Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Srovnávací zpráva: DEIS program Irsko a Dekáda...

Srovnávací zpráva: DEIS program Irsko a Dekáda romské inkluze ČR

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Horváth
Srovnání Irského progresivního plánu DEIS, zabývajícího se inkluzí ve vzdělávacím procesu, s Dekádou romské inkluze, který představuje nejbližší ekvivalent z ČR.
Srovnávací zpráva
DEIS program Akční plán inkluze ve vzdělávání, republika Irsko a Akční plán Dekáda romské inkluze 2005 - 2015, Česká republika

Irský program byl vybrán pro svou komplexnost a originalitu. Společně s některými dalšími zeměmi (Finsko, částečně VB a Nizozemí) se k tématu inkluzívního vzdělávání staví velmi pozitivně. V případě programu DEIS navíc inspiruje v přístupu státních orgánů a prosazuje celonárodní přístup. V evropských podmínkách se jedná o originální nástroj, jehož kladné výstupy může republika Irsko bez rozpaků deklarovat.

V kontextu České republiky se k porovnání podařilo najít pouze jeden podobný inkluzívní nástroj - Akční plán pro Dekádu romské inkluze 2005 - 2015. Tento dokument se také částečně zabývá tématem přístupu ke vzdělávání. Svou podstatou, kladenými cíli, cílovou skupinu a objektivními výsledky však nemůže irskému modelu konkurovat. To bohužel poukazuje na nekonkurenceschopnost v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání obecně.

Srovnání těchto dvou programů může být vhodným vodítkem pro představu o realizaci inkluzívních tendencí v českém i evropském kontextu. Tato zpráva si neklade za cíl snižovat či hodnotit, ale především vyvolat diskuzi na téma inkluzívního vzdělávání v ČR. Irský DEIS je široký program, který je hlavním nástrojem při vzdělávání žáků se znevýhodněním, a jistě stojí za to porovnat jeho základní rysy s podobnými snahami v českých podmínkách. Srovnání je postaveno na základě klíčových otázek, jejichž zodpovězení nám může odkrýt mnoho užitečných poznatků.

Kde je inkluzívní tendence zakotvena, v jakých legislativních či strategických materiálech apod.?

DEIS program je celonárodní iniciativou státního orgánu (reaguje na přijetí zákona o vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami (2004); jeho koncepce vychází také z usnesení Národní rady pro speciální vzdělávání), zatímco Dekáda je bilaterální smlouva, která státní orgány zavazuje plnit předem danou roli. Irský systém upřednostňuje vlastní koncepci řešení, založenou na zkušenosti a odborném výzkumu, zatímco český akční plán teprve vytváří politický a legislativní tlak na vytvoření stálých podpůrných aktivit.

Stejně jako jeho irský protějšek, je Dekáda politicky závazným dokumentem, o jehož přijetí, plnění a evaluaci se rozhoduje na vládní úrovni. Dekáda navíc přímo intervenuje rozvoj vzdělávání jako takového, irský program operuje v rámci již daných legislativních norem. Program DEIS je sám osobě inkluzívním nástrojem, zatímco Dekáda je souborem priorit, z nichž pouze jedna přímo identifikuje inkluzívní vzdělání.

Jaký cíl tyto strategické a legislativní materiály formulují ve vtahu k inkluzívnímu vzdělávání?

Oba programy se shodují především v propagování nutnosti včasné péče. Irský program se již zaměřuje na identifikované cíle, které vyvstávají ze zkušenosti pedagogů a vedoucích pracovníků. Přesně zná slabá místa a jako cíle formuluje realizaci jejich opaku. Dává silný důraz na docházku a udržení se ve vzdělávacím systému.

DEIS se od Dekády výrazně liší v přístupu k pedagogickému personálu a jeho roli při vzdělávání znevýhodněných. DEIS spatřuje další pedagogické a především administrativní vzdělávání personálu za životně důležité. V akčním plánu Dekády naprosto chybí péče o pedagogický personál a jeho další profesní přípravu. V rámci očekávaného efektu jednotlivých programů lze snad strohost Dekády pochopit, avšak další vnitřní diferenciace dílčích úkolů bude s přibývajícími zkušenostmi nutností.

Akční plán Dekády prosazuje inkluzi romských žáků do běžných tříd ZŠ a jako úkol spojený s touto prioritou označuje revizi financování škol. V tomto smyslu hovoří DEIS program jasně a nabízí širokou škálu podpor a schémat. O tom, jakým způsobem revize financování ZŠ ovlivní inkluzi romských žáků, se Akční plán již dále nezmiňuje.

Výraznou odlišnost obou programů lze spatřovat i v rozdílném pohledu na terciární vzdělávání. DEIS program se zabývá touto otázkou především ve smyslu přechodu ze sekundárního vzdělávání do univerzitního. Naproti tomu přístup k vysokoškolskému vzdělávání je jednou ze tří priorit Akčního plánu Dekády.

Jak daný systém specifikuje pojem znevýhodnění?

Dekáda jasně pracuje pouze s romským etnikem. Programe DEIS, v duchu evropských tendencí, nerozlišuje znevýhodnění na podkladě důvodu, ale na podkladě důsledku, tzn. znevýhodnění ve vzdělávání. V nutných případech pak program DEIS dále rozlišuje znevýhodnění na podkladě sociálního a ekonomického nedostatku a znevýhodnění ve vzdělávání ve spojitosti s odlišným mateřským jazykem. Dekáda předpokládá, že etnicita v podmínkách ČR je sama o sobě znevýhodněním, které se dále prohlubuje dlouhodobou, sociální a ekonomickou nerovnováhou mezi Romy a majoritou.

Na jaký stupeň vzdělávání (popř. věkovou kategorii) se systém inkluze vztahuje?

Program DEIS pokrývá problematiku přístupu ke vzdělávání od předškolního věku až do přechodu mezi sekundárním a terciárním vzdělávacím stupněm. Akční plán Dekády je omezen na předškolní, základní a vysokoškolské vzdělávání s naprostou absencí středoškolského studia. Program DEIS vyzdvihuje důležitost provázanosti jednotlivých stupňů, zatímco Dekáda je posuzuje separované. DEIS dává důraz na zkvalitňování základního a středního vzdělávání, jehož očekávaným efektem bude logicky větší účast znevýhodněných na univerzitním vzdělávání. Akční plán Dekády v tomto smyslu nezmiňuje přímé propojování jednotlivých stupňů, ale soustředí se na elementární aspekty vzdělávání.

Jaký má systém sociální, geografický, společenský, finanční a časový rozměr?

Program DEIS je pětiletým (2005 - 2010) vládním programem jehož působnost zahrnuje cca 750 vybraných škol. Naproti tomu Akční plán Dekády je politicky závazný dokument, jehož plnění se předpokládá v horizontu dekády - deseti let. Působnost Dekády je celospolečenská a její realizace má ovlivnit školství jako celek. Program DEIS je nástrojem, jenž školství vhodně doplňuje v místech, kde je třeba opatření sjednotit a konsolidovat další postupy.

Program DEIS je financován Ministerstvem školství a vědy a jeho celková předpokládaná dotace činí 120 milionů Eur. Na financování se podílí Evropská unie. Akční plán pro Dekádu nestanovuje finanční předpoklady a rozpočty, ale udává, jakým způsobem mají být jednotlivé úkoly finančně zajišťovány, v drtivé většině se jedná o státní rozpočet nebo rozpočty jednotlivých krajů. Program DEIS navíc stanovuje perspektivu 300 nových pracovních míst vytvořených pro účely realizace tohoto programu. Akční plán Dekády předpokládá vysokou finanční účast Evropské unie, a to především prostřednictvím zapojení NNO do realizace Dekády.

Jaká praktická opatření a nástroje systém využívá?

Program DEIS zahrnuje Standardizovaný systém pro identifikaci a pravidelné hodnocení úrovní znevýhodnění a především nový jednotný Školní podpůrný program (ŠPP), který sjednotí již existující opatření pro školy a školní skupiny s vysokým stupněm znevýhodnění. Naproti tomu Akční plán Dekády samotný lze považovat za nástroj politicko-legislativní podstaty. DEIS nabízí širokou škálu opatření, podpor, programů, schémat a diagnostických nástrojů, které plně pokrývají spektrum možných obtíží a znevýhodnění ve vzdělávání. Akční plán Dekády naopak vytváří tlak na nalezení vhodných postupů a jejich přímou aplikaci.

Součástí ŠPP je soubor podpor a aktivit, které napomáhají jak znevýhodněným žákům, tak pedagogům, kteří s nimi pracují. Nalezneme zde fondy pro nákup učebnic nebo zajištění školního stravování, doučovací kurzy, programy včasné péče pro děti již od tří let, programy propojující školu s rodinou a komunitou žáka. Irský program podporuje tvoření menších tříd a individualizaci přístupu k jednotlivým žákům a jasně se staví proti jejich vyčleňování z běžných škol. Dále nabízí individuální profesní i osobní podporu pedagogům a podporuje i administrativní připravenost vedoucího personálu. DEIS nadále podporuje vysokou participaci NNO na výše uvedených službách a programech. Akční plán Dekády nenabízí systém opatření, ale stanovuje cílové produkty, výsledky, kterých je třeba změnou vzdělávacího systému dosáhnout.

Jakým způsobem je daný systém aplikován?

Program DEIS je aplikován jako soubor opatření a podpor, jejichž (rozšířená) dostupnost se vztahuje pouze na vytipované účastnické školy. Národní koordinátor tohoto programu administruje jeho průběh, zatímco lokální učitelé/koordinátoři a odpovědný vedoucí personál plán fyzicky realizují. Učitelé/koordinátoři nebo odpovědný vedoucí personál jednotlivých škol je podporován a motivován k důslednému využívání zpřístupněných podpor a opatření.

Naproti tomu Akční plán Dekády je závazný dokument, jehož naplňováním je ČR povinna a jehož aplikace je přímo spojena s vytvářením takových dokumentů a legislativy, jako například školský zákon, Bílá Kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Naplňování akčního plánu je tedy realizováno všemi státními i nestátními aktivitami, jejichž cíle se shodují s cíli akčního plánu. Rada vlády pro záležitosti romské komunity, společně s přizvanými odborníky a zástupci veřejného sektoru, pořádá podpůrné akce, jako například semináře, konference, jejichž úkolem je informovat co nejširší spektrum společnosti o realizaci Dekády romské inkluze.

Jakým způsobem je daný systém financován?

Program DEIS je z velké části financován z rozpočtu Ministerstva školství a vědy republiky Irsko a některá jednotlivá opatření jsou finančně podporována programy EU. Celkový předpokládaný rozpočet programu je cca 120 mil Euro. Tato částka je dále dělena do jednotlivých opatření, podpor či mezd jednotlivých koordinátorů/učitelů apod.

Jak již vyplývá z podstaty Dekády, naplňování akčního plánu je dotováno ze státního rozpočtu s předpokládanou účastí evropské unie. Díky velmi širokému spektru aplikace nelze již blíže finanční rozměr specifikovat. Rada vlády však ve svých průběžných zprávách nabízí budoucí schémata financování.

Jakým způsobem se daný systém včleňuje do jiných sfér a sektorů?

Program DEIS aktivně zapojuje aktivity třetího sektoru pro komplexní doplnění. Podílí se i na dalším vzdělávání zaměstnanců NNO a stimuluje jejich další působení směrem do vzdělávacího systému. Vhodně zapojuje i další sektory - média, kulturu, hudbu apod. Navazování a udržování spolupráce výše uvedených typů je jednou z priorit programu.

Dekáda romské inkluze vyžaduje velmi aktivní participaci třetího sektoru při plánování i realizaci dílčích akčních plánů. Filozofie, z níž Dekáda vychází, přisuzuje neziskovému sektoru nejvyšší možnou důležitost a označuje ho nejen za realizátora, ale především za rovnocenného partnera při vytváření a hodnocení jednotlivých systémů a legislativně politických požadavků. Tím pádem se veřejný sektor stává činitelem, jehož aktivity přímo ovlivňují politiku státu ve smyslu rozvoje vzdělávacího systému. Tento přístup s sebou nese velikou míru zodpovědnosti na obou stranách a vyžaduje nalezení vhodných nástrojů komunikace při rozhodujících procesech.

Jakým způsobem se hodnotí výstupy jednotlivých systémů?

V případě Programu DEIS Ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s Komisí pro znevýhodnění ve vzdělání připravuje a realizuje hloubkový evaluační systém, který zahrnuje výzkum a hodnotící opatření. Tento výzkum je realizován po celou dobu fungování programu DEIS a zaměřuje se i na vlastní činnost Ministerstva školství a vědy a jeho aparátů. Na podkladě tohoto rozsáhlého programu bude vláda schopna stanovit míru efektivity a potřebnosti dalších podobných plánů a programů. Tento hodnotící program je realizován celostátně v rámci tříletých period.

Akční plán Dekády je hodnocen ročně, systémem zjišťování naplňování úkolů akčních plánů. Toto hodnocení vypracovává a předkládá Rada vlády pro záležitosti romské komunity. V každé zprávě jsou zhodnoceny pokroky, úspěchy a identifikovány neúspěchy, na jejichž podkladě Rada vlády nabízí možná opatření. V roce 2007 proběhla iniciativa skupiny romských aktivistů a specialistů Decadewatch, která měla za cíl nezávisle zhodnotit naplňování jednotlivých akčních plánů a vládních aktivit od započetí dekády v roce 2005. Tato hodnotící iniciativa proběhla na podkladě vyhodnocování relevantních dokumentů, analýzy současné situace a množství rozhovorů s oficiálními představiteli Dekády a zástupci neziskového sektoru.

Závěr

Program DEIS se zdá být komplexnějším a reálněji použitelným nástrojem, než je Akční plán Dekády romské inkluze. Nicméně je třeba si uvědomit, v jakých kontextech a ekonomicko-právních prostředích oba plány fungují.

DEIS je souhrnem dlouholeté praxe, která se cíleně zaměřovala na vzdělávání znevýhodněných. Musíme si uvědomit, že republika Irsko je součástí bývalého britského impéria, tudíž zkušenosti s minoritami zde jsou určitě širší a rozmanitější. Česká republika se rozvojem inkluzívního vzdělávání a vzdělávání menšin zabývá nepoměrně kratší dobu a v současnosti spíše vytváří legislativní prostor pro aplikaci různých přístupů.

Dekáda je svou širokostí spíše rámcem, ve kterém by se měl odehrávat další dialog. DEIS je praktickou pomůckou, která konsoliduje skutečně účinná řešení a opatření. V tomto smyslu by Dekáda zasluhovala podrobnější a detailnější rozpracování jednotlivých priorit, a to na podkladě zkušeností českých pedagogů a NNO. Tak jako v Irsku, je nesporně pozitivní snaha stavět na NNO. Neziskový sektor je nositelem informací, které se do vyšších a složitějších systémů včleňují jen pomalu a obtížně.

Z koncepce Akčního plánu pro Dekádu vychází velký nedostatek podrobnějšího popisu cílové skupiny a její vnitřní diferenciace. Pro detailnější rozpracování jednotlivých úkolů je třeba pochopit a vhodně začlenit sociálně ekonomický rámec, v němž se Romové nacházejí. Irský plán vhodně vnímá a pravidelně reviduje svůj přístup k menšinám a snaží se na něj pružně reagovat. Akční plán pro Dekádu se v tomto smyslu zdá statický a neklade si za cíl podrobnější poznání.

Program DEIS je praktickým nástrojem aplikovatelným v celonárodním měřítku. V tomto smyslu nejde oba plány příliš porovnávat, protože DEIS si klade za cíl praktické řešení, zatímco Akční plán Dekády je nástrojem pro vytváření legislativně-politického tlaku. V obou případech se zdá, že plány svou úlohu splňují.

V případě programu DEIS Irové předpokládají úspěch a další pokračování, protože se jedná o program stavějící na vyzkoušených principech. V případě Akčního plánu Dekády lze postupné plnění sledovat v pravidelných ročních zprávách, ale výsledky nezávislého Decadewatch mluví hrubě v neprospěch vládního úsilí o naplňování této iniciativy.

DEIS program může jistě být příkladem v zacházení s pedagogickým a vedoucím personálem škol. Dekáda v tomto smyslu nemá žádnou alternativu a ani z textu Akčního plánu žádná nevyplývá, zatímco DEIS trvá na kvalitní profesní přípravě, a to i v rámci administrativního zatížení plynoucího z realizace projektů EU. Jako nedostatek lze také hodnotit slabě propracovaný systém spolupráce s NNO. DEIS tuto spolupráci přesně vymezuje a tím zabraňuje křížení a nadbytečnému tvoření některých služeb a podpor. Dekáda prosazuje, aby neziskový sektor tvořil páteř plnění úkolů a aby vykonával kontrolu nad úsilím státních orgánů. Proto je zde působení neziskových subjektů oproti DEIS včleněno poněkud chaoticky a zasluhuje si podrobnější organizaci.

Velký nedostatek Akčního plánu Dekády lze spatřovat v absolutním opomenutí středoškolského studia a jeho důležitosti v procesu zpřístupňování vzdělávání pro všechny. Střední vzdělávací stupeň je neopomenutelnou součástí vzdělávacího procesu a z hlediska budování hodnotových žebříčků a budoucího uplatnění je stejně důležitý jako stupeň předškolní a základní. Participace Romů na středoškolském studiu je navíc tradičně podceňována.

Jako pozitivum programu DEIS lze vnímat jeho jasnou finanční vymezenost. Dekáda v tomto smyslu však nemůže a nemá být srovnávána. Nejedná se o natolik detailně propracovaný plán, aby jeho obsah mohl číselně vymezovat finanční participaci státu. Především nelze předem odhadnout, které programy, státní či nestátní, se o naplňování Dekády v budoucnu zaslouží (a v jaké míře).

Celkově lze říci, že se Akční plán Dekády i přes to, že se nejedná o úplně identický program, má z čeho poučit ve vztahu k DEIS programu. Lze si představit, že v budoucnu budou podobné akční plány fungovat i u nás. Dekáda by v tomto smyslu měla jako iniciativa zrevidovat své požadavky, pružně je přizpůsobit stávající situaci a podrobněji zpracovat. Je však nutno podotknout, že programy, jako je DEIS, lze aplikovat ve společnosti, která je na to připravená. ČR je v této chvíli zřejmě ještě stále v začátcích, ale DEIS program může být vhodným vodítkem pro budoucnost, a to nejen ve spojitosti s Dekádou romské inkluze, ale v přístupu ke vzdělání celkově.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek