Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k učení > Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury...

Ikona prakticky

Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury – volitelný kurz muzeologie na gymnáziu

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Aleš Franc
Anotace: Žáci prostřednictvím systematického a souvislého výkladu o muzeích získají hlubší a intenzivnější vztah k české národní kultuře, nazírané však v evropském (celosvětovém) kontextu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarný obor
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
 2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
 3. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globalizační a rozvojové procesy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: psací potřeby, poznámkový blok, studijní literatura
Klíčová slova: muzea–národní, mezinárodní, postmoderní, kosmopolitní, národní kultura, muzeologie

Cíle kurzu:

 • přispět ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu ve škole
 • rozšířit nabídku povinně volitelných kurzů školy
 • umožnit žákům vhled do poněkud netradiční odborné problematiky
 • vyvolat u žáků rozumově i „citově" hlubší, příp. silnější vztah k české kultuře, tj. aby byli schopni uvědomit si a adekvátně vyhodnotit posun od národního k transnacionálnímu paradigmatu, pro který je charakteristické „otevírání se" kultur, jejich mísení a přetváření
Jednotlivé fáze realizace kurzu

Předpokládá se, že učitel (s jakoukoli společenskovědní specializací) má určité znalosti a vědomosti z oblasti muzeologie (muzejnictví), případně že důkladně prostuduje některé tituly z předloženého seznamu doporučené literatury, aby dokázal náležitě zvládnout odborný výklad na příslušné téma dle níže uvedené základní osnovy kurzu.

Nosnou částí kurzu tedy bude systematický výklad problematiky muzeí. „Muzeum se stalo v 18. a zejména pak v 19. století veřejnou, prestižní a autoritativní institucí" (Kreuzzieger 2008: 93). „Je místem koncentrace vědění, formuje a prezentuje „naše" pojetí světa, nabízí hodnotovou a estetickou klasifikaci, činí viditelné narativní struktury vědění, které legitimizují mocenskou hierarchii, a pomocí těchto mechanismů je i místem kontroly a moci" (Kreuzzieger 2008: 93). Muzeum se tak proměnilo v jednu ze základních institucí moderního národního státu.

Moderní muzeum jako další model muzea překračuje jednotný charakter národní kultury. „Je spjato s rovinou mezinárodní, nicméně je zatíženo evropo-či západocentrickým univerzalismem" (Kreuzzieger 2008: 94). Toto poněkud úzké zaměření se snaží rozrušit postmoderní muzeum svým důrazem na kulturní decentralizaci, která se projevuje otevřeností vůči prostoru mimo evropská a severoamerická centra. „Postmoderní muzeum je prezentováno spíše jako proces než budova, je místem prožitku, získání zkušenosti a není omezeno jen na vnitřní prostor muzea" (Kreuzzieger 2008: 94).

Od postmoderního modelu muzea se v mnohém neliší kosmopolitní muzeum, ale některé jeho charakteristiky přetváří a nabízí nové, překonává některé zásady spojené s dosavadní koncepcí muzea. Jedním z nich byla jednoznačná orientace na minulost. Kosmopolitní typ muzea však nemůže být otevřen pouze do minulosti. „Kosmopolitní zájmy vycházejí ze současného kontextu a orientují se jak k přítomnosti a budoucnosti, tak k reinterpretaci minulosti" (Kreuzzieger 2008: 95).

Základní osnova kurzu a jeho časová dotace (pouze rámcově) - v obou případech lze přizpůsobit konkrétním podmínkám té které školy:

1. Uvedení do problematiky (2 hod.):

 • co je to muzeologie (příklady definic)
 • muzeum jako instituce (charakteristika a definice)
 • organizace muzejnictví - UNESCO, ICOM
 • typologie muzeí
 • časopisy české a světové

2. Základní funkce muzea (1 hod.):

 • správa sbírek, doplňování, evidence, katalogizace, ochrana sbírek

3. Vznik prvních muzeí - formování muzeologie (2 hod.)

 • předpoklady vzniku muzeí - sběratelé a sbírky, učené společnosti
 • nejstarší instituce muzejního charakteru v českých zemích

4. Období vzniku a hegemonie zemských muzeí (3 hod.)

 • zemská muzea v Rakousku, na Moravě a ve Slezsku
 • České vlastenecké (vlastenské) muzeum
 • Národní muzeum - muzejní společnost a další orgány
 • Muzeum království českého po r. 1848, Fr. Palacký, A. Frič.

5. Počátky vlastivědných a průmyslových muzeí (3 hod.)

 • regionální vlastivědné muzejnictví
 • specializovaná muzea - Náprstkovo muzeum
 • Zemská jubilejní výstava jako impuls specializovanému muzejnictví

6. Národopisná výstava českoslovanská (2 hod.)

 • výstava jako mezník ve vývoji muzeologie
 • vznik Národopisného muzea

7. Muzea v přírodě (1 hod.)

 • skandinávské skanzeny
 • skanzeny v českých zemích a jinde v Evropě

8. Československé muzejnictví po roce 1918 (3 hod.)

 • evropské souvislosti
 • zakládání nových muzeí po vzniku samostatného Československa
 • vývoj po 2. světové válce - muzea v době socialismu
 • nová muzeologie - současné definice muzea

9. Projekt kosmopolitního muzea (3 hod.)

 • od národního muzea, přes mezinárodní a postmoderní ke kosmopolitnímu muzeu
 • definice a pojetí jednotlivých modelů muzeí, společná diskuse k zaměření a charakteristice některých významných muzeí u nás i ve světě, tj. jak jednotlivá muzea odpovídají výše zmíněným modelům

10. Muzejní prezentace (cca 4 hod. - dle počtu žáků ve skupině)

 • praktické ukázky
 • vlastní prezentace žáků
Jednotná struktura seminární práce

Profil domácího (zahraničního) muzea

1. Název muzea (název v originálu): např. Národní muzeum v Praze (Musée du Louvre).
2. Lokace: např. Praha (Paříž).
3. Historie vzniku muzea (sbírek).
4. Charakteristika sbírek, rozdělení na školy, směry nebo podle jiného vhodného hlediska; zároveň se předpokládá zdůraznění nejvýznamnějšího díla (obrazu, sochy apod.) nebo souboru; v odůvodněných případech může být věnováno více pozornosti např. budově nebo historii muzea.
5. Osobní dojmy a hodnocení, případně kritické postřehy - velmi vítáno.
6. Obrazové přílohy: prospekty; propagační letáky; reprodukce z knih, časopisů či internetu; fotografie.
7. Návrh na jedno dílo (obraz, sochu apod.) na obálku zamýšleného prospektu, katalogu výstavy aj. (popis: autor, název díla, datum vzniku, příp. technika, rozměry)

Poznámky k seminární práci:

Doporučený rozsah práce: cca 2-3 stránky formátu A4, nosnými mají být části 4. a 5.

Každý autor seminární práce muzeum musí bezpodmínečně osobně znát!!! Při vlastní prezentaci bude práce dle časových možností podrobena diskusi.

Závěr

Absolvováním kurzu žáci získají základní informace o dějinách muzeí v českých zemích i v dalších částech Evropy a světa. Na projektu kosmopolitního muzea poznají proměny v pojetí a funkcích muzeí v průběhu času (od 18. století do současnosti). Návštěvou vybraného muzea a následným zpracováním seminární práce k tomuto muzeu nabudou praktických zkušeností z oblasti muzejnictví.

Citace a použitá literatura:
[1] - BROUČEK, Stanislav; PARGAČ, Jan; SOCHOROVÁ, Ludmila. et al. Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. 1. vydání. Praha : Littera Bohemica, 1996. ISBN 80-85916-12-6. 
[2] - KREUZZIEGER, Milan. Flexibilní identita a projekt kosmopolitního muzea. In Politologická revue. Praha, 2008. ISBN ISSN 1211-0353. 
[3] - SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti (Příběh Národního muzea). 1. vydání. Praha a Litomyšl : Paseka, 2001. ISBN 80-7185-399-2. 
[4] - ŠPÉT, Jindřich. Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3206-5. 
[5] - ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0542-3. 
[6] - BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava : Slezská univerzita, 1997. ISBN 80-901974-3-4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 02. 2009
Zobrazeno: 6653krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANC, Aleš. Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury – volitelný kurz muzeologie na gymnáziu. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2009, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GK/3008/MUZEA-VE-VYVOJI-SPOLECNOSTI-A-NARODNI-KULTURY---VOLITELNY-KURZ-MUZEOLOGIE-NA-GYMNAZIU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.