Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ZŠ - Uspořádání

Ikona prakticky

ZŠ - Uspořádání

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Číslo a početní operace. Žák užívá lineární uspořádání. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost). Žák pracuje s číselnou řadou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: početní operace, číslo a početní operace, nestandardní aplikační úloha, lineární uspořádání, číselná řada
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tantrix

Pomůcky

Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je na rubu označen číslem od 1 do 56.

Aktivity

Žák může se žetony procvičovat uspořádání čísel podle velikosti, doplňovat čísla menší nebo větší než číslo zadané, určovat čísla hned před nebo hned za určeným číslem, hledat libovolné větší nebo menší číslo k určenému číslu apod.

Plán stavby

Pomůcky

Na pracovním listu je zakreslena stavba z krychlí. Krychle jsou různobarevné (např. žluté, červené, modré, zelené). Na kartičkách jsou zakresleny všechny krychličky, z nichž je stavba složena. Krychličky mohou být zakresleny v různých pohledech.

Aktivity

Žák řadí jednotlivé kartičky v návaznosti, jak by z těchto krychliček stavěl stavbu zakreslenou v předloze. Tvoří tak „plánek“ stavby.

Při stavění dané stavby existuje mnoho postupů, proto mohou žáci sestavit několik různých „plánků“. Žáky nerušíme, neopravujeme chyby při práci. Vedeme je k důsledné kontrole, při níž si chyby opraví sami. Mohli vymyslet „plánek“, který je pro danou stavbu nereálný. Na závěr můžeme žákům položit provokativní otázky, např.: „Kterou krychličkou nemůžeme začít?“

Číselná řada

Pomůcky

Na různě velikých „žetonech“ jsou zapsána celá čísla. Pomůcka výrazně podporuje poznání, že velikost žetonu a velikost zápisu nesouvisí s velikostí čísla.

Aktivity

Žák postupně sestavuje číselnou řadu. Vybírá číslo a zařazuje je do vznikající řady čísel. Žák úlohu řeší někdy nahodile, někdy promyšleně. Každý postup řešení je třeba respektovat. Nevyžadujte, aby žák začínal tvořit řadu od nejmenšího čísla.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 03. 2014
Zobrazeno: 5425krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Uspořádání. Metodický portál: Články [online]. 13. 03. 2014, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18477/ZS---USPORADANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.