Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in...

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Výuková aktivita doplňuje učivo, které se týká zdravého životního stylu. Obsah aktivity je založen na znalostech žáků z výuky angličtiny, chemie a přírodopisu. Tyto znalosti usnadní řešení úloh, nejsou však nezbytným předpokladem pro jejich úspěšné splnění. Podmínkou pro úspěšné splnění zadání je umožnění přístupu k PC s připojením k internetu a kalkulačka. 

Cílem aktivity je aplikace poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do cizího jazyka. Aktivitu lze modifikovat dle individuálních potřeb žáků a nastavit tak náročnost. Žáci si vedou deníček se záznamy o vlastním stravování v průběhu jednoho dne (např. datum, čas, místo, jídla a nápoje, hodnocení formou emotikonů – např. tzv. „smajlík“ v případě spokojenosti).

Aktivitu lze rozšířit na zohlednění tematiky různých dietních omezení při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku při nesnášenlivosti lepku.

Z tematických okruhů učiva je začleněna tematiky národních kuchyní při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku kulturně akceptovatelného jak v anglické, čínské…, tak v české kultuře.

Popis výukové aktivity

Žáci vyhledávají požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Použití kalkulačky je možné zdůvodnit tím, že autorským záměrem je ověření dovednosti vyhledat v textu požadované informace, včetně numerických, dále ověření dovednosti porozumět logickým relacím mezi různými numerickými informacemi, ověření dovednosti navrhnout postup pro výpočet konkrétní hodnoty s využitím správných numerických informací a dovednosti realizovat tento postup (tj. ověření osvojení algoritmu pro matematické operace násobení apod. nebylo záměrem autorů).

Komentář z hlediska gramotností

Aktivita motivuje žáky v průběhu realizace během celé doby řešení úloh, zařazení složek gramotností (čtenářská, matematická, digitální) činí aktivitu dostatečně pestrou a zajímavou.

Čtenářská: Čtenářský výkon dále ovlivňuje dovednost orientace v textu a volba správné techniky čtení (např. orientační nebo selektivní čtení) vzhledem k typu textu a zadanému úkolu.

Matematická: Žáci rozumí jednoduchému cizojazyčnému matematickému textu jak lineární, tak nelineární povahy (souvislý text, tabulka, diagram, graf, schéma) a umí v něm najít požadované informace. Rovněž umí přiměřeně náročná numerická data zpracovat (např. vybrat, uspořádat a transformovat do cizojazyčné tabulky).

Digitální: Žáci umí pomocí vyhovující internetové nebo mobilní služby potřebná data, respektive informace, samostatně vyhledat a snaží se přitom posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje. Jsou vedeni k tomu, aby ověřovali kvalitu, zejména přesnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných více zdroji a byli schopni identifikovat případný nesoulad mezi nimi.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnost na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Období

2. stupeň ZŠ / 8.–9. ročník apod.

Tematický okruh

Čtení s porozuměním

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

 

Čtenářská, matematická a digitální gramotnost

Ověření čtenářské gramotnosti (dovednost vyhledat informace v textu).

Ověření matematické gramotnosti  (dovednost porovnat čísla, dovednost aplikovat matematické operace násobení a dělení, porozumění vztahu mezi celkem a částí – procentuální vyjádření hodnot).

Ověření digitální gramotnosti (dovednost vyhledat informace na internetu).

 


Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková aktivita doplňuje učivo zařazené v učebnici Project 4, 3. vydání, lekce 3 (Health and safety) s tematikou týkající se lidského těla, nemocí a zdravého způsobu života, včetně zdravé výživy. Znalosti, které žáci mají z chemie a přírodopisu, usnadní řešení úloh, nejsou však nezbytným předpokladem pro jejich úspěšné splnění. Podmínkou pro úspěšné splnění zadání je umožnění přístupu k PC s připojením k internetu a kalkulačka. Použití kalkulačky je možné zdůvodnit tím, že autorským záměrem je ověření dovednosti vyhledat v textu požadované informace, včetně numerických, dále ověření dovednosti porozumět logickým relacím mezi různými numerickými informacemi, ověření dovednosti navrhnout postup pro výpočet konkrétní hodnoty s využitím správných numerických informací a dovednosti realizovat tento postup (tj. ověření osvojení algoritmu pro matematické operace násobení apod. nebylo záměrem autorů).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Výuková aktivita vede  žáky k aplikaci poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do cizího jazyka. Aktivitu lze modifikovat dle individuálních potřeb žáků a nastavit tak náročnost. Žáci si vedou  deníček se záznamy o vlastním stravování v průběhu jednoho dne (např. datum, čas, místo, jídla a nápoje, hodnocení formou emotikonů – např. tzv. „smajlík“ v případě spokojenosti).

Aktivitu lze rozšířit na  zohlednění tematiky různých dietních omezení při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku při nesnášenlivosti lepku.

Z tematických okruhů učiva je začleněna tematiky národních kuchyní při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku kulturně akceptovatelného jak v anglické, čínské…, tak v české kultuře.

 

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita motivuje žáky v průběhu realizace během celé doby řešení úloh, zařazení složek gramotností (čtenářská, matematická, digitální) činí aktivitu dostatečně pestrou a zajímavou.

Čtenářská: Čtenářský výkon dále ovlivňuje dovednost orientace v textu a volba správné techniky čtení (např. orientační nebo selektivní čtení) vzhledem k typu textu a zadanému úkolu.

Matematická: Žáci rozumí jednoduchému cizojazyčnému matematickému textu jak lineární, tak nelineární povahy (souvislý text, tabulka, diagram, graf, schéma) a umí v něm najít požadované informace. Rovněž umí přiměřeně náročná numerická data zpracovat (např. vybrat, uspořádat a transformovat do cizojazyčné tabulky).

Digitální: Žáci umí pomocí vyhovující internetové nebo mobilní služby potřebná data, respektive informace, samostatně vyhledat a snaží se přitom posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje. Jsou vedeni k tomu, aby ověřovali kvalitu, zejména přesnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných více zdroji a byli schopni identifikovat případný nesoulad mezi nimi.  
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám