Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl popraven...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl popraven Ludvík XVI.

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Jana Třetinová
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, průběhem a důsledky Velké francouzské revoluce. Jsou jim představeny hlavní postavy revoluce. Diskutují o lidských a občanských právech. Aktivita slouží k upevnění pravidel diskuse a k rozvoji metody brainstormingu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
  2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: text, papír, tužka, ukázka francouzské hymny

Klíčová slova: Velká francouzská revoluce, dějepis, revoluce, slavné dny

Cíl výuky:

Žáci:

  • popíší příčiny, průběh a výsledky Velké francouzské revoluce, 
  • definují lidská a občanská práva, 
  • zdokonalují se v metodě brainstormingu.

Délka:

45 min

Postup:

a) Učitel zahájí aktivitu otázkou: „Jak se liší dnešní práva a rozdělení společnosti od situace v novověku v 17. a 18. století ve Francii?“ Učitel rozdělí žáky na skupiny, jejichž úkolem bude sepsání odpovědí na položenou otázku. Učitel hraje při této aktivitě roli rádce, snaží se návodnými otázkami dopomoci ke stanovení definic.

Poznámka: Novověk: šlechta, duchovenstvo a tzv. třetí stav – neprivilegovaní poddaní – měšťané i venkov, nerovnost před zákonem, nesvoboda, nerovná politická práva, absence práva vlastnictví, …

b) Vyučující poté skupiny vyzve k namalování francouzské vlajky s tím, že zdůrazní, že pochází právě z konce 18. století.

K malováním jim pustí ukázku francouzské hymny La Marseillaisa.

c) Učitel rozdá žákům do dvojice připravený text. Žáci si jej přečtou a snaží se v něm během krátké doby najít chyby a události Velké francouzské revoluce dát do správných souvislostí.

Ve Francii 18. století žila většina obyvatel ve městech, venkov byl téměř liduprázdný. Tento stav byl důsledkem průmyslové revoluce, které se Francie na konci 18. století stala kolébkou. Obyvatelstvo bylo rozděleno do tří skupin, všechny si byly před zákonem rovny. Daňové zatížení logicky nejvíce odnesla bohatá šlechta.

Dvůr sídlí v nádherném renesančním paláci Versailles nedaleko Paříže. Nákladný život krále Ludvíka XIV. a celého dvora přivede Francii až k bankrotu. Králova manželka Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie, si život u dvora velmi užívá, velmi ráda pořádá řadu banketů, plesů. Král je nucen špatnou finanční situaci řešit a tak nechává svolat stavy, které mu měly odsouhlasit zavedení daní také na třetí stav, měšťany a sedláky. Stav se vzbouřil proti rozhodnutí panovníka a 14. června 1789 dobyl vězení a symbol útoku Bastilu.

Heslem revoluce bylo: „Rovnost a svoboda slova.“ Hlavními postavami revolucionářů jsou Voltaire, Danton a Robespierre.

Brzy je vypracovaná ústava, která mluví o občanských právech. Král, i když ústavu podepsal, raději prchá z Francie. K moci se totiž dostali radikální jakobíni a jezuité. V roce 1792 byla vyhlášena republika, král hledá spojence v zahraničí, aby revolucionáře porazil. To se mu podaří, v roce 1793 revoluce svou porážkou končí. Král Ludvík XIV. i s Marií Antoinettou se vrací zpátky na trůn.

Poté učitel žákům promítne video či rozdá text z publikace „Slavné dny 50 + 2 historických událostí“. Na základě získaných informací žáci doopravují text o Velké francouzské revoluci.

d) Učitel promítne či rozdá žákům krátké úryvky. Žáci mají z úryvku poznat osobnosti Velké francouzské revoluce.

  • Donutili mne přísahat na tu jejich ústavu, jako by ani královská moc nebyla z rukou božích. Chtějí sami vládnout! A teď mne vlastně vězní! Jaká hanba! Však již naši věrní připravují záchranu a pak přijde odplata!
  • Neměli mne rádi, Pařížané. Posměšně zvali mne Rakušankou! A já chtěla milovat a bavit se. Paříž byla tak krásná, ne jako na dvoře mé upjaté matky! Tolik plesů a zábav! Galantní kavalíři… Vše je pryč. Po Jeho smrti již nečekám slitování, snad aspoň dětem, pro lásku Boží, neublíží! 

Ukázky: KUNSTOVÁ, Eliška; MANDELOVÁ, Helena; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny novověku, pracovní sešit k učebnici dějepisu – 2. část. Dialog. 2003.

e) Učitel navodí diskusi nad lidskými právy. Zmíní Deklaraci práv lidských a občanských z roku 1789 a taky Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948. Učitel vyzve žáky, aby pomocí metody brainstormingu do svých sešitů zapsali všechna lidská a občanská práva, které znají. Následnou diskusí shrnou informace o této oblasti.

f) V posledním cvičení bude úkolem žáků ve dvojici přiřadit uvedená práva a svobody ze Všeobecné deklarace lidských práv k příslušným skupinám lidských práv. Učitel práva napíše na tabuli – právo na sociální zabezpečení, presumpce neviny, právo na život, právo rozvíjet vlastní kulturu, nedotknutelnost soukromí, právo na soudní ochranu, svoboda projevu, svobodná volba zaměstnání, svoboda shromažďování – a rozdá žákům tabulku lidských práv (viz příloha)

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse. Především se zaměří na lidská a občanská práva.


Kapitolu Den, kdy byl popraven Ludvík XVI. z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete http://www.slavne-dny.cz/episode/10001362/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi na včetně přílohy.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf308 kBMetodika pro učitele k tisku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 03. 2016
Zobrazeno: 5009krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŘETINOVÁ, Jana. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byl popraven Ludvík XVI.. Metodický portál: Články [online]. 01. 03. 2016, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20749/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-BYL-POPRAVEN-LUDVIK-XVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.