Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > > > Jak jsme pracovali se čtverečky

Ikona prakticky

Jak jsme pracovali se čtverečky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Krejčová
Anotace: Příspěvek obsahuje tři zajímavé nápady, jak obohatit výuku geometrie na 1. stupni.
Žáci si v při daných aktivitách jednak procvičí učivo geometrie, a jednak rozvíjejí svoji kreativitu a geometrickou představivost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: barevné čtverečky, podložky s vyznačenou čtvercovou sítí, špejle, zrcátko, obrázky krychlí
Klíčová slova: geometrie, obvod, geometrická představivost, čtverec, krychle, obsah


Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Osová souměrnost a čtvercová síť
(náměty k výuce matematiky (geometrie) na 1. stupni základních škol, závěrečné práce studentů oboru učitelství Univerzity v Hradci Králové)

Pomůcky:

 • barevné čtverečky
 • podložky s vyznačenou čtvercovou sítí
 • špejle
 • zrcátka
Záměr:

Využít čtverečky ve výuce matematiky (ve 2. ročníku) k „dostavování" obrázků tak, aby byly symetrické. Pracovní činnost rovněž umožňuje rozvoj kreativity žáků a jejich geometrické představivosti (tato stránka vzdělávání je u nás tradičně opomíjena).

Úlohy:
 • se čtvercovou podložkou a barevnými čtverečky můžeme nechat děti nejdříve pohrát a dát jim možnost tvořivě se projevit, uplatnit fantazii, svobodně se vyjádřit. Vžijí se např. do rolí návrhářů - vytvářejí mozaiky nebo pokračují podle vzoru;
 • dostavba obrázků

Lze pracovat se čtverečky jedné barvy (viz obr. 1) nebo můžeme použít více barev (viz obr. 2 - písmena označují čtverečky v příslušné barvě, tj. ž - žlutá apod.). Pak je práce náročnější, ale také zajímavější.

obr.
1. obrázek

obrÃĄzek
2. obrázek

Znázornění staveb z krychlí

Pomůcky:

Rozmnožené obrázky krychlí (obr. 3 a obr. 4).

Záměr:

Rozvíjení geometrické představivosti.

Úlohy:

 • žáci pracují ve dvojicích, každý obdrží rozmnožené obrázky staveb z krychlí (obr. 3); úkolem je sestavit pomocí čtverečků pohled na stavby shora (půdorys);
 • obrÃĄzek
  3. obrázek

  podobně lze pomocí barevných čtverečků znázorňovat pohled na stavbu z krychlí různých barev (viz obr. 4) - ze strany, zepředu a shora (viz obr. 5a, b, c, d); tím, že na stavbu byly použity krychle v několika různých barevných provedeních (krychle červené - č, zelené - z, modré - m, bílé - b), je úkol přitažlivější, ale také obtížnější;

obrÃĄzek
4. obrázek
obrÃĄzek
5. obrázek

Obsahy a obvody rovinných útvarů

Záměr:

Použít čtverečky ve výuce geometrie ve 4. ročníku při zavádění míry rovinných útvarů - obsahu čtverce a obdélníku. Činnost koresponduje s principem probírání tohoto učiva - pokrývání čtvercové sítě nastříhanými čtverci (jeden papírový čtvereček představuje jednotkový čtverec).

Úlohy:

Dokážete pomocí čtverečků znázornit jiný útvar, který bude mít stejný obsah, ale (menší, větší) obvod?
Sestavte z osmi čtverečků (jednotkových, tj. čtvereček má velikost strany rovnou jednotce délky) útvar, který má obvod rovný 12, 14, 16, 18 (např. viz obr. 6). Jaký může mít minimální a jaký maximální obvod? Vymodelujte více možností pro o = 18.

obrÃĄzek
6. obrázek
Existuje útvar, jehož obsah je číselně roven jeho obvodu?
Navrhněte zahradu ve tvaru obdélníka, aby ...

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 01. 2008
Zobrazeno: 9947krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KREJČOVÁ, Eva. Jak jsme pracovali se čtverečky. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2008, [cit. 2020-01-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/čtverec/1896/JAK-JSME-PRACOVALI-SE-CTVERECKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.