Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podporujeme rozvíjení matematické gramotnosti...

Podporujeme rozvíjení matematické gramotnosti nejen v matematice – 7. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti

Informativní příspěvek
Článek přináší ohlédnutí za sedmou minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 26. srpna 2020 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci větších i menších projektů, které mají v gesci problematiku matematické gramotnosti.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut české republiky (NPI ČR).

Celou minikonferencí provázela obsahová manažerka projektu PPUČ Jitka Jarníková, která měla úvodní slovo o novinkách v projektu. Zmínila nové produkty, které členové projektového týmu připravují, jako např. reputační systém EMA, e-publikace karet zaměřených na gramotnosti na úrovni mateřské, základní a střední školy, nebo vzdělávací moduly pro jednotlivé gramotnosti. Zmínila také připravovanou závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční v květnu příštího roku.

Další program tvořily příspěvky zaměřené na představení dalších projektů, které se zabývají matematickou gramotností.

V prvním odborném příspěvku, který přednesla Jarmila Robová z PedF UK, byly představeny zkušenosti ze dvou projektů OP VVV na rozvíjení matematické gramotnosti, které řešila UK. Hovořila o ukončeném tříletém projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/) řešeném na PedF a také o projektu, který běží již třetím rokem na MFF a který je zaměřen na matematickou gramotnost na SŠ Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám (http://mg.karlin.mff.cuni.cz/). Shrnula zejména přínosy projektů z pohledu zapojených učitelů a přípravy budoucích učitelů matematiky.

V dalším příspěvku přiblížila Eva Zelendová, čím mohou projekty SUMA JČMF (https://suma.jcmf.cz/) inspirovat učitele matematiky. Seznámila posluchače s řadou projektů, které byly připraveny pro učitele ZŠ v minulých letech jako např. Matematika pro všechny, Manipulativní činnosti v matematice, Matematika v mediích, nebo Ve světě matematických aplikací. Všechny projekty byly doplněny praktickými ukázkami. Velmi zajímavé byly ukázky z výtvarného umění, především ze sochařství a malířství, které zaujaly všechny přítomné, stejně jako panáček tancující  v rytmu goniometrických funkcí.

Bill Max (1908–1994) – švýcarský architekt,
sochař a designér, představitel Curyšské
školy konkrétního umění
3 halbierte Würfel 

Třetí vystupující byla Dana Pražáková, zástupkyně ČŠI, která představila vybrané závěry z šetření, které je shrnuto v publikaci Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020 (https://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy). Zaměřila se také na využívání digitálních technologií při omezeném vyučování ve druhém pololetí tohoto školního roku kvůli koronaviru, na využívání digitálních technologií i mimo výuku a na důležitost zdravého klimatu ve třídě. 

Posledním přednášejícím první části minikonference byl Vladimír Vít z projektu SYPO (https://www.projektsypo.cz/) – místopředseda Krajského kabinetu matematika a její aplikace v Královéhradeckém kraji, který účastníkům předvedl praktické ukázky rozvoje matematické gramotnosti. První aktivitu na sestrojování šestiúhelníku a zjištění rozdílu mezi obvody si mohli účastníci sami vyzkoušet. Druhou ukázkou byl krátký film žáků jedné školy, kde žáci sami názorně předvedli využití matematické gramotnosti a fyzikálních zákonů v praktickém životě. 

Po krátké přestávce představila Hana Havlínová projekt České televize a NPI ČR UčíTelka (https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/). Dozvěděli jsme se, jak náročná byla příprava i samotné natáčení, kde natočené materiály najdeme a jak bude tento projekt pokračovat. 

Poté předstoupil Jiří Henzl a pohovořil o zkušenostech z projektů implementace krajského akčního plánování OP VVV a představil stav i plán těchto projektů v Ústeckém kraji (https://rskuk.cz/systemove-reseni-motivace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a). První projekt, který trval dva a půl roku, začal spojovat učitele a odborníky v kraji a postupně je navzájem vzdělával v problematice matematické gramotnosti. Vznikly tak odborné skupiny, veletrhy, proběhly letní školy, různá vzdělávání, workshopy a byly propagovány konkrétní pomůcky pro učitele. 

Dalším vystupujícím byl Tomáš Lukačina, který představil činnost Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast Roudnicko (http://maproudnicko.cz/). Popsal problémy, se kterými se při rozvoji matematické gramotnosti potýkají, jaké mají návrhy řešení do budoucna, jaké mají v oblasti potřeby a jaká vnímají rizika a příležitosti. Zajímavé byly cíle, které shrnul do čtyř bodů: individualizace výuky, úlohy jako obraz reality, vhodné pomůcky, motivovaní učitelé. 

Poslední příspěvek přednesla Květa Popjuková, která pohovořila o aktivitě projektu NPI ČR P-KAP, kde vzniká otevřená síť odborníků v tematických oblastech vzdělávání, tedy i v oblasti matematické gramotnosti. Tato síť se nachází na platformě LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/13794253/). Tematické LinkedIn skupiny jsou místem setkávání jednotlivých členů Edusítě, kdy každá skupina je spravována odborným garantem, který pravidelně připravuje příspěvky do diskuze a moderuje společnou diskuzi. Síť je určena nejen odborníkům, ale především učitelům ze všech typů škol.  

Ve všech příspěvcích a v závěrečné diskuzi se účastníci snažili reagovat na vymezené matematické gramotnosti ve vzdělávacích aktivitách na MŠ a ZŠ, kde lze matematickou gramotnost rozvíjet, zda ji lze rozvíjet i mimo matematiku a jak na tyto výzvy reagují učitelé jiných předmětů a jednotlivých stupňů vzdělání. Poslední otázka cílila na situaci vzniklou kolem koronaviru a vyučování na dálku, hledaly se nápady a triky, jak co nejlépe učitelům situaci ulehčit. 

Z diskuse vyplynulo: 

 • Matematická gramotnost by se měla vymezovat ve shodě s definicí ČŠI a všechny projekty by se měly touto definicí řídit a dále již nic nového nedefinovat. Účastníkům bylo potvrzeno, že vymezení OVU matematické gramotnosti, které připravil tým PPUČ ve spolupráci s různými aktéry, je v souladu s tímto vymezením. 
 • Matematická gramotnost se rozvíjí především v hodinách matematiky, ale je potřeba, aby byla rozvíjena i v jiných vyučovaných předmětech a také při neformálním vzdělávání. V některých případech to jde velmi dobře, jako např. ve fyzice, ale jinde to může být velmi náročné. Pokud se však učitelům prakticky ukáže propojení matematické gramotnosti s dalšími předměty (např. projekt SUMA), dojde lépe k pochopení této problematiky, a tím k lepšímu rozvoji matematické gramotnosti. 
 • Učitelům při vzdělávání na dálku pomáhaly a více by jim mohly pomoci:
 1. webináře (online s možností pozdějšího přehrání), 
 2. webové procvičovací stránky a další otevřené online aplikace, 
 3. elektronické učebnice bez poplatku, 
 4. výukové programy, 
 5. televizní programy UčíTelka, Škola doma, atd.

Naopak některé věci by se měly zlepšit či změnit: 

 1. jasná komunikace MŠMT se školami, 
 2. komunikace škol (učitelů) s rodiči, 
 3. e-mailová komunikace škol (učitelů) s rodiči či přímo s žáky, 
 4. domácí vybavení (internet, hardware i software) učitelů i žáků, 
 5. učebnice a sešity musí mít žáci doma. 

Další minikonference proběhne na podzim a měla by být zacílena na učitele a praktické tipy na rozvíjení matematické gramotnosti. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek