Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: Aktivita AZ-kvíz s podtitulem "Znáte s-prvky" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a lze ji využít k opakování i ověření vědomostí po probrání tematického okruhu Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Anorganická chemie » využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor
popř. zpětný projektor nebo tabule
černé papíry (nezískané políčko), červené a žluté papíry (políčka hráčů)
čtvrtky
seznam otázek vyskytujících se ve hře
Klíčová slova: Člověk a příroda, Chemie, hra, anorganická chemie

Kvíz je zaměřen na učivo anorganické chemie, na vlastnosti, sloučeniny a využití prvků, které se označují jako s-prvky. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý typ odměny za správné řešení a určit pravidla hodnocení před zahájením hry.

Pravidla hry jsou stejná jako u článku Az-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?
Hra je k dispozici v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. Pokud nemáme k dispozici dataprojektor, hrací pole (pyramidu) lze připravit na fólii a promítat jej pomocí zpětného projektoru (při využití promítací fólie zakrýváme vybraná písmenka barevnými papírky, podle toho pak volíme formu hry: celá třída nebo skupiny žáků nebo dvojice), popř. namalovat na tabuli nebo připravit na čtvrtce (Hrací pole).

Cílová skupina žáků

Aktivita je podle obsahu otázek určena žákům, kteří se již seznámili s tematickým celkem Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin, a to na úrovni vyššího gymnázia. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je např. v těchto ročnících:

 • 2. ročník čtyřletého gymnázia
 • 4. ročník šestiletého gymnázia
 • 6. ročník osmiletého gymnázia
 • volitelný seminář z chemie

Pozn. Hru lze také upravit pro ročníky nižšího gymnázia.

Využité metody
 • metoda řešení problémů
 • metoda motivační při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie i běžného života
 • aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků a vybavení učebny.
Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích)
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce)
 • dvě větší skupiny proti sobě, třetí malá skupina působí jako porota a pomáhá učiteli-moderátorovi soutěže se zajištěním objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti)

Realizaci hry má na starosti učitel. Připraví hrací pole a seznam otázek, podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Učitel vystupuje v roli moderátora, který udržuje chod hry, zadává žákům otázky a rozhoduje o správnosti jejich odpovědí, přiděluje barevná pole po zodpovězení otázek. Hraje-li hru celá třída, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli (např. hlídají čas, správnost odpovědí, regulérnost volby otázek atd.).

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení
 • slovní hodnocení - lze ocenit i rozvoj dovedností
 • klasifikace na základě:
  • počtu správných odpovědí
  • systému bodování = bodového ohodnocení každé otázky
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení
Závěr

Pomocí AZ-kvízu si žáci upevní své znalosti z tematického celku anorganické chemie Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Seznámí se s využitím, vlastnostmi a sloučeninami s-prvků a procvičí si je. Žáci se sami mohou přesvědčit, že se s chemií setkávají na každém kroku.

Citace a použitá literatura:
[1] - MAREČEK, H. Chemie 1 - pro čtyřletá gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-055-5. 
[2] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7. 
[3] - [cit. 2009-09-05]. Dostupný z WWW: [http://www.jergym.cz/].  
[4] - Wikipedia. [cit. 2009-09-05]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt150 kBprezentace
Odstranitpdf31 kBhrací pole
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 12. 04. 2007
Zobrazeno: 7486krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, Lucie. AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?. Metodický portál: Články [online]. 12. 04. 2007, [cit. 2019-11-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLF/1276/AZ-KVIZ-ANEB-ZNATE-S-PRVKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.