Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Síra

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci ve školní laboratoři, podporu nadaných dětí. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům formou mediální výchovy, která koresponduje se cvičením z fyziky a chemie. Žáci MV sbírali materiál pro články a filmy o práci v laboratoři. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Síra byla samostatná práce žáků podle písemného návodu s minimálním vysvětlením učitele, porozumění textu a schopnost podle něj pracovat a zároveň aktivně využít vědomosti získané při výkladu v hodině; pochopit, samostatně vysvětlit a navrhnout řešení ekologického problému s kyselými dešti. Podpora nadaných dětí spočívá v řešení otázek, na které nadaní žáci odpovídají s pomocí odborného textu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Chemie a společnost » orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: drcená síra, lakmus, spalovací lžičky, kahany, baňky, zátky na baňku
Klíčová slova: laboratorní práce, ekologie, chemie, projekt ESF

Metody práce:

Klademe důraz na samostatnou práci žáků. Žák si přečte zadání úkolu, prostuduje si teoretický list, položí doplňující otázky, vybere si na přípravném stole potřebné pomůcky a začne samostatně pracovat.

Učitel si dává pozor, aby neposkytoval informace, které jsou napsány v teoretickém listu. Právě jeho neochota donekonečna opakovat fakta nutí žáky ke kýžené aktivitě. Držme se hesla: „Pracovat nemusíme my, pracovat musí oni!“

Na druhou stranu necháme žáky diskutovat mezi sebou.

Mnoha žákům tato metoda práce vyhovuje. Používáme ji u skupiny žáků, která má již nějaké zkušenosti s prací v laboratoři.

V průběhu laboratorního cvičení stále procházíme mezi žáky, slovem vedeme slabší žáky a sledujeme, jestli žáci správně pochopili celé zadání, a konzultujeme s nimi problémy vzniklé individuálně.

Tento způsob výuky klade na učitele velké nároky. Patří ale mezi nejefektivnější metody výuky vůbec.

Často se stává, že když vedeme laboratorní cvičení klasickým způsobem, tj. na začátku hodiny vysvětlení principu, postupu, zápis, nákres atd., tak nás několik žáků poslouchá soustředěně, část žáků poslech pouze předstírá a někteří jedinci to ani nepředstírají. V laboratoři nastanou problémy typu, že žáci nemají tušení co dělat a zdržují okolí i nás otravnými otázkami.

Podpora nadaných žáků – žáci se zamýšlí nad otázkami, které se ve výuce probírají ve vyšších ročnících (např. acidibazické děje), a proto musí využít přístupnou odbornou literaturu. 

Cíle práce:

 • žák samostatně pracuje s pomocí písemné instrukce
 • žák praktickým pokusem ověří chemické vlastnosti síry
 • žák vlastními slovy popíše mechanismus vzniku kyselých dešťů
 • žák uvede příklady negativního působení kyselých dešťů
 • žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři 

Časový plán:

dvouhodinové cvičení

Mezi pomůcky lze na stůl položit i učebnici a nějaké pomůcky, které žáci nepotřebují. Pokud si je žáci bezmyšlenkovitě „nafasují“, ptáme se, k čemu je použijí. Tím je opět nutíme přemýšlet a v další práci se již nedají nachytat.

Žáky upozorníme, že to, co leží na přípravném stole, mohou použít. Pokud jim dojde, že informace mohou čerpat i v položené učebnici, mají problém vyřešen a učí se opět orientovat v textu. 

Hodnocení:

 • Samostatnost, snaha a chování při práci v laboratoři
 • Zpracování pracovního listu, grafická úprava listu (správnost, nákresy, čitelnost)

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc487 kBSíra PL
doc484 kBSíra ML
doc457 kBSíra TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 02. 2013
Zobrazeno: 8407krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Síra. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17003/SIRA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 02. 2013 10:19
Laboratorní práce jsou velkou příležitostí pro rozvoj dovedností směřujících k řešení problému a dovedností spojených s kritickým myšlením. Pokud žáci pracují podle písemné instrukce, rozvíjejí se u nich některé čtenářské dovednosti. U souboru laboratorních prací by bylo dobré aplikovat a kombinovat oba principy. Lze tedy postupovat od teorie k praxi (standardní postup) nebo od praxe k teorii (inovativní přístup). Náměty na vylepšení předložené laboratorní práce: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formálnímu rozvíjení klíčových kompetencí - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a/nebo výběru pokusu - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly (role) pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.