Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Poklady hlubin

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jana Kindlmannová
Anotace: Článek představuje dvě vyučovací hodiny zaměřené na téma moří a oceánů. V první hodině si žáci zopakují, co o mořích a oceánech vědí, a případně si doplní vědomosti. Ve druhé hodině se pak věnují problematice znečišťování moří a oceánů, diskutují nad jedním konkrétním příkladem znečištění a posléze napíší úvahu na toto téma.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
  3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: flipy, psací potřeby na flipy, pastelky a čtvrtky, psací potřeby, papíry
Klíčová slova: voda, znečištění, ekologie, moře, oceány
1. hodina - téma: Oceány a moře

1. Evokace - Co vím a nevím o oceánech a mořích (10 min)
Každý žák dostane barevný papír s obrázkem moře/oceánu. Jeho úkolem je dovnitř tohoto obrázku napsat informace, které o moři/oceánu ví a vně obrázku vymyslet alespoň tři otázky, které se mu v souvislosti se zadaným tématem vybaví a na které nezná odpověď. Poté se žáci dají dohromady do skupin podle toho, jakou mají barvu papíru. Ve skupinách si vzájemně sdělí, co o mořích vědí, tedy co si napsali dovnitř obrázku a každý si nové informace, které získali od ostatních členů skupiny a v obrázku je neměli, dopíší na svůj papír. Poté se učitel zeptá, jaké otázky žáky k tématu napadly a zapíše je na flipový papír nebo na tabuli.

2. Myšlenková mapa - téma: Proč jsou oceány a moře důležité (10 min)
Každá skupina dostane velký arch papíru uprostřed kterého je napsána věta „Základní informace o oceánech a mořích a proč jsou důležité..." Úkolem žáků je ve skupinách vymyslet co nejvíce odpovědí na otázku a tyto případně je podpořit určitými fakty. Žáci by měli ve výsledku informace strukturovat (např. do myšlenkové mapy).

3. Flipy (10 min)
Učitel vyzve žáky, aby se prošli po třídě, kde mezitím nalepili flipy s informacemi týkajícími se fungování moře a oceánu (Příloha 1 ). Úkolem žáků ve skupinách je, aby si každý z nich vybral určitý flip s informacemi a na papír si pak zapsal ty, které zná a které jsou pro něj zcela nové. Jeho dalším úkolem je informace posléze jakýmkoli způsobem předat celé skupině.

4. Galerie (15 min)
Poté co si žáci informace vzájemně předají, mají 5 minut na to, aby doplnili svůj arch papíru o další informace. Dále následuje „galerie", tedy předvádění flipů ostatním skupinám. U každého flipu stojí vždy jeden zástupce skupiny, aby reagoval na otázky a komentáře ostatních skupin. Poté, co žáci obejdou všechny flipy, vrátí se opět ke svým původním skupinám a sdělí si dojmy z ostatních výtvorů.

2. hodina - téma: Znečištění moře

1. Evokace - ekologické problémy oceánů a moří (5 min)
Hodinu učitel uvede konstatováním, že jedním ze současných ekologických problémů, se kterými se současné oceány a moře potýkají, je jejich neustálé znečišťování. Poté se zeptá žáků, zdali ví, jaké jsou příčiny. Názory žáci postupně zapisují na flip nebo na tabuli.

2. Literární kroužky - téma: Reportáž z konce světa o ropné havárii v Galícii (30 min)
Žáci se rozdělí do skupin po pěti a rozdělí si následující role: vedoucí diskuse, spisovatel, výtvarník, tazatel a výběrčí úryvků s tím, že každá z těchto rolí bude mít určitou úlohu. (Je dobré mít charakteristiky rolí vytištěné v takovém počtu, aby každá skupina dostala jejich popis dvakrát; Příloha 2). Poté učitel předá každému žákovi reportáž o ropné havárii (Příloha 3) a následující instrukce:

a) každý si reportáž přečtěte
b) pokuste se splnit svoji roli
c) po zaznění signálu se vraťte zpět do svých skupin a text z pozic vašich rolí prezentujte a diskutujte nad ním

3. Předvedení výtvarných výtvorů a závěrečná diskuse nad tématem (10 min)
Celá třída diskutuje nad tématem, které se v hodině probíralo. Výtvarníci mohou (pakliže chtějí) předvést své výtvory. Učitel v závěru rozdá žákům list, na kterém je vypsán ucelený přehled většiny ekologických problémů, se kterými se moře a oceány potýkají (Příloha 4 ) a zadá žákům domácí úkol - úvahu na zadaná témata (Příloha 5).

4. Volné psaní
Pokud v hodině zbude čas, mohou žáci provést aktivitu „volné psaní" na téma, které se diskutovalo v hodině.

Citace a použitá literatura:
[1] - CÍLEK, V. Tsunami je stále s námi, eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Praha : Alfa publishing, 2006.  
[2] - MATĚJČEK, T. Ekologická a environmentální výchova. Praha : Nakladatelství české geografické společnosti, 2007.  
[3] - Týdeník Respekt č. 10, str. 13 -15 . 2003.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf41 kBPříloha 1
Odstranitpdf36 kBPříloha 2
Odstranitpdf61 kBPříloha 3
Odstranitpdf49 kBPříloha 4
Odstranitpdf33 kBPříloha 5
Anotované odkazy:
OSN - atlas oceánůAtlas světových oceánů OSN: informace biologického i geografického rázu, možnosti využití oceánů, udržitelném rozvoji jejich využívání a environmentálních problémech.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 09. 2008
Zobrazeno: 8496krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KINDLMANNOVÁ, Jana. Poklady hlubin. Metodický portál: Články [online]. 01. 09. 2008, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GKB/1856/POKLADY-HLUBIN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.