

3. Historický vývoj jednotlivých domorodých skupin

Úkolem každé skupiny v této fázi výuky bude ve stručnosti nastínit historický vývoj jednotlivých domorodých skupin. Hodnoceným výstupem bude opět prezentace vypracovaných materiálů před třídou.

4. Zvyky a tradice, jídlo a oblečení, obydlí, jazyk a náboženské představy příslušníků jednotlivých domorodých skupin

V této fázi úkolu mají žáci popsat zvyky a tradice svých domorodců, jejich stravovací návyky a typické oblečení. Na plakát žáci nakreslí typ obydlí (i více typů) charakteristický pro svou domorodou skupinu, příp. i nějaké další zajímavé artefakty.

Dále žáci napíší, jakým jazykem mluví příslušné etnikum, tento jazyk se pokusí zařadit do konkrétní jazykové rodiny a zkusí určit nějaká slova, která se do češtiny dostala právě z některého domorodého jazyka.

Pokusí se rozepsat o náboženských představách a rituálních obřadech svých domorodců. Opět to může být doprovázeno kresbou či obrázkem, příp. zvukem.

Hodnotit se bude zase odprezentování dosažených výsledků před celou třídou.

5. Teritoriální rozšíření domorodých skupin

Do slepých mapek světa žáci zakreslí ty státy či oblasti, ve kterých daná domorodá skupina žije. K mapkám je třeba uvést údaje o aktuálních početních stavech příslušníků jednotlivých etnických skupin a poté mapky vlepit na plakáty.

Hodnocení – viz předcházející krok.

6. Současný život

Žáci se budou snažit zobrazit současný život vybrané domorodé skupiny – pokusí se zachytit proměny v toku času, tj. ve srovnání s výstupy vypracovanými ve fázi 3, ať už půjde o změny k lepšímu, anebo k horšímu. Konkrétně by si žáci měli všímat především toho, jak vypadá běžný pracovní, rodinný a společenský život jedinců z příslušné domorodé skupiny, jak je tento život ve společnosti ovlivněn vztahy k příslušníkům ne-domorodců. Součástí připravované a hodnocené prezentace můžou být obrázky, fotodokumentace, zvukové záznamy apod.

7. Závěrečné shrnutí

Žáci připraví krátkou powerpointovou prezentaci – stručný a přehledný souhrn všeho dosud popsaného (délka prezentace by neměla překročit 15 minut).

Na úplný závěr dávám doporučení zařadit bilanční diapozitivy:

 • Co jsme věděli již dříve, tj. před výukou tohoto tematického bloku?
 • Jaké informace nás nejvíce zaujaly a proč?
 • Je něco, co stále nevíme, příp. čemu jsme nerozuměli či jsme tomu nevěnovali pozornost?

8. Společná reflexe

Žáci si zcela na závěr celého úkolu individuálně vyplní srovnávací tabulku (viz Příloha č. 2), aby se sami přesvědčili, jak pokročili se svými znalostmi a dovednostmi vážícími se k výuce daného tematického bloku. K tomu samozřejmě použijí jednak informace, které se dozvěděli v předcházejících hodinách, a pak mohou v případě „nouze" nahlédnout do dokončených posterů, které budou k dispozici všem ve třídě.

Po vyplnění následuje ještě shrnutí a společná reflexe s celou třídou. Při té společné reflexi zaměříme pozornost na:

 • Faktografickou správnost – kontrola správnosti faktů uvedených ve srovnávací tabulce; žáci by měli sami uvést, jak se jim s postery spolužáků pracovalo.
 • Přemýšlení o jednotlivých domorodých skupinách – zaměření zejména na poslední čtyři řádky srovnávací tabulky – můžeme tedy pracovat s předsudky, stereotypy či falešnými představami žáků; proto je třeba vysvětlovat a uvádět „naučená" fakta na pravou míru; v této závěrečné fázi bychom se mohli se žáky pokusit najít některá společná tvrzení, která jsou pro všechny výše zmiňované domorodé skupiny stejná; podobně bychom mohli nalézt to, co je pro každou skupinu jedinečné.
 • Hodnocení úkolu jako celku – pohovoříme se žáky o silných a slabých místech úkolu; o tom, jak se jim pracovalo; co pro ně bylo nejsložitější a co naopak bylo jednoduché; co jim práci komplikovalo a co naopak usnadňovalo apod.

Bibliografická poznámka

Vedle obligátního a mezi žáky a studenty značně oblíbeného, ale poněkud nespolehlivého zdroje informací, čímž mám na mysli Internet (např. http://www.national-geographic.cz/lide-a-kultura/berberi-uz-nejsou-zadni-barbari-329/; http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/460009; http://www.lideazeme.cz/clanek/hostem-u-chorasanskych-kurdu; http://www.hedvabnastezka.cz/rady/domorodci apod.), doporučuji ke studiu tyto publikace:

Baar, Vladimír. Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. 2. vydání. Ostrava: vyd. Ostravská univerzita a nakl. Tilia, 2002. ISBN 80-86101-66-5.
Čeboksarov, Nikolaj Nikolajevič; Čeboksarovová, I. A. Národy, rasy, kultury. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1978.
Hubinger, Václav; Honzák, František; Polišenský, Jiří. Národy celého světa. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1985.
Lips, Julius. O původu věcí. 1. vydání. Praha: Orbis, 1960.
Wolf, Josef. Abeceda národů (Výkladový slovník kmenů, národností a národů). 1. vydání. Praha: Horizont, 1984.

Přestože některé z výše uvedených monografií jsou již poměrně staršího data vydání, stále v nich učitelé i žáci najdou celou řadu zajímavých a cenných informací týkajících se dotčených domorodých skupin zejména z hlediska antropologického a národopisného, ale také politického a historického a v obecných souvislostech i z hlediska jejich vzniku a vývoje. Jsou zde rovněž uvedeny vzájemné souvislosti mezi životním prostředím, vývojem tělesné stavby a kulturně historickými zvláštnostmi. Nechybí tady ani zajímavé a inspirativní mapové či obrazové přílohy. Toto vše lze využít jak v informativním výkladu učitele, tak především při zpracovávání a tvorbě výstupů žáků.

Podrobnější poučení o jazycích, kterými mluví příslušné domorodé skupiny, lze najít v:

Erhart, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upravené vydání. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-24612-5.
Krupa, Viktor; Genzor, Jozef; Drozdík, Ladislav. Jazyky sveta. 1. vydání. Bratislava: Obzor, 1983 (ve slovenštině).

Reflexe:

Žáci získali nové informace o příslušných domorodých skupinách, které jim otevřely nové rozhledy ve vnímání a poznávání exotických etnik. Zvolené formy a metody práce většinou přijali za své, neboť výuka jim tak připadala zajímavější a poutavější. Modifikací vybraných domorodých skupin lze dosáhnout možnosti opakovat vyučování dle navržené koncepce a struktury, pouze s příslušníky jiných etnik.
Citace a použitá literatura:
[1] - JOSEPHY, Michal. Berbeři už nejsou žádní barbaři. 2003. [cit. 2009-06-11]. Dostupný z WWW: [http://www.national-geograpfic.cz/lide-a-kultura/b...].  
[2] - ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana. Snění australských domorodců. 2008. [cit. 2009-06-11]. Dostupný z WWW: [http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/460009].  
[3] - SLADKÝ, Jiří. Hostem u chorásánských Kurdů. 2008. [cit. 2009-06-11]. Dostupný z WWW: [http://www.lideazeme.cz/clanek/hostem-u-chorasansk...].  
[4] - KUČERA, David. Domorodci. 2006. [cit. 2009-06-11]. Dostupný z WWW: [http://www.hedvabnastezka.cz/rady/domorodci].  
[5] - BAAR, Vladimír. Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. 2. vydání. Ostrava : Ostravská univerzita a nakl. Tilia, 2002. 416 s. ISBN 80-86101-66-5. 
[6] - ČEBOKSAROV, Nikolaj Nikolaj. Národy, rasy, kultury. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, edice Kolumbus, 1978. 240 s. ISBN -. 
[7] - HUBINGER, Václav; HONZÁK, František; POLIŠENSKÝ, Jiří. Národy celého světa. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1985. 392 s. ISBN -. 
[8] - LIPS, Julius. O původu věcí. 1. vydání. Praha : Orbis, 1960. 304 s. ISBN -. 
[9] - WOLF, Josef. Abeceda národů (Výkladový slovník kmenů, národností a národů). 1. vydání. Praha : Horizont, 1984. 272 s. ISBN -. 
[10] - ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. vydání. Praha : SPN, 1990. 198 s. ISBN 80-04-24612-5. 
[11] - KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef; DROZDÍK, Ladislav. Jazyky sveta. 1. vydání. Bratislava : Obzor, 1983. 507 s. ISBN -. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 06. 2009
Zobrazeno: 12015krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANC, Aleš. Aborigines a ti druzí – minulost a současnost některých domorodých skupin obyvatelstva v různých částech světa. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2009, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GMD/6035/ABORIGINES-A-TI-DRUZI---MINULOST-A-SOUCASNOST-NEKTERYCH-DOMORODYCH-SKUPIN-OBYVATELSTVA-V-RUZNYCH-CASTECH-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.