Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Stavba atomu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Kompletní příprava vyučovací hodiny s tématem Stavba atomu. Její součástí je pracovní list, který žáci v průběhu hodiny vyplní.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list - Úloha 1 až 5
Tabulka - Úloha 6
Klíčová slova: pracovní list, atom, příprava na hodinu, stavba jádra atomu

Obsahem článku je návrh přípravy na vyučovací hodinu chemie týkající se tématu Stavba atomu. Příprava obsahuje několik úloh v podobě pracovního listu. V průběhu hodiny dochází ke střídání různých aktivit žáků, což by mělo přispět ke zkvalitnění výuky. Vyplněním pracovního listu si žáci nejprve zopakují pojmy známé ze základní školy či nižšího gymnázia, a to formou individuální i skupinové práce. Navázáním na úlohy z pracovního listu učitel vysvětlí nové pojmy. Na procvičovacích příkladech si učitel i žáci ověří, zda jejich aktivita vedla k vytčeným cílům vyučovací hodiny.

Hodinu řadíme do tematického celku Struktura a vlastnosti prvků a sloučenin, který bývá probírán v rámci obecné chemie v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, což odpovídá 3. ročníku šestiletého a 5. ročníku osmiletého gymnázia.

Cíle hodiny

 1. Žák dovede popsat složení atomového jádra.
 2. Žák popíše rozdíly mezi pojmy izotopy a nuklidy.
 3. Žák dovede podle nukleonového a protonového čísla stanovit počet protonů, neutronů a elektronů v elektroneutrálních atomech.
 4. Žák si rozvíjí své komunikační dovednosti, dále schopnost pracovat jak individuálně, tak i ve skupině.
 5. Žák si rozvíjí dovednosti obhájit své názory.

Pojmy

 • známé ze ZŠ či z nižšího gymnázia - atom, jádro atomu, obal atomu, proton, neutron, elektron, protonové číslo, nukleonové číslo
 • nové - izotopy, nuklidy, neutronové číslo
Organizace vyučovací hodiny

1. - 10. minuta: Opakování ze ZŠ či nižšího gymnázia

 • žáci individuálně vyplní pracovní list (viz příloha - stavba atomu)

11. - 18. minuta: Skupinová práce

 • žáci nejprve ve dvojicích (v lavicích) a poté ve čtveřicích diskutují nad vyplněnými pracovními listy
 • vzájemně si kontrolují, zda úlohy vyřešili stejně
 • v případě neshody se snaží obhájit své řešení a vyvrátit spolužákovi jeho závěry
 • před vypršením časového limitu se každá čtyřčlenná skupinka dohodne na jednotném řešení, které budou v další části hodiny prezentovat jako skupina

19. - 25. minuta: Kontrola řešení v rámci celé třídy

 • učitel vybere náhodně jednoho zástupce z každé skupiny
 • každý zástupce předvede řešení jedné z pěti úloh z pracovního listu
 • ostatní skupiny každého prezentujícího žáka poslouchají, případně doplňují či opravují

26. - 37. minuta: Zavedení pojmů nuklid a izotopy

 • učitel naváže na Úlohu 5 z pracovního listu - řekne žákům, kam se ke značce prvku píše protonové a kam nukleonové číslo
 • otázka: Jak se určí počet protonů, neutronů a elektronů u 126C? (neutrony: 12 - 6 = 6, protony: 6, elektrony: 6), žáci odpovídají v lavicích
 • učitel naváže na příklad a vysvětlí pojem nuklid (= látky, jejichž atomová jádra mají nejen určitý stejný počet protonů, ale také určitý stejný počet neutronů) - příklady: 168O, 178O, 199F

Úkol

 • Napište si do sešitu nuklid chloru, který má protonové číslo 17 a nukleonové číslo 35 - 3517Cl.
 • Napište nuklid uranu, který má protonové číslo 92 a nukleonové číslo 238 - 23892U.
 • učitel chodí mezi lavicemi a kontroluje, zda žáci zapisují správně
 • učitel vysvětlí pojem izotopy (= nuklidy se stejným protonovým číslem, ale různým nukleonovým číslem) - příklady 168O a 178O; 3517Cl a 3717Cl
 • učitel upozorní žáky - existují i monoizotopické prvky - F, Na, Al, P, As a další

38. - 45. minuta: Procvičování probrané látky

 • žáci řeší do konce hodiny Úlohu 6 (viz příloha), doplňují do tabulky chybějící údaje s použitím periodické soustavy prvků
 • případně je zde prostor na shrnutí hodiny a na dotazy
 • kontrola vyplněné tabulky se realizuje buď přímo v hodině (v případě, že zbude čas), nebo hodinu další
Závěr

V průběhu hodiny jsou žáci zaměstnáváni různými aktivitami, což vyžaduje a rozvíjí jejich soustředěnost na práci individuální i skupinovou. Žáci snadněji vstřebávají poznatky právě navázáním na pojmy, které jsou jim bezpečně známy.

Přílohy:

Pracovní listy - zadání, řešení

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠRÁMEK, V.; KOSINA, L. Obecná a anorganická chemie. Olomouc : FIN, 1996.  
[2] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1999.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf75 kBzadání
Odstranitpdf109 kBřešení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 05. 2007
Zobrazeno: 13763krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, Alena. Stavba atomu. Metodický portál: Články [online]. 22. 05. 2007, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLC/1386/STAVBA-ATOMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.