Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jsou všechny vápence stejné?

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Žáci se v rámci aktivity přesvědčí, že vápenec pocházející z různých lokalit se může lišit podle obsahu nejrůznějších příměsí. Žáci si během aktivity mohou vyzkoušet hned několik postupů laboratorní práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geologie » Geologické procesy v litosféře » určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Chemie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Vzorky vápence pocházející z odlišných lokalit, ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice, laboratorní plášť), zředěná kyselina chlorovodíková (5 – 10 %), dostatečně velké kladivo, laboratorní váhy, odměrný válec, baňka, kádinka, filtrační papír, igelitové tašky, hmoždíře s paličkou, lihový fix, hodinová skla, laboratorní kleštičky.
Klíčová slova: geologie, hornina, vápenec, kalcit, karbonát

Cíl: Žáci si uvědomí, že ne všechny vápence jsou stejné svým složením.

Úvod:

Vápenec je usazená hornina, jejíž hlavní složku tvoří uhličitan vápenatý (Ca CO3). Kromě této hlavní složky obsahují vápence i nejrůznější další příměsi v podobě písčitých, jílovitých a jiných částic. Složení vápenců se tedy liší a vždy závisí na podmínkách, ve kterých vznikaly. Žáci si v rámci aktivity mohou pokusem ověřit, zde se bude složení vápenců pocházejících z různých částí České republiky lišit.

Postup:

 1. Žáci do každé skupiny dostanou 3 vzorky vápence, které jsou označeny písmenem a lokalitou jejich původu. Venku si žáci zabalí vzorky do igelitové tašky, aby se omezilo množství vzduchem létajících úštěpků, a na dostatečně tvrdém podkladku vzorky vápenců rozbijí na drobné částice. Ve škole poté ještě použijí hmoždíř k dokonalému rozdrcení vápence na prášek. Při této destruktivní práci je nezbytné používat ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle.
 2. Následně si žáci v pracovních skupinách odváží 1 gram rozdrceného vápence z lokality A. Zvážený vzorek poté přesypou do baňky.
 3. Do baňky pak přidají 50 ml zředěné kyseliny chlorovodíkové a za občasného protřepání vyčkají, dokud se všechen přítomný vápenec nerozpustí. Samozřejmostí je využívání ochranných pomůcek při práci s chemikáliemi.
 4. V další fázi žáci zváží kousek filtračního papíru a hodnotu zaznamenají.
 5. Žáci poté, za využití trychtýře s vloženým filtračním papírem, přefiltrují obsah baňky do kádinky a tím získají v kyselině nerozpuštěné příměsi vápence, které se zachytí na filtračním papíru.
 6. Stejný postup jako v bodech 2 – 5 žáci provedou také pro zbývající 2 vzorky vápence z lokalit B a C.
 7. Pokud jsou ze všech vzorků hornin odfiltrované nerozpuštěné částice, tak žáci za pomoci laboratorních kleštiček opatrně umístí filtrační papíry na předem řádně popsaná hodinová sklíčka a nechají přes noc schnout.
 8. Po vyschnutí filtračních papírů si pracovní skupiny zváží hmotnost nerozpuštěných částeček jednotlivých vzorků vápenců, tedy zváží suché filtrační papíry s částečkami vápence a od naměřené hodnoty odečtou dříve změřenou hmotnost použitého filtračního papíru.
 9. Získané výsledky se vzájemně porovnají a následně se provede procentuální vyčíslení poměru vápence (Ca CO3) a nerozpuštěných příměsí v jednotlivých vzorcích.

Závěr:

Po ukončení práce učitel projde výsledky jednotlivých pracovních skupin. Na závěr učitel s žáky diskutuje o vzniku vápenců, jejich výskytu v rámci České republiky a praktickém využití horniny.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - ČOUPEK, Petr. On-line geologická encyklopedie. 2007. [cit. 2014-8-19]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.p...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 09. 2014
Zobrazeno: 6951krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Jsou všechny vápence stejné?. Metodický portál: Články [online]. 24. 09. 2014, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GLB/19045/JSOU-VSECHNY-VAPENCE-STEJNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.