Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Musí to tak být?

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Iva Dobiášová
Anotace: Tato aktivita ukazuje, jak lze realizovat výuku zaměřenou na objasnění a pochopení důležitosti některých principů mezinárodního humanitárního práva.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan a právo » objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní normy
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede příklady činnosti některých významných mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost na chod světového společenství, zhodnotí význam zapojení ČR
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
Klíčová slova: , Český červený kříž, mezinárodní humanitární právo, principy mezinárodního humanitárního práva

Cíl výuky:

Po skončení aktivity by si měli žáci uvědomit, že jedním ze základních principů MHP je i zákaz krutého či ponižujícího zacházení či trestání. Žáci zároveň na základě předkládaných textů zjistí, že tento princip byl v nedávné době několikrát porušen. Podstatné je také to, že se žáci zamyslí nad důležitostí tohoto principu.

Lekce je určena především pro žáky od 2. ročníku střední školy, kteří jsou zvyklí pracovat s texty. Aktivitu je možno zařadit do výuky společenských věd, případně zeměpisu, ale také do společenskovědního semináře a obdobných předmětů. Na aktivitu je potřeba cca 45 minut, záleží na tom, zda chce učitel blíže rozebírat konkrétní příklady. Pro žáky je třeba připravit předem nakopírované texty – nejlépe pro každého vlastní, aby s nimi mohli během hodiny pracovat a vpisovat si do nich poznámky.

Realizace

 1. Brainstorming: Žáci napíšou do sešitu vše, co by se podle jejich názoru mělo ve válce či v ozbrojeném konfliktu v zemi dodržovat. Cca 2 minuty na práci
 2. Následně prodiskutují své příspěvky ve dvojicích. Pak sepíšou 5 nejpodstatnějších návrhů.
 3. Poté učitel či žáci zapíšou některé návrhy v bodech na tabuli.
 4. Následuje práce s ilustračními texty (viz Příloha), které si přečte každý žák sám.
 5. Po přečtení článků žáci zkusí napsat, co články spojuje, co je jejich společným tématem.
 6. Témata jsou zapisována na tabuli. Společně se dojde k závěru, že se jedná kromě jiného o případy z nedávné doby, kdy v době válečného či jiného konfliktu docházelo k mučení či týrání civilistů či zajatců. Učitel položí otázku: Jak by mohl znít princip mezinárodního humanitárního práva, který v těchto kauzách nebyl dodržen? Žáci si ho zkouší písemně zformulovat, prodiskutují ho ve dvojici a posléze nahlas před třídou.
 7. Učitel upřesní odpovědi žáků či sdělí, že jedním z principů MHP je, že nikdo nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení či trestání. Společně pak projdou jednotlivé případy z textů a analyzují je. Případně lze zmínit další konkrétní případy vztahující se k danému tématu.

Reflexe:

V závěrečné fázi výuky je zařazena metoda volného psaní na téma Proč je princip „Nikdo nesmí být podroben krutému či ponižujícímu zacházení či trestání“ důležitý? Žáci své texty odevzdají na konci hodiny. Vyučující může další hodinu některé části textů přečíst (pokud není jejich autor proti), případně může připsat komentáře do žákovských prací. Následovat by mělo obecné zhodnocení žákovských prací z úst učitele. Pokud jsou ve třídě žáci-cizinci, je vhodné zvážit uvedení některých příkladů s ohledem na případné zkušenosti a vzpomínky.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Mezinárodní humanitární právo ve výuce.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Mezinárodní humanitární právo: odpovědi na vaše otázky. 2009. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/MHP_odpove...].  
[2] - Základní principy mezinárodního humanitárního práva. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/Skladanka_MHP_a_C...].  
[3] - Vojáci NATO hlídají zajatce sami, v afghánských věznicích je prý mučí. 2011. [cit. 2012-6-25]. Dostupný z WWW: [http://zpravy.idnes.cz/vojaci-nato-hlidaji-zajatce...].  
[4] - RAUŠOVÁ, Z. Lidé prosili o kulku, popsal hrůzy táborů kosovské armády válečný pamětník. 2009. [cit. 2012-6-25]. Dostupný z WWW: [http://zpravy.idnes.cz/lide-prosili-o-kulku-popsal...].  
[5] - ŠLAJCHRTOVÁ, L. USA nám tajily mučení na Guantánamu, řekla bývalá šéfka britské MI5. 2010. [cit. 2012-6-25]. Dostupný z WWW: [http://zpravy.idnes.cz/usa-nam-tajily-muceni-na-gu...].  
[6] - ZELENÝ, P. Rebelové se v Libyi tlačí k Tripolisu, vládní vojáci mučí zajatce. 2011. [cit. 2012-6-25]. Dostupný z WWW: [http://zpravy.idnes.cz/rebelove-se-v-libyi-tlaci-k...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc22 kBPříloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 07. 2012
Zobrazeno: 7932krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOBIÁŠOVÁ, Iva. Musí to tak být?. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2012, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GMD/16195/MUSI-TO-TAK-BYT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.