Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Var

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Var bylo pozorování fyzikálních dějů zahřívání a varu za využití návodných pojmů, aby bylo dosaženo plného porozumění pozorovaného jevu, zpětné ověření porozumění vytvořením otázek žáky, nácvik komunikace a řešení problému v týmu, posílení jemné motoriky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: stojan, kahan, keramická síťka, teploměr, kruh, 1 svorka, 1 držák, kádinka, sirky
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, projekt ESF

Metody práce:

Práce v dvoučlenných až tříčlenných týmech. Žáci nejdříve prostudují teoretický list. Je důležité nechat jim čas k jeho prostudování. Tím si udělají představu, co mají přesně pozorovat.

Následně si vyberou na nosítkách pomůcky k sestavení jednoduché aparatury, natočí si vodu do kádinky a začnou zahřívat. Souběžně při zahřívání vyplňují pracovní list.

Pracovní list je vytvořen tak, aby žáky přesně naváděl k pozorování, jak potřebuje učitel. Návodnými větami odstraníme odpovědi typu: Z kádinky se kouří, něco tam bublá atd.

Na závěr hodiny se snažíme, aby žáci samostatně vytvořili otázky. Pro většinu žáků je právě tato úloha obtížná a míří k talentovaným žákům, kteří o práci přemýšlí.

Časový plán:

Laboratorní práce je určena pro dvouhodinové cvičení. Při dobré organizaci lze stihnout za jednu vyučovací hodinu. V tom případě použijte malé množství vody.

Poznámky a doporučení:

  • Žákům je vhodné doporučit, aby podtrhané věty mezi sebou řádně konzultovali a následně si je zapsali do sešitu jako zápis.
  • Na závěr hodiny učitel všechny důležité informace, které žáci získali experimentálně, shrne a zopakuje několika větami sám. Považuji to za velmi důležité. Pokud se pozorování některému týmu z nějakého důvodu nepodařilo, je třeba nově získané informace sjednotit v celé třídě.

Hodnocení:

Tuto práci nedoporučuji hodnotit známkou, především pokud se jedná o pozorování v rámci výkladu. Ústně hodnotíme pouze průběh hodiny a práci jednotlivých týmů.

Pracovní list si zkontrolujeme a doporučuji zanechat ho žákům jako učební materiál. V další hodině můžeme reagovat na otázky z pracovních listů.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc460 kBVar ML
Odstranitdoc471 kBVar PL
Odstranitdoc476 kBVar TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 02. 2013
Zobrazeno: 5932krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Var. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16995/VAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 02. 2013 09:33
Cenné pro učitele budou bezesporu opět přílohy k článku: Teoretický list a Pracovní list pro žáka a Metodický list pro učitele.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.