Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Mé příjmení

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Ivana Kolářová
Spoluautor: Mgr. Jaroslava Fridrichová
Aktivita podporuje rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické i digitální. Žáci využijí všech dostupných zdrojů – a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Pak porovnají důvěryhodnost jednotlivých zdrojů, a se získanými informacemi dle pokynů v pracovním listu pracují.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Klíčové kompetence: 

  1. základní vzdělávání – kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. základní vzdělávání – kompetence k řešení problémů – vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Očekávaný výstup:

základní vzdělávání – Český jazyk a literatura

  • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
  • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  • vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
  • v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

 Popis výukové aktivity:

Pro aktivitu lze využít různé formy a metody práce; vhodná je např. skupinová práce či celotřídní projekt, ale lze zadat i jako samostatnou práci formou domácího úkolu. Pomocí rodinných příslušníků, webové stránky www.kdejsme.cz a dalších zdrojů zjistí žáci co nejvíce informací o svém příjmení. Dle dostupných zdrojů (internet, matrika, knihovna) zjistí i frekvenci svého příjmení v naší zemi, jeho původ a význam, a zodpoví otázky z pracovního listu.

Na závěr si připraví prezentaci pro své spolužáky, získají tak zpětnou vazbu, zrekapitulují celý postup práce a procvičí komunikační dovednosti. Zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořili přiměřeným tempem, zda vhodně frázovali, zda jejich intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně vyslovili.

Komentář z pohledu gramotností

Z pohledu digitální gramotnosti žák získává potřebné informace z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. Vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Z pohledu matematické gramotnosti žák využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky. Vyhledá samostatně informace.

Z různých médií (tištěných i digitálních) ke zvýšení efektivity své učební činnosti nebo k řešení problémů posoudí věrohodnost informačních zdrojů, které využívá, rozpozná nepřesné a neúplné informace, dohledá potřebné informace, porovná různá sdělení a rozhodne, zda sdělují totéž.

Z pohledu čtenářské gramotnosti žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek