Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Teplo

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Teplo bylo ověření teoretických znalostí z kapitoly „Teplo v praxi\", vytvoření grafů, zopakování pravidel tvorby grafů, posílení jemné motoriky u žáků při sestavování aparatury, posílení logického myšlení, zpracování a požadovaná úprava na PC.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Chemie
  2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: seznam pro jednu čtveřici: glycerol, odměrný válec, 3 menší kádinky na 50 ml, 1 větší kádinku na 100 ml, 2 trojnožky, 2 kahany, 4 teploměry, 2 síťky s porcelánovým kruhem, 2 stojany, 4 držáky na teploměr, 4 svorky, zápalky
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, projekt ESF

Metody práce:

Práce v čtyřčlenném týmu. Zařazujeme ji po procvičení jednodušších výpočtů na teplo a před výpočty kalorimetrické rovnice. Žákům už musí být jasný význam měrné tepelné kapacity. Jedna dvojice ze čtveřice zpracovává úkol č. 1 a druhá dvojice úkol č. 2. Žáci uskuteční měření, sestaví tabulku naměřených hodnot a tu potom poskytnou druhé skupině k opsání. Společně ve dvojici provedou požadované výpočty. Grafy vypracují doma na milimetrový papír a odevzdávají následující hodinu společně se správně vyplněným pracovním listem.

Hodina vedená tímto způsobem učí žáky práci v týmech, plánování práce a hlavně nutí zapojit všechny členy týmu, tj. i jedince odolné vůči jakékoliv práci. A hlavně se práce dá klasifikovat (spravedlivá klasifikace v rámci týmu činí zpravidla učiteli problémy).

Časová náročnost:

Práce je určena pro jednu vyučovací hodinu fyziky. Je dost časově náročná, a proto je potřebná dobrá příprava. Žáci již musí mít na začátku hodiny vše připraveno.

Způsob hodnocení:

Hodnotíme provedení práce, správnost výpočtů a úvah, provedení grafů, celkovou úpravu práce, vlastní zhodnocení v závěru.

Poznámky:

V pracovním listu je v bodě 1.4 a 2.4 po žácích požadována poměrně náročná úvaha. Je určena k otestování talentovaných žáků, kterým poskytne prostor se nad prací důkladně zamyslet a zjistit všechny možné druhy tepelných ztrát. Proto také před prací tento bod nevysvětlujeme.

Průměrný žák se této úvaze v protokolu záměrně vyhne nebo uvažuje nesprávně. Za záměrné vynechání hodnotíme o stupeň horší známkou, jakýkoliv pokus o vysvětlení oceníme a po klasifikaci společně se žáky rozebereme. Je dobré si zajímavé odpovědi žáků poznamenat a v následující hodině je použít jako téma k diskuzi.

Správná úvaha: Jestliže cglyc je asi poloviční než cvody, přijme glycerol proti vodě asi polovinu tepla, aby se ohřál o 1 °C. Bude se tedy ohřívat dvakrát tak rychle než voda. Žáci zjistí, že průběh tomu přesně neodpovídá hlavně z důvodu tepelných ztrát a ne úplně stejného množství přijímaného tepla – kahan nemusel být přesně uprostřed mezi kádinkami, plamen mohl být skloněn k jedné straně, např. při větrání...

Podobně vysvětlíme i úvahu v úkolu č. 2. Dvojnásobný objem kapaliny se zahřívá o polovinu pomaleji. Pokud tomu průběh měření neodpovídá, lze to uspokojivě vysvětlit tepelnými ztrátami a větší plochou hladiny ve větší kádince, kde dochází k větším tepelným ztrátám.

Glycerol je látka poměrně bezpečná a poměrně dobře dostupná v lékárnách. 1 kg stojí 350 Kč.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc461 kBTeplo ML
doc451 kBTeplo PL
doc468 kBTeplo TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 01. 2013
Zobrazeno: 5678krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Teplo. Metodický portál: Články [online]. 17. 01. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16989/TEPLO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 01. 2013 09:56
Laboratorní cvičení Teplo usnadňuje žákům pochopení a praktické vyzkoušení jinak obtížné vlastnosti látek charakterizované veličinou měrná tepelná kapacita. Článek obsahuje kompletní materiál pro přípravu praktické hodiny fyziky, metodický list pro učitele, pracovní list pro žáky i teoretický list se shrnutím teorie a postupů. Využití hotových materiálů usnadní učiteli přípravu náročné, ale zajímavé vyučovací hodiny.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.