Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD –...

Ikona prakticky

Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro děti předškolního věku

Ikona inspirace
Autor: Michaela Nešporová
Anotace: Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Psychohygiena
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: různé
Klíčová slova: relaxace, asistent pedagoga, pohybová aktivita, ADHD, psychomotorický vývoj, speciální pedagog, školní speciální pedagog, psychomotorické cvičení
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky

Balancování

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (jeden pro dítě), audiopřehrávač

Výroba pomůcky: Namalované či nastříhané oblíbené obrázky dětí přelepíme leukoplastí.

Postup: Kelímek postavíme dnem vzhůru na hlavu, snažíme se s ním za doprovodu hudby chodit po místnosti. Měníme směr, vzájemně se vyhýbáme.

Cíl: procvičení koordinace, prostorové orientace, vzpřímeného držení těla

Házení 1

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (jeden pro dítě), tenisový míček do dvojice

Výroba pomůcky: Namalované obrázky, nastříhané či natrhané barevné papíry přelepíme leukoplastí.

Postup: Dvojice se postaví čelem proti sobě. Jeden z dvojice vyhazuje tenisový míček rukou a druhý jej chytá do kelímku. Toto cvičení provádíme jak ve stoje, tak v tureckém sedu.

Cíl: procvičení koordinace, vzájemné spolupráce

Házení 2

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (dva pro dítě), Kinder vajíčko pro každého

Výroba pomůcky: Kinder vajíčko naplníme luštěninou a přelepíme ve spoji barevnou lepící páskou.

Postup: Dítě drží v každé ruce kelímek, v němž má umístěné Kinder vajíčko, které „přelévá“ z jednoho kelímku do druhého.

Obměna: Kinder vajíčko vyhazujeme z jednoho kelímku a chytáme do druhého.

Cíl: procvičení koordinace, souhry oko ruka

Ježek

Pomůcky: obrázek ježka, kolíček pro každé dítě

Postup: Děti procvičí stiskem úchop kolíčku palcem a ukazováčkem, všichni společně pak vytvoří ježkovi bodliny.

Cíl: procvičení pinzetového úchopu

Štafetový kolík

Pomůcky: papírová role od kuchyňských utěrek

Materiál na výrobu pomůcky: papírová role od kuchyňských utěrek, lepidlo, vlna nebo barevné papíry, nůžky

Výroba pomůcky: Papírovou roli potřeme po částech lepidlem a omotáme dokola vlnou nebo polepíme barevným (nastříhaným či natrhaným) papírem.

Postup: V kruhovém uspořádání ve stoji nebo v sedu si štafetový kolík různými způsoby předáváme. Z levé ruky do pravé a tomu, kdo sedí po naší pravici. Předáváme pod pravou či levou nohou, za zády, ve stoji roznožném, vsedě pod tělem.

Cíl: procvičení hrubé motoriky, koordinace

Motáky

Pomůcky: papírové role

Materiál pro výrobu pomůcky: role od kuchyňských utěrek, vlna pět metrů dlouhá na každý moták

Výroba pomůcky: Do každé role vytvoříme dírku, provlékneme vlnu a na jejich koncích uděláme uzlík. Na jednu roli celou vlnu namotáme.

Postup: Sedíme nebo stojíme naproti sobě, každý má v rukou roličku, držíme obouruč. Namotáváme nadhmatem vlnu z jednoho motáku na druhý, přičemž se nesmí vlna mezi motáky prověsit, musíme ji udržovat stále napnutou.

Obměna: Moták se zcela rozmotá, vlnu udržujeme napnutou. Pomalým tempem, abychom udrželi napětí, obě dvě role namotáváme nadhmatem a postupujeme k sobě.

Cíl: procvičení koordinace, souhry rukou, spolupráce ve dvojici

Žabák

Pomůcka: papírová role od kuchyňské utěrky

Materiál na výrobu pomůcky: papírová role od kuchyňské utěrky, nakreslený obrázek žabáka, provázek, nůžky

Postup výroby: Do papírové role vytvoříme dírku, provlékneme provázek a uděláme uzel. Na druhý konec provázku připevníme obrázek žabáka.

Postup: Držíme roli obouruč a postupně ji nadhmatem namotáváme.

Cíl: procvičení správného úchopu (palec v opozici), pohybu zápěstím

Říční kameny

Pomůcka: novinový papír

Postup: Na zem do prostoru rozmístíme dvojlisty papíru na vzdálenost kroku. Pohybujeme se vpřed, směrem k určenému cíli. Naším úkolem je přejít říčku suchou nohou. Učíme děti vzájemné ohleduplnosti.

Cíl: Prostorová orientace, spolupráce, koordinace pohybu

Sněhová bouře

Pomůcka: novinový papír, obruč či lano

Postup: Zmačkáním papíru vytvoříme koule (více koulí pro každého) a postupně se je snažíme umístit do vyznačeného prostoru. Neumístěné do kruhu dohazujeme z původních pozic.

Společně pak děti nalepí sněhové koule na připravený papír ve tvaru sněhuláka.

Cíl: Procvičení jemné motoriky, souhry oko a ruka, vzájemné spolupráce

Housenka

Pomůcka: víčka od PET lahví

Postup: Vyskládáme za sebou nejdříve 4 a poté postupně přidáváme více víček. Dítě se snaží po jejich zhlédnutí a zakrytí znovu tuto řadu dle zadání sestavit. Aktivitě se věnujeme krátký čas.

Cíl: rozpoznání barev, pozornost, krátkodobá paměť

Mřížka

Pomůcky: PET víčka šesti barev po dvou, dva papíry do dvojice rozdělené na 12 nebo 16 políček (mřížka)

Postup: Každý z dvojice má před sebou mřížku a sadu PET víček. První ze dvojice vyskládá libovolně do mřížky čtyři PET víčka ze své sady a nechá zhlédnout sestavené seskupení druhého ze dvojice. Ten se snaží po zakrytí sestavit původní seskupení. Zopakujeme s větším počtem PET víček a role se vymění.

Cíl: procvičení pozornosti, krátkodobé paměti

Vajíčka

Pomůcky: víčka od PET lahví, vaječné dózy

Postup: Každý se snaží umístit co nejméně hody svých deset víček do vaječné dózy.

Cíl: odhad vzdálenosti, soustředění se

Barevný panáček

Pomůcky: víčka od PET lahví (větší množství)

Postup: Aktivita probíhá ve dvojicích. Jedno z dětí leží na podložce a druhé dítě mu klade postupně směrem od nohou přes břicho a ruce až na obličej PET víčka. Role se pak vymění.

Cíl: relaxace, uvolnění

Taneční

Pomůcka: šátky, audiopřehrávač

Postup: Za doprovodu hudby se pohybujeme v prostoru, v ruce držíme šátek. Na pokyn měníme úchopy šátku. Předáváme si šátek z jedné ruky do druhé, tam a zpět. Předáváme si šátek pod jednou a druhou nohou, kolem pasu, krku, nad hlavou. Vyhazujeme šátek jednou rukou a tou samou chytáme, poté ho chytáme druhou rukou. V závěru šátky svážeme dokola, tančíme v kruhu. (např. Kolo, kolo mlýnský.)

Cíl: rytmus, relaxace

Trampolína

Pomůcka: šátky, owerball

Postup: Pohupujeme ve dvojici šátkem pomalu nahoru a dolů – oběma rukama zároveň. Poté pohupujeme šátkem střídavě do opozice pravou a levou rukou nahoru a dolů. Nakonec přidáme owerball a snažíme se ho vyhazovat do vzduchu a chytat.

Cíl: procvičení koordinace, spolupráce ve dvojici

Indická chůze

Pomůcka: létací talíře, malé či nafukovací míčky nebo kelímky od jogurtu

Postup: Pohybujeme se po prostoru s talířem umístěným dnem na hlavě. Snažíme se jít vzpřímeně, ne však strnule.

Obměna: Chůzi lze ztížit přidáním malého či nafukovacího míčku na létací talíř a jeho vzájemným vyměňováním si.

Cíl: vzpřímené držení těla, komunikace

Poklad

Pomůcka: kamínky různých velikostí, látkový váček nebo šátek

Postup: Úkolem tohoto cvičení je bez použití zraku hmatem určit pořadí jednotlivých kamínků od nejmenšího po největší, nebo obráceně.

Cíl: procvičení taktilního vnímání, jemné motoriky

Tajemství

Pomůcka: látkové váčky

Materiál na výrobu pomůcky: Z látky si vyrobíme neprůhledné váčky, které naplníme různými potravinami např. čočkou, fazolemi, rýží, těstovinami různých tvarů atd. Jednotlivé váčky očíslujeme.

Postup: Děti poznávají pouze hmatem obsah váčku. Na závěr si obsah váčků dle čísel zkontrolujeme.

Cíl: procvičení taktilního vnímání


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.  
[2] - KLEPLOVÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, J. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci. Brno : Computer Press, 2007.  
[3] - KLEPLOVÁ, V. DVD Cvičením k úspěchu. MUDr. Věra Kleplová, kleplova@seznam.cz,  
[4] - SKRITEK, G. Metodické materiály trenérů programu LIMA. Wien : Katholisches Bildungswerk Wien,  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 08. 2015
Zobrazeno: 24686krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEŠPOROVÁ, Michaela. Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro děti předškolního věku. Metodický portál: Články [online]. 05. 08. 2015, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20171/PSYCHOMOTORICKA-CVICENI-PRO-DETI-S-ADHD---VHODNE-PRO-DETI-PREDSKOLNIHO-VEKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.