Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > CLIL: Kruhový trénink

Ikona prakticky

CLIL: Kruhový trénink

Ikona zkusenost
Autor: Jan Pernica
Anotace: V pořadí 6. CLIL výukový plán integruje anglický jazyk a tělesnou výchovu na téma Kruhový trénink. Plán je zařazen do příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a je dostupný na http://clil.nuv.cz.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti podporující pohybové učení » sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
  2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti podporující pohybové učení » zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: rozcvička, strečink, náčiní, tepová frekvence, zóny zatížení, intenzita zatížení, kruhový trénink
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Obsahové a jazykové cíle výukového plánu CLIL jsou popsány v příloze s názvem Metodický popis - Kruhový trénink.

Vzdělávací obsah: tělesná výchova
Jazyk: anglický
Název prac. listu: Kondice
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 6.-9.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

Taking attendance and introducing aim of the lesson: cca 1–4 min, interakce U–Ž

Učitel čte jména žáků. Žák odpovídá: „here“. Učitel seznamí žáky s cílem hodiny. Společně s nimi nachystá náčiní a označí je anglickými popisky (rope, wall bar, bench atd.) na kartách, které si předem připraví.

Příklad karty:

Warming-up: cca 7 min, interakce (U–Ž)

Rušná část (5–7 min)
Žáci běhají po obvodu tělocvičny. Učitel anglicky vysloví určité náčiní/nářadí, které je položeno / stojí v tělocvičně – např. rope, žák má za úkol běžet co nejrychleji k danému náčiní/nářadí.

Průpravná část (8–12 min)
Učitel vede rozcvičku. Žáci opakují cvičení po něm (protažení hlavy, trupu, horních a dolních končetin – Příloha 1 a Příloha 2).

Main lesson part: cca 25 min, interakce Ž–Ž

Žáci a vyučující chystají nářadí a náčiní. Následuje rozdělení žáků tak, aby se všichni zapojili do kruhového tréninku. V případě potřeby do dvojic nebo trojic.
Samotné cvičení v kruhovém provozu trvá cca 22 min (3×4 min cvičení = každý cvik po dobu 30 s, 3×2 min = pauza mezi cvičením 15 s, 2×2 min pauza mezi jednotlivými koly, celkem tedy 19 min).

Mezitím, co žák cvičí, učitel měří čas, opravuje, pomáhá. Uživá pokyny: Stop! – Go!

V prvním kole mají žáci k dispozici u každého cvičení obrázky s popiskami česky i anglicky (z Pracovního listu). Vyučující pro žáky připraví jednotlivé úkolové karty s jednotlivými cvičeními.

Úkolová karta A:

Ve druhém kole mají žáci k dispozici obrázky již jen s anglickými popiskami.

Úkolová karta B:

Ve třetím kole mají žáci k dispozici pouze kartičku s anglickým pojmem (např. „rope skipping“).

Úkolová karta C:

Nákres kruhového tréninku a řazení jednotlivých cviků:

A Ten-Second task: cca 2 min, interakce U–Ž, Ž, Ž–Ž

Po prvním absolvovaném kole zadá učitel žákům pokyny k měření tepové frekvence a ukáže jim tabulku se zónami zatížení (Pomocná karta D). Poprvé používá český jazyk, po druhém a třetím kole použije anglické příkazy (Pomocná karta E). Zdůrazní, na jakých hodnotách by se měl žák nalézat, a vysvětlí proč. Po každém absolvovaném okruhu si žáci změří tepovou frekvenci (pod dobu 10 s) ihned po dokončení cvičení. Žáci si sdělí výsledek v angličtině navzájem. Výsledek bude uváděn v tepové frekvenci za 1 minutu. Tzn. že žák musí vynásobit změřenou tepovou frekvenci 6×. Žák změří svou tepovou frekvenci na krku nebo zápěstí a pro sebe vyhodnotí (cvičím málo/moc/správně). V dalším kole intenzitu cvičení upraví dle výsledku měření.

Pomocná karta D: Pomocná karta E:

Uklidnění „Cool down“ – 2 minuty lehkého běhu.Closing activities – cooling down and feedback: cca 5 min, interakce Ž

  • Statický strečink
  • Úklid náčiní

 

Feedback: cca 2 min, interakce U–Ž

Učitel má na taktické tabuli připraven nákres (viz níže) a vyzve žáky, aby vyslovili určitý cvik (např. sit-ups) z kruhového tréninku a označili na tabuli (křížkem X), kam by jej zařadili – podle toho, kterou část těla daný cvik posiluje. Zda horní část, trup, spodní část (lower body, upper body, trunk). Každý žák řekne a správně zařadí minimálně 2 cviky.

Lower body Trunk Upper body
  X  

Žáci za domácí úkol vypracují zbylé úlohy v pracovním listě.

 

HODNOCENÍ

Učitel vyučovací jednotku zhodnotí slovně, může vyzdvihnout individuální výkony a zapojení jednotlivců při sestavování a provádění kruhového tréninku. Je také možné ohodnotit pracovní listy žáků známkou, kde se prolíná obsahová i jazyková složka výukového plánu.

CITACE

Použité nákresy jsou dílem autora, Mgr. Jana Pernici.

 

http://clil.nuv.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu CLIL v praxi.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-2-5]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 02. 2014
Zobrazeno: 7203krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PERNICA, Jan. CLIL: Kruhový trénink. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2014, [cit. 2020-07-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18395/CLIL-KRUHOVY-TRENINK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.