Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

AZ-kvíz: Nukleové kyseliny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lucie Štefanová
Anotace: AZ-kvíz s podtitulem Nukleové kyseliny byl sestaven podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. AZ-kvíz je určen žákům gymnázií a lze ho využít k opakování i ověření vědomostí po probrání tematického okruhu Nukleové kyseliny, aminokyseliny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie » charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: * dataprojektor
* popř. zpětný projektor nebo tabule
* černé papíry (nezískané políčko), červené a žluté papíry (políčka hráčů)
* čtvrtky
* seznam otázek vyskytujících se ve hře
Klíčová slova: aminokyseliny, nukleové kyseliny, DNA, RNA

Kvíz je zaměřen na učivo biochemie, na složení, na vlastnosti nukleových kyselin. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý typ odměny za správné řešení a určit pravidla hodnocení před zahájením hry. Pravidla hry jsou stejná jako u článku Az-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?

Hra je k dispozici v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. Pokud nemáme k dispozici dataprojektor, hrací pole (pyramidu) lze připravit na fólii a promítat jej pomocí zpětného projektoru (při využití promítací fólie zakrýváme vybraná písmenka barevnými papírky, podle toho pak volíme formu hry; celá třída nebo skupiny žáků nebo dvojice), popř. namalovat na tabuli nebo připravit na čtvrtce (Hrací pole).

Zadání hry

Cílová skupina žáků

Aktivita je podle obsahu otázek určena žákům, kteří se již seznámili s tematickým celkem Nukleové kyseliny, aminokyseliny, a to na úrovni vyššího gymnázia. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je např. v těchto ročnících:

 • 3. ročník čtyřletého gymnázia
 • 5. ročník šestiletého gymnázia
 • 7. ročník osmiletého gymnázia
 • volitelný seminář z chemie
Využité metody
 • metoda řešení problémů
 • metoda motivační při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie
 • aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků a vybavení učebny. Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích)
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce)
 • dvě větší skupiny proti sobě, třetí malá skupina působí jako porota a pomáhá učiteli - moderátorovi soutěže se zajištěním objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti)

Realizaci hry má na starosti učitel. Připraví hrací pole a seznam otázek, podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Učitel vystupuje v roli moderátora, který udržuje chod hry, zadává žákům otázky a rozhoduje o správnosti jejich odpovědí, přiděluje barevná pole po zodpovězení otázek. Hraje-li hru celá třída, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli (např. hlídají čas, správnost odpovědí, regulérnost volby otázek).

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení
 • slovní hodnocení - lze ocenit i rozvoj dovedností
 • klasifikace na základě:
  • počtu správných odpovědí
  • systému bodování = bodového ohodnocení každé otázky
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení
Závěr

Pomocí AZ-kvízu si žáci upevní své znalosti z tematického celku biochemie Nukleové kyseliny, aminokyseliny. Seznámí se s vlastnostmi a složením nukleových kyselin. Žáci se sami mohou přesvědčit, že biochemie zkoumá látky, které se vyskytují v organismech a procesy, jimiž tyto látky do organismů vstupují nebo se v nich vytvářejí.

Citace a použitá literatura:
[1] - MAREČEK, H. Chemie 3. díl - pro čtyřletá gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-057-1. 
[2] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999. ISBN 80-7235-108-7. 
[3] - cs.wikipedia.org.  
[4] - www.jergym.hiedu.cz.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt184 kBprezentace
Odstranitpdf24 kBHrací pole
Odstranitpdf113 kBZadání hry
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 13. 08. 2007
Zobrazeno: 7497krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTEFANOVÁ, . AZ-kvíz: Nukleové kyseliny. Metodický portál: Články [online]. 13. 08. 2007, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLC/1548/AZ-KVIZ-NUKLEOVE-KYSELINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.