Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Odborný panel pro rozvoj čtenářské gramotnosti...

Odborný panel pro rozvoj čtenářské gramotnosti si pokládá otázky: „Kam míříme?“, „Kde jsme?“ a „Kudy dál?“

Informativní příspěvek
Článek přináší ohlédnutí za druhou minikonferencí odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu OP VVV Podpora práce učitelů (www.gramotnostiproucitele.cz; zkráceně PPUČ). Jednání proběhlo 22. listopadu 2017 v Německé škole v Praze. Zúčastnili se ho členové řešitelského týmu projektu PPUČ, členové odborného panelu, většinou řešitelé projektů OP VVV, OP VK a nestátních neziskových organizací zabývajících se čtenářskou gramotností, pedagogičtí pracovníci z mateřských a základních škol, akademičtí pracovníci z vysokých škol, zástupci veřejných knihoven a další hosté.

Projekt podporuje pedagogické pracovníky mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Minikonference se zúčastnilo kolem čtyřiceti účastníků, které spojuje společný zájem, a tím je rozvíjení čtenářské gramotnosti nejen ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, ale napříč všemi vzdělávacími obory od dětí v předškolním vzdělávání po žáky 2. stupně základní školy. Minikonference má za cíl sbližovat pojetí čtenářské (a pisatelské) gramotnosti mezi důležitými stakeholdery ve vzdělávání. Program jednotlivých setkání a vizi odborného panelu pomáhají formulovat a naplňovat členové jádra odborného panelu PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Irena Poláková, Mgr. Miloš Šlapal a PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Druhá minikonference navazovala na stanovení společné vize tím, že účastníci definovali klíčové výzvy rozvoje čtenářské (a pisatelské) gramotnosti ve školním vzdělávání, které sami identifikovali ve svých projektech a výzkumu, a v odborné debatě navrhli různé způsoby, jak se s těmito výzvami vyrovnávat.

Video: představení účastníků

Minikonferenci moderoval Mgr. Petr Koubek, odborný garant čtenářské gramotnosti PPUČ, a členové jádra odborného panelu. Mgr. Petr Naske, hlavní manažer projektu PPUČ, na úvod popřál účastníkům příjemné jednání a zdůraznil důležitost vzájemného sdílení mezi různými projekty, které se rozvíjení čtenářské gramotnosti věnují. Naske také připomněl, že odborný panel je systémovým nástrojem ministerstva a řídícího orgánu OP VVV, jsou na něj kladeny určité nároky a jsou s ním spojena též četná očekávání, neboť orgán sbližující pojetí čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím systému, a tím i formy a obsah intervencí na její podporu, hrazených zejména z veřejných zdrojů. Úvodní části jsou zachyceny na videu:

Na úvod jednání vedla Hana Košťálová účastníky k zamyšlení a ke společné diskuzi o tom, co funguje v učení učitelů a žáků. Položená otázka: „Kam míříme?“ cílila na formulování cílů učení směrem k žákům. Pokud si učitel odpovídá na otázku: „Kde jsme?“, zjišťuje, jak si žák nyní vede vzhledem ke vzdělávacímu cíli, a otázka: „Kudy dál?“ směřuje k odpovědi, jaký je nyní nejbližší krok na cestě k učení. Diskutující se shodli na tom, že pro kvalitní učení žáků je podstatný učící se učitel a vzájemná podpora učitelů, kteří mají chuť dále se učit a rozvíjet.

[1]

Prezentace Hany Košťálové a diskuse jsou zachyceny na videu:

Pro řešení druhého bodu programu setkání, tedy oněch zmíněných výzev a způsobů jejich řešení, se účastníci rozdělili do skupin. Ve skupinách promýšleli po dobu zhruba 50 minut, na jaké problémy vzhledem ke čtení a čtenářství ve své práci narážejí a jaké tedy vnímají potenciální výzvy k řešení. Dále měli shromáždit návrhy postupů, jak se lze s těmito výzvami vyrovnávat. Mezi předloženými výzvami např. zaznělo: „Jak zapojit do rozvíjení čtenářské gramotnosti učitele jiných oborů než jazyků a jak jim pomoci, aby téma rozvíjení čtenářské gramotnosti přijali za své?“, „Jak motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu vzdělávání a osobnímu posunu?“ Jako možná cesta k řešení byla navržena podpora učící se reflektivní komunity učitelů. Reflektivní způsoby učení se (kolegiální podpora) patří k ústředním postupům, které ve svých „pilotních“ školách využívá i projekt PPUČ. Členové jádra odborného panelu všechny předložené výzvy zpracují a vyhodnotí tak, aby se staly hlavní agendou příštích několika minikonferencí.

Blok věnovaný výzvám, vč. diskuse účastníků a prezentací skupinových výstupů je zachycen na videu:

V hlavním obsahovém bloku se minikonference zabývala dílnou čtení. V následujících akcích budou nositeli obsahu další aktéři a bude se odvíjet již od výzev definovaných členy OP. Protentokrát ale program v této části naplnili členové jádra panelu. Pro dílnu čtení se rozhodli proto, že byla doporučena školám v uplynulém rozpočtovém období evropské strukturální pomoci jako nosný postup rozvoje čtenářské gramotnosti. Předpokladem jádra tedy bylo, že většina účastníků bude mít s DČ konkrétní a na praxi založenou zkušenost.

Dílnou čtení jako „funkčním formátem rozvíjení čtenářské gramotnosti“ provedl účastníky Miloš Šlapal, který ji před lety poprvé v ČR uváděl v život ve své základní škole v Kopřivnici. Při skupinové diskuzi sdíleli účastníci své zkušenosti s DČ, popisovali přínosy a úskalí, která tento vyučovací formát přináší. Mezi jmenovanými přínosy DČ zaznělo, že žák, který si knihu sám vybere, ji čte s chutí a s potěšením a na své vlastní úrovni, DČ tak umožňuje čas na rozečtení i nečtenářům a individualizaci výuky podle potřeb jednotlivých žáků. Mezi úskalími byly vyjmenovány především organizační překážky jako pevně daný rozvrh vyučovacích hodin ve škole, náročnost obsahu probíraného učiva, a tedy nedostatek času na samostatné čtení. Pomocí videoukázek a pracovních listů představil Šlapal různé typy a úrovně dílny čtení: zaměřené na prožitkové čtení a sdílení pro nejmladší čtenáře, ale i dílnu s úžeji specifikovaným a náročným „literárněvědným“ cílem: rolí vypravěče a jeho proměn v literárním textu podle žákovy volby. Nosnou myšlenkou této části konference bylo: „Čas, kdy žáci čtou, není ztraceným časem.“

Videozáznam zachycující celý tento blok je uvnitř členěn takto:

  • Úvod Miloše Šlapala
  • Úvodní slovo k práci s prvním videem
  • Práce s prvním videem - diskuse
  • Práce s textem o dílně čtení Donalyn Millerové
  • Úvodní slovo k práci s druhým videem
  • Diskuse o druhém videu
  • Diskuse o ukázkové lekci: vypravěčská perspektiva
  • O dílně čtení - co je a co není dílna čtení

Na závěr setkání představil Petr Koubek úkoly, na kterých v současné době pracuje jádro odborného panelu v rámci projektu PPUČ, a plány pro nejbližší období. I tato část byla zachycena na video:

Poděkoval přítomným za celodenní aktivní zapojení v průběhu setkání a pozval je na další minikonferenci, která proběhne v jarních měsících, a na projektovou konferenci, která se koná 30. května 2018 v Praze.

Příští minikonference odborného panelu čtenářské a pisatelské gramotnsoti se koná v Pardubicích dne 13.dubna 2018.

 [1] H. T. jsou iniciály novozélandské pedagožky Helen Timperleyové, inventorky BES Iteration (srov. Timperley, Wilson, Barrar, Funk. 2007. Teacher Professional Learning and Development. Best Evidence Synthesis Iteration. New Zealand Ministry of Education).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek