Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k podnikavosti > Cesta České republiky do Evropské unie

Ikona prakticky

Cesta České republiky do Evropské unie

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Michaela Marešová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Příspěvek nabízí návrh dvou kompletních vyučovacích hodin včetně klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a návrhů aktivit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k podnikavosti » uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace
 2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Mezinárodní vztahy, globální svět » objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vytištěné obrázky budov evropských institucí a poradních orgánů; pracovní listy: Víte, že; Vstup ČR do EU v datech; ČR v EU
Klíčová slova: Evropská unie, evropanství, evropská integrace, národní identita, členství ČR v EU

Následující příspěvek by se mohl stát inspirací učitelům společenskovědních předmětů pro téma Evropské integrace a Integrace ČR do EU.

Sestavila jsem ukázkovou hodinu pro 3. ročník gymnázia za předpokladu, že mám k dispozici dvě vyučovací hodiny. Vycházím z toho, že žáci mají probranou historii evropské integrace, vznik a vývoj Evropské unie, znají stěžejní klíčové pojmy, dokáží je používat a vytvářejí si vlastní názor na evropskou integraci a pojem evropanství.

PLÁN VYUČOVACÍ HODINY

Cíle hodiny
 • žáci získají informace o průběhu vstupu ČR do EU
 • žáci pojmenují a posoudí přínosy i nevýhody členství ČR v EU
 • žáci rozhodnou a argumentují v jakých oblastech a jakým způsobem se jich členství ČR v EU dotýká
 • žáci rozumějí pojmům euroobčan, evropanství, národní identita, národní suverenita

Formy a metody práce

 • metody: situační, diskusní, výklad, brainstorming, otázky
 • formy: hromadná, skupinová a kooperativní

Vstupní informace - znalosti, dovednosti, postoje

 • žáci znají tyto pojmy a umějí pracovat stématy: historie evropské integrace; vznik moderní evropské integrace a Evropské unie
 • žáci mají všeobecné povědomí o současné situaci a dění v EU

POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE

1. Zahájení - motivace

 • metoda galerie – žáci si ve skupinách vylosují obrázky budov institucí a poradních orgánů EU (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský ombudsman, Evropský statistický úřad) a po krátké přípravě (na základě znalostí z minulé hodiny) představí instituci spolužákům tak, aby se zapojil každý člen skupiny (např. představení sídla, systému hlasování, počtu členů apod.) – tímto si žáci ve skupinách sami shrnou učivo z minulé hodiny

15 minut

2. Hlavní aktivity (činnosti učitele a žáků)

 • Formou navozených otázek se snaží učitel spolu se žáky objasnit situaci v ČR před rokem 1989 vzhledem k dalšímu vývoji (tzn. způsob ekonomického rozhodování, forma vládnutí, společenská situace apod.) – jako materiál pro učitele může posloužit publikace Jsme v EU, buďme v obraze; žáci si dělají poznámky dle svého uvážení.

5 minut

 • Žáci dostanou časovou osu (pracovní list: Vstup ČR do EU v datech) znázorňující významné mezníky vstupu ČR do EU (od předvstupní fáze po současnost) s vynechanými kolonkami, kam si v průběhu výkladu doplňují jak významná data, tak události (tento přehled jim poslouží pro představu, ne pro účely písemné práce); tímto získají žáci materiál se základními, chronologicky řazenými informacemi.

20 minut

 • Žáci ve dvojicích napíší, na co jsou jako Češi pyšní, na co a na koho můžeme být hrdí. Posléze si žáci své názory sdělí. Pokud jsou žáci zvyklí diskutovat, funguje učitel jako pozorovatel, v opačném případě vede diskusi.

5 minut

 • Učitel rozdá pracovní list: Víte, že ... a společně si  přečtou některé ze zajímavostí. Informace jsou aktuální a pro žáky tematicky atraktivní (film, hudba, společenský život, věda). Nenásilnou formou se tak žáci dozvědí zajímavosti o významných Češích, objevech, historických zlomech apod.

5 minut

 • Žáci nejprve sami napíší oblasti veřejného života, v jakých se jich samotných dotýká členství ČR v EU. Poté si názory sdělí ve dvojicích a nakonec si spolu s učitelem udělají přehled těchto oblastí na tabuli s patřičnými argumenty a komentářem (aby si žáci uvědomili, že se jich týká mnohem více oblastí každodenního života, než si sami uvědomují).

10 minut

 • Žáci se zamyslí nad tím, jaké výhody a nevýhody může mít ČR vůči ostatním zemím EU, tzn. jaké jsou její silné a slabé stránky, v jakých oblastech může do budoucna ČR hledat příležitosti a v čem spočívají hrozby pro ČR. Žáci doplní tabulku listu: Česká republika v Evropské unii a posléze si ji s učitelem shrnou.

15 minut

3. Zpětná vazba

 • Formou připraveného „testíku" (na základě probraného učiva) si žáci zopakují některé nové i starší vědomosti o EU. Tes vypracuje každý sám, následuje společná kontrola.

10 minut

V případě, že zbude čas, můžeme vést s žáky diskusi např. na téma:

 1. Měli jsme v referendu o vstupu ČR do EU skutečně na výběr?
 2. Co si myslíte o existenci národních států a nadnárodních útvarů? Proč se rozpadlo Rakousko-Uhersko? Nemůže stejný osud potkat EU?
 3. Co si myslíte o citátu V. Havla (z předvstupní fáze): „... bude to krok, kdy Evropa přestane být dějištěm tisícera konfliktů různých minorit, národů a ideologií a stane se prostorem spolupráce a koexistence. "Zhodnoť ho ze svého pohledu".
 4. Když se řekne "společné evropské hodnoty", co si pod tím představíš? Skutečně něco takového existuje? Nejde o vznosné a zároveň povrchní označení?

Takto připravené vyučovací hodiny jsou dle mého úsudku vhodné pro vytváření vlastních názorů, získání základní „kostry" historického vývoje myšlenky evropské integrace a kritického zhodnocení dopadů členství ČR v EU. Hodiny obsahují velké množství informací, z nichž si sami žáci vyberou, co je pro ně důležité. Díky pracovním listům získá učitel přehled o tom, jak studenti členství vnímají, v jakých oblastech se jich nejvíce dotýká. Hodiny nabízejí možnost diskuse a otevření dalších témat. Hodiny nejsou jednotvárné a umožňují studentům aktivně se zapojit do hodiny. Podobu vyučovací hodiny si musí pedagog upravit podle možností a schopností té které třídy (např. metodu galerie nelze dělat se třídou, která se neumí chovat ukázněně mimo školní lavice).

Citace a použitá literatura:
[1] - STENMETZOVÁ, Dana. et al. Jsme v EU, buďme v obraze. Praha : VŠE, 2006. 84 s. ISBN 80-239-8024-6. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 11. 2009
Zobrazeno: 7579krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAREŠOVÁ, Michaela . Cesta České republiky do Evropské unie. Metodický portál: Články [online]. 23. 11. 2009, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GG/6731/CESTA-CESKE-REPUBLIKY-DO-EVROPSKE-UNIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.