Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hádanka

Ikona inspirace
Autor: Jana Hejkrlíková
Anotace: Článek nabízí praktické cvičení rozvíjející slovní zásobu s využitím romské hádanky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 2. období » volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: obrázky hudebních nástrojů, počítač s reproduktory, internet
Klíčová slova: slovní zásoba, hudební nástroje, hádanka, hudební výchova, romská literatura
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

 • četba textu s porozuměním
 • práce se slovy
 • hledání přesných významů slov
 • rozšiřování slovní zásoby
 • vypravování
 • rozvíjení fantazie pantomimou

Hádanka

Text hádanky (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika   

1] Učitel žákům pustí veršovanou hádanku v romštině i češtině. Žáci vysvětlí obsah básně/hádanky, co se v ní odehrává (ne však její řešení). 
 
2] Volitelná aktivita pro třídy s větším podílem romských žáků. Učitel žákům rozdá vytištěná slova hádanky (romsky i česky). Pokud jsou ve třídě žáci kompetentní v romštině, zeptá se učitel třídy na následující otázky:
 • Poznali jste, o jaký jazyk se jedná? Podle čeho?
 • Rozuměli jste hádance v romštině?
 • Pokud jste nerozuměli, jsou v ní některá slova, která vám jsou povědomá?
 • Už jste se někdy setkali s psanou romštinou?
 • Zkoušeli jste už něco romsky psát?
 • Mluví někdo z vašeho okolí romsky?

Poznámka k aktivitě 2

Pro případ, že by žáci zmiňovali slova, kterým rozumějí, a vysvětlovali jejich význam, přikládáme také doslovný překlad po slovech tak, aby učitel věděl, co která slova v textu znamenají. Romskou verzi je možné přečíst foneticky.

Danda parne, danda kale,
Zuby bílé, zuby černé,

ča la kikiden, čhavale,
jen ji zmáčkněte, chlapci,

ko la lačhes kikidela,
kdo ji správně zmáčkne,

šukar giľi bašavela.
pěknou píseň zahraje.

3] Žáci vytleskají rytmus. Pokud bude dobrá nálada ve třídě, žáci mohou zkusit říct si společně (a vytleskat rytmus) i romskou verzi.

4] Žáci v české verzi v každém verši podtrhnou klíčové slovo a vysvětlí, co přesně znamená, kde se s ním můžeme setkat:

 
 
5] Učitel se žáků zeptá na řešení hádanky. Ti své tipy zdůvodní.

6] Co znamená, že je hádanka lidová?

7] Proč hádanky vznikají? Žáci zatrhnou správnou odpověď:
 1. pro zábavu,
 2. z hladu,
 3. z nutnosti sdělit něco závažného.
8] Žáci vymyslí vlastní hádanku. Tu potom představí třídě, která se snaží řešení uhodnout.

9] Žáci si z vyjmenovaných nadpisů vyberou jeden a napíší k němu krátký příběh:
 1. HARMONIKA, KTERÁ BYLA VESELÁ
 2. HARMONIKA BEZ ZUBŮ
 3. JAK JSEM ZAČAL HRÁT
10] Žáci nakreslí obrázkovou osnovu příběhu.

11] Hudební karty

Každý žák/dvojice/skupinka si vytáhne z pytlíku kartičku s namalovaným hudebním nástrojem (klavír, trubka, basa, cimbál, harfa, píšťalka, housle, kytara atd.) a znázorní ho pantomimou ostatním dětem/dvojicím/skupinám, které budou hádat, o jaký nástroj se jedná.

 
12] Varianta aktivity 11 pro třídy s větším podílem romských žáků. Romské hudební karty

Poznámka k aktivitám 2 a 12

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. 

Učitel vytvoří kartičky trojího druhu[1] – jednu sadu s názvy hudebních nástrojů v češtině, druhou sadu s názvy hudebních nástrojů v romštině a třetí sadu s náčrty těchto hudebních nástrojů (e gitara/kytara, e cimbalma/cimbál, e lavuta/housle, e bugova/basa, o klaviris/klavír, e klarineta/klarinet, e bubna/buben).

Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Úkolem každého žáka bude najít k sobě zbývající dvě kartičky (jejichž nositelem je nějaký žák) a utvořit trojici.

Po splnění úkolu se žáci rozdělí tak, jak by se rozestavěli, kdyby s těmito nástroji tvořili hudební skupinu. Nakonec jednotlivé skupinky ostatním sdělí, jaký mají nástroj a jaký se pro něj naučili romský název.


[1] K obohacení aktivity lze využít kartičky z Pexeso - hudební nástroje (viz přiřazený DUM).
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 03. 2014
Zobrazeno: 7516krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEJKRLÍKOVÁ, Jana. Hádanka. Metodický portál: Články [online]. 06. 03. 2014, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18419/HADANKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.