Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Aktivita: Aktualizace pohádek aneb Mají nám...

Ikona prakticky

Aktivita: Aktualizace pohádek aneb Mají nám pohádky co říci?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Fantazijní příběhy a pohádky lze využít jako zrcadlo, ve kterém se může odrážet naše současnost. Metoda pracující s tímto momentem se nazývá aktualizace a lze ji využít při práci s celou škálou příběhů – pohádkami, literárními a náboženskými texty apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
  3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
  3. gymnaziální vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » Etická výchova » Řešení problémových situací, komunikační dovednosti » tvořivě přistupuje k problémům
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Morálka všedního dne
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: diskuze, rozhodování, pluralita hodnot, aktualizace, storyboard, narativní analýza

Fantazijní příběhy a pohádky lze využít jako zrcadlo, ve kterém se může odrážet naše současnost. Metoda pracující s tímto momentem se nazývá aktualizace a lze ji využít při práci s celou škálou příběhů – pohádkami, literárními a náboženskými texty apod. Například aktualizace biblických podobenství může přinést zajímavé poznatky o tom, jak jsou hodnoty vnímány v našem každodenním životě.

Při této práci jde o to vzít z textu hlavní motiv, myšlenku, základní událost. To jsme viděli i v některých předchozích aktivitách – např. v Perníkové chaloupce a dilematu rodičů, kteří se dostanou na samu hranici přežití a snaží se zachránit alespoň své děti, versus rodič, který získá nového partnera a bojuje o přízeň mezi ním a vlastními dětmi apod. To jsou momenty, které v pohádkách nacházíme, ale zároveň známe i z naší současnosti. Pomocí pohádky pak dokážeme snadněji a přesněji reflektovat naši přítomnou situaci, téma.

Cíl zpřítomnění příběhů ve vlastním životě, ztotožnění se s výpovědní hodnotou textu, hledání různých úhlů pohledu.

Formy práce – diskuze, práce v malých skupinkách.

Pomůcky – vybraná pohádka nebo příběh. Záleží na tom, které téma chce pedagog ve třídě zpracovávat. Pro zjednodušení lze zůstat u ukázky pohádky Perníková chaloupka, která byla již z určitého úhlu pohledu rozebírána v rámci představených aktivit.

Krok 1: Přečtěte s žáky vybranou pohádku (např. Perníková chaloupka). Poré s nimi diskutujte jednotlivé body zlomu v textu. Jde tedy de facto o aplikaci narativní analýzy. Při ní sledujeme, v jakém bodě se musely postavy rozhodnout, co toto rozhodnutí přineslo a eventuálně, co by se stalo, kdyby se postavy rozhodly jinak. Při diskusi hledáme paralely s dnešními tématy.

Na příkladu Perníkové chaloupky vidíme onen bod rozhodování, zda nechat děti v lese nebo nikoli, pohnutky, které k němu vedou apod. V aktualizaci se můžeme zaměřit na aspekt rodičů, kteří opustí své děti, rozmanité důvody, které k tomu mohou vést apod.

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a zadejte všem stejný úkol – přenést přečtený příběh do současnosti. Jak by hlavní hrdina příběh prožíval v reáliích všedního dne dětí? Co by dělal? Jaká nová/jiná rozhodnutí by musel udělat? Proč? Pro vypracování aktualizace mohou žáci využít techniku storyboardu (více viz příloha k této aktivitě).

Krok 3: Jednotlivé skupinky představují své příběhy a v celé třídě či velké skupině je možné diskutovat o tom, v čem se z hlediska hodnot aktualizované příběhy jednotlivých skupin liší. Při reflexi je možné se soustředit na různé aspekty dle druhu vybraného textu – např. na hodnoty, rozdíly genderové, kulturní, ve stylu komunikace apod.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.


a
b
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc29 kBPříloha – Aktualizace pohádek
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 07. 2010
Zobrazeno: 11013krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Aktualizace pohádek aneb Mají nám pohádky co říci?. Metodický portál: Články [online]. 01. 07. 2010, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/9229/AKTIVITA-AKTUALIZACE-POHADEK-ANEB-MAJI-NAM-POHADKY-CO-RICI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 01. 07. 2010 11:43
Můj komentář jsem publikovala zde: http://inapadnik.blogspot...naziu.html
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.