Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

ZŠ - Párování

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Číslo a početní operace. Žák používá přirozená čísla, počítá předměty v daném souboru. Geometrie v rovině a v prostoru. Žák porovnává velikosti útvarů, pozná podobné útvary. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. učivo prostorová představivost).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: početní operace, geometrie v rovině i prostoru, přirozené číslo, geometrie v prostoru, geometrie v rovině, číslo a početní operace, nestandardní aplikační úloha, prostorová představivost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Karty

Pomůcky

Na čtvrtce formátu A3 jsou připraveny základní části karet s výřezem a označením jedna až deset.

Do výřezů se budou přikládat vystřižené střední části karet, na nichž je počet srdíček od jedné do devíti. Desítku reprezentuje jedno srdce – jedna desítka. Součástí pomůcky je nad každou kartou miniaturní počitadlo, které lze využít pro přepočítání množství.

Aktivity

Žák doplňuje odpovídající středy karet do výřezů v základních kartách. Hledání je náhodné, žák např. uchopí dílek se čtyřmi srdíčky a hledá příslušný výřez karty se symbolem 4. Objevuje se zde přechod k desítkám, desítka má jedno srdce (1 desítka), žák přikládá 10 srdíček, uvědomuje si princip desítkové soustavy.

Deštníky

Pomůcky

Dvojice kartiček s obrázky deštníků ve dvou velikostech. Obrázky jsou v různém provedení, barevné, dvoubarevné, perokresby apod. Některé jsou velmi podobné, některé velmi odlišné.

Aktivity

Žák tvoří dvojice (páruje) obrázků deštníků, o nichž se domnívá, že patří k sobě. Využívá odhad. Jedná se o propedeutiku podobnosti.

Plánky staveb

Pomůcky

Sada kartiček, na nichž jsou zakresleny ve volném rovnoběžném promítání (prostorový nákres) čtyři dvojice plánků a staveb.

Aktivity

Žák přiřazuje plánek ke stavbě, vytvoří čtyři páry. Tím je veden k využívání předloh v 3D zobrazení (volné rovnoběžné promítání nebo v perspektivě). Tímto cvičením se naučí vnímat prostor zakreslený v rovině. Žák pracuje samostatně, sám zkontroluje i správnost přiřazení. Podle plánku může žák postavit reálnou prostorovou stavbu z kostiček stavebnice.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 03. 2014
Zobrazeno: 7112krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Párování. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2014, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18475/ZS---PAROVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.