Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence komunikativní > Teplotní změny v chladící směsi

Ikona prakticky

Teplotní změny v chladící směsi

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Štefková
Anotace: Popis pokusu, kterým sledujeme teplotní změny v chladící směsi ledu a NaCl v poměru 3:1 s využitím počítačového systému Ises.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Stavba a vlastnosti látek » objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Chemie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Teplotní čidlo, kalorimetr, odměrný válec, laboratorní váhy, váženka, laboratorní lžíce, skleněná tyčinka, PC (systém Ises), NaCl, drcený led, destilovaná voda
Klíčová slova: skupinová práce, počítačový systém Ises, chladící směs

Žáci sami jen velmi obtížně propojují poznatky z jednotlivých předmětů. Žák by si měl ze školy odnést ucelený přehled o přírodě a společnosti, proto se v této laboratorní úloze snažím poukázat na obsahovou koordinaci vzdělávacího obsahu fyziky a chemie.

Přírodní vědy se dnes v praxi či v experimentální činnosti neobejdou bez špičkové technologie, zejména bez automatizace měření. Žáci se díky měření pomocí systému Ises blíže seznámí s metodami vědeckého výzkumu. Při své experimentální činnosti ve fyzice si tak ověří nejen svoje vědomosti a dovednosti z tohoto předmětu, ale i vědomosti a dovednosti z oblasti informatiky a informační a komunikační technologie.

Pracovní listy obsahují seznam pomůcek a chemikálií potřebných k provedení pokusu, úkol, postup a pozorování. Při tomto pokusu, jež je ve výuce realizován formou laboratorní úlohy, si žáci v praxi vyzkouší platnost již dříve získaných poznatků (z předchozí hodiny) a ve spolupráci s učitelem závěry utřídí a zobecní. Tato úloha je nadstandardní nejen teoretickým obsahem učiva, ale i provedením, proto tuto úlohu doporučuji zařadit do semináře, popřípadě do přírodovědného kroužku.

Průběh hodiny

V této laboratorní úloze budou žáci používat počítačový systém Ises; je tedy nezbytné nejprve žáky s tímto systémem seznámit a ujistit se, že dokonale ovládají základy práce s tímto systémem. Dále budou žáci pracovat ve skupinkách a budou zaznamenávat získané poznatky do kapitoly "pozorování". Předkládaný pracovní list bude mít každý žák svůj, aby získané poznatky a závěry mohl využít i později. Ke konci vyučovací hodiny učitel společně se žáky zhodnotí jejich dosažené výsledky, výsledky společně zobecní a formulují závěr. Žáci získají grafický záznam měření (závislosti teploty na čase) a nalepí si ho na pracovní listy, popřípadě do sešitu (na obr. 1 je znázorněna závislost teploty chladící směsi na čase tak, jak ji budou žáci sledovat na počítači).

Chladící směs NaCl - voda + led (1:3)
1. Chladící směs NaCl - voda + led (1:3)Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 09. 2007
Zobrazeno: 5375krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFKOVÁ, . Teplotní změny v chladící směsi. Metodický portál: Články [online]. 26. 09. 2007, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GM/1612/TEPLOTNI-ZMENY-V-CHLADICI-SMESI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.