Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Procvičování gramatiky německého jazyka

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Feilová
Anotace: Praktická ukázka výuky gramatiky německého jazyka pomocí interaktivní tabule SMART Board.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma
 2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko
 3. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Interaktivní řečové dovednosti » adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Informatika a informační a komunikační technologie
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
 2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: PC, interaktivní tabule SMART Board, dataprojektor, internet
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk, německý jazyk, němčina
Procvičování gramatiky

Prezentace nenabízí učiteli přípravu na jednu vyučovací hodinu, ale předkládá několik možností procvičování gramatických jevů. Rozmanitost cvičení dává vyučujícímu možnost dostatečně obměňovat způsob práce v hodinách, což přispívá k lepší fixaci učiva. Témata nejsou stupňována podle obtížnosti, a tak je vyučující může vybírat v libovolném pořadí podle potřeb a zaměření. Prezentace obsahuje listy, se kterými může pracovat pouze učitel nebo žák, u jiných se předpokládá vzájemná spolupráce (učitel - žák, žák - žák). Některé listy lze použít k procvičování, jiné k doplnění výkladu nové látky nebo jako podklad pro hodnocení žáků a jejich klasifikaci.

Podrobnější výklad k jednotlivým listům

List č. 1

Žáci pomocí fixu doplňují koncovky přídavných jmen. Cvičení lze použít při zkoušení - učitel sleduje správné doplňování koncovek, společně s ostatními žáky poté opraví případné chyby a ohodnotí žáka. Cvičení může být také východiskem k dalším ústním i písemným projevům.

List č. 2

Na listu č. 2 je použita gramaticko-překladová metoda. Věty lze použít k procvičení probrané látky; žáci mají čas na překlad vět, učitel poté odkryje roletku a následuje společná kontrola.

List č. 3 - 6

Uvedené listy lze použít k doplnění výkladu nové látky, žáky inspirují k vytváření smysluplných vět, jejichž cílem je systém stupňování přídavných jmen a příslovcí. Cvičení může být východiskem k dalším ústním i písemným projevům.

List č. 7

Tvoření množného čísla lze procvičit pomocí obrázku. Žáci vepisují části lidského těla jak v jednotném, tak i v množném čísle. Lze použít k procvičení a následně i ke zkoušení.

List č. 8

Časování sloves lze propojit s rozšířením slovní zásoby (téma sport).
Uvedený obrázek lze využít k nácviku i procvičení různých slovesných tvarů:

 • všechny osoby přítomného času
 • préteritum, perfektum
 • budoucí čas

List č. 9, 10

Tyto listy lze použít při procvičení probrané látky, žáci pomocí fixu vpisují správná směrová příslovce, při doplňování jim pomáhá šipka, která ukazuje směr. Cvičení může být opět východiskem k dalším ústním projevům.

List č. 11

Tato křížovka se může stát vhodnou motivací k výuce gramatiky především u mladších žáků. Žáci sami vyplňují křížovku, ihned získávají zpětnou kontrolu.

List č. 12

Učivo skladby lze procvičovat způsoby, které budou pro žáky zajímavé. Žáci nebudou muset přemýšlet jen o správnosti slovosledu, ale pomocí každé věty vytvoří vlastní příběh.

List č. 13, 14

Při procvičování zeměpisných názvů a předložek u zeměpisných názvů lze využít mezipředmětových vztahů se zeměpisem. Žáci poznávají vlajky evropských států, překládají názvy států do němčiny. Pokud vlajku nepoznají, mohou si odkrýt český název státu a poté zodpovědět položené otázky. Cvičení lze doplnit o diskusi v kruhu - žáci uvádějí důvody, proč lidé do dané země chtějí cestovat.

List č. 15

Cvičení určené především žákům nižšího stupně, kdy žák dosazuje správné tvary zvratných zájmen do jednotlivých vět. Lze jej využít při procvičování probrané gramatiky. Cvičení lze pojmout formou soutěže, kdy nejrychlejší žák, který bude mít všechna doplněná zájmena správně, získá známku.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 05. 2007
Zobrazeno: 14644krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FEILOVÁ, . Procvičování gramatiky německého jazyka. Metodický portál: Články [online]. 23. 05. 2007, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLC/1391/PROCVICOVANI-GRAMATIKY-NEMECKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.