Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > > > > > > Integrace žáků – cizinců do českého vzdělávacího...

Ikona teoreticky

Integrace žáků – cizinců do českého vzdělávacího systému

Ikona odbornost
Autor: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Anotace: Příspěvek informuje o aktivitách, které proběhly na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně mj. v rámci projektů ESF, k integraci žáků – cizinců do výuky v českých školách. Snaží se načrtnout výhody a nevýhody přítomnosti žáka cizince v kolektivu třídy a nároky na odbornou připravenost učitelů.
Obor příspěvku:Cizí jazyk 1. stupeň
Klíčová slova: integrace, projekty, multikulturalita, žák-cizinec

Problematice úspěšného začleňování žáka – cizince do českého vzdělávacího procesu i do kolektivu třídy se věnuji společně se svými spolupracovníky na Katedře primárního jazykového vzdělávání a Katedře bohemistiky a slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem již několik let. V rámci různých grantů a projektů jsme prováděli náslechy, hospitace, nejrůznější výzkumy a vedli dialogy s žáky – imigranty i jejich pedagogy v základních školách v různých regionech v České republice.

Byla jsem např. řešitelkou projektu města Ústí nad Labem: Začleňování žáků a studentů – imigrantů do výuky češtiny v Ústeckém kraji v roce 2004; spoluřešitelkou grantu MŠMT v roce 2005 (společně s M. Čechovou, L. Zimovou, Z. Millerovou: Příprava učitelů na začleňování žáků a studentů – imigrantů do vyučovacího procesu). Jako metodik a odborný poradce jsem spolupracovala na projektu Phare: Hezky česky se SOZE Brno v letech 2006–07. Podílela jsem se jako autorka některých textů na projektu Czechkid přiděleného Fakultě humanitních studií UK v Praze v roce 2007 a byla jsem hlavní řešitelkou projektu podpořeného ESF: Čeština jako cizí jazyk v rámci inovace výuky v oborech učitelství v základních a středních školách. V současnosti jsem začala pracovat jako hlavní řešitelka na dvou projektech dotovaných z ESF: Čeština pro žáky – cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení (2009–2011).

Přítomnost cizince v třídním kolektivu českých spolužáků s sebou přináší některé výhody, ale i mnohá rizika. V rámci nové koncepce vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu může žák – imigrant obohatit výuku o multikulturní aspekty. V tomto směru představuje vhodný „nástroj" multikulturní výchovy: cizinec může svým spolužákům zprostředkovat poznání jiné kultury a zároveň napomůže ostatním, aby si uvědomili vlastní kulturní identitu. Skutečnost, že český žák přichází každodenně do styku s cizincem, u něj vyvolává pocit samozřejmosti a sounáležitosti určitých odlišností a může působit jako prevence formování předsudků vůči cizincům.

Účast žáka jiné národnosti v třídním a školním kolektivu však může vyvolat výskyt určitých sociopatologických jevů (projevy xenofobie, diskriminace, šikany apod.). Prvořadým úkolem učitele je proto nastolit ve třídě příznivé klima pro přijetí cizince. Ještě před příchodem žáka – cizince do třídního kolektivu působí pedagog na jeho budoucí spolužáky tím, že je seznámí s předpokládanými odlišnostmi v chování cizince, přičemž systematicky u svých žáků rozvíjí smysl pro toleranci, pro chápání kulturních specifik, předchází (případně odbourává) výskyt předsudků a zažitých stereotypů vůči příslušníkům jiné národnosti, které žáci mohou přebírat ze svého okolí, učí je nenásilnou formou řešit případné konflikty apod. Učitel přiblíží vhodným způsobem svým žákům náročnost situace, v níž se cizinec, který přichází z jazykově a sociokulturně odlišného prostředí, nachází. Cílem učitele je usilovat o jeho integraci do kolektivu třídy a školy a zabránit jeho společenské izolaci.

V souvislosti s novými okolnostmi výuky, resp. v návaznosti na požadavky legislativní a ve vazbě na měnící se spektrum žáků v českých základních školách, je zapotřebí, aby začleňování žáků – cizinců do českého vzdělávacího procesu probíhalo již od samotného počátku jejich vstupu do školy. Pedagog si musí uvědomit, že v 90. letech 20. století došlo k rozšíření funkcí češtiny, neboť nabyla funkce multikulturního dorozumívacího prostředku.

Uvedené změny ovšem kladou vysoké nároky na odbornou připravenost učitele zejména na 1. stupni ZŠ, jež zahrnuje informovanost o právním a sociálním postavení cizinců v naší zemi o tzv. sociokulturním zakotvení žáků ze zahraničí (nejčastěji v pozici imigrantů, příp. dočasných rezidentů) a základní poznatky o vazbách jazykových systémů, a to jak o jazycích blízkých, tak i o jazycích vzájemně velmi vzdálených.

Nově je třeba informovat pedagogy i o specifických metodách a formách výuky češtiny jako jazyka cizího, neboť její úspěšnost je přímo podmíněna zejména informovaností učitele o struktuře výchozího jazyka (mateřštiny cizince). Je důležité, aby učitelé češtiny uměli čerpat z kontrastivní lingvistiky a přehledně představit výchozí jazyky nerodilých účastníků výuky v českém školním prostředí, což může zásadním způsobem přispět k systematickému budování komunikační kompetence těchto cizinců, především v hodinách českého jazyka, které v tomto případě musejí mít modifikovanou náplň, odlišnou od přípravy rodilých uživatelů a formulovanou v návaznosti na vztahy výchozího a cílového jazyka.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 11. 2009
Zobrazeno: 10253krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.333333333333333
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠINDELÁŘOVÁ,, Jaromíra. Integrace žáků – cizinců do českého vzdělávacího systému. Metodický portál: Články [online]. 18. 11. 2009, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/žák-cizinec/7189/INTEGRACE-ZAKU---CIZINCU-DO-CESKEHO-VZDELAVACIHO-SYSTEMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Petra ProcházkováVloženo: 18. 11. 2009 19:05
Dobrý den, zrovna jsem dorazila ze školení o.s. Meta, kde jsem měla možnost s učitelkami na toto téma diskutovat. Z jejich beznaděje jsem dost otřesená. Pociťují vlastní selhání, protože si s žákem cizincem-neví rady. Nejčastější otázka byla: "Jak mám s žákem, který mi vůbec nerozumí v hodině pracovat-není čas se mu věnovat samostatně, nemám čas vytvářet extra materiály?". Je zde možnost ho neklasifikovat, ale to nic neřeší. Škola si pro žáky může vytvořit IVP, ale na to musí mít štempl od PPP a ta ho ne vždy dá.Já osobně mám s malými cizinci zkušenosti jen z jazykového kroužku, kde mám sice různé národnosti a pokročilosti, ale výuka se mi daří a pro jejich potřeby vytvářím vlastní materiály.Kulturní obohacení fajn, ale co poradit bezradným učitelkám na školách, kterým tam sedí cizinec , který nerozumí? Myslíte si, že jde žáka-cizince do klasické výuky čj systematicky zapojovat?
2.Autor: Petra ProcházkováVloženo: 18. 11. 2009 20:34
Dobrý den, je možné někde sehnat výstup z těchto projektů? Konkrétně například z projektu:Začleňování žáků a studentů – imigrantů do výuky češtiny v Ústeckém kraji a Čeština jako cizí jazyk v rámci inovace výuky v oborech učitelství v základních a středních školách.
3.Autor: Stanislava AndršováVloženo: 19. 11. 2009 10:25
Zdravím a odkazuji Vás na zajímavou diskuzi, která k tématu Vzdělávání žáků-cizinců práve probíhá. Odkaz: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=389&sid=0104957b2bcec473115e7d226f83267f.S pozdravem, Stáňa Andršová
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.