Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výkon

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Výkon bylo vyzkoušet v praxi teoreticky získané poznatky o práci a výkonu, získávání zkušeností při práci v týmech, zopakování výpočtu aritmetického průměru a vytváření grafů, nácvik odhadu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: osobní váha, milimetrové papíry, sady křivítek
Klíčová slova: laboratorní práce, výkon, projekt ESF

Časový plán:

Laboratorní práci zařazuji do výuky po probrání práce a výkonu, ale před výkladem energie a písemné práce na výpočty.

Práce je připravena pro dvě vyučovací jednotky, které nemusí nutně následovat po sobě. V první hodině provedeme rozdělení do týmů (např. pomocí „hlasovátek“), rozdáme pracovní listy a do konce hodiny (minimálně 30 minut) necháme žáky naplánovat postup práce.

Na začátku druhé hodiny se přemístíme pod schodiště, změříme dráhu (tj. výšku schodu x počet schodů) a dále žáci provedou měření zcela samostatně v týmu. Samotné měření trvá ve čtyřčlenném týmu asi 20 minut. Potom se vracíme do učebny a žáci provedou požadované výpočty. Rychlejší týmy stačí ještě rozpracovat grafy.

Metody práce:

Tato práce se velmi dobře hodí k týmovému řešení a je tak i připravena. Nedochází k tomu, že by se některý jedinec neúčastnil a pouze parazitoval na práci ostatních, což považuji za jedno z největších rizik prací tohoto druhu.        

Za důležité pro splnění výše uvedených cílů považuji:

 • Nepřipustit, aby se žáci seskupili do týmů dle svého rozhodnutí, ale použít jakékoliv kritérium k rozdělení.
 • Dát týmu dostatečně dlouhou dobu k naplánování postupu.
 • Potřebné pomůcky vyndat až v okamžiku, kdy si o ně žáci řeknou (váhu).
 • Použít osobní váhu (nechte ji v rohu třídy, aby týmy při vážení zachovaly soukromí – některé slečny špatně nesou hlasité zveřejnění své hmotnosti).
 • K měření času vyzvěte žáky, aby použili stopky na mobilech (uděláte jim radost).
 • Při práci panuje ve třídě hluk doprovázený tvůrčí atmosférou – nutno vydržet.

Hodnocení:

     Žáci si berou domů rozpracované pracovní listy, kompletují je a zpracovávají grafy. Hotovou práci, pracovní list a dva grafy přinesou na příští hodinu.

Při klasifikaci hodnotíme:

 • Správnost výpočtů a u každého výsledku správnou jednotku
 • Ne odhad, ale vysvětlení, proč se dotyčný mýlil. Právě to nám ukáže, zda zadanému tématu porozuměl.

Příklad:

Žák většinou odhadne, že nejvyšší výkon bude mít největší sportovec v týmu, protože běží nejrychleji. Výpočtem se zpravidla ukáže, že na takto krátké dráze hraje mnohem větší roli hmotnost žáka. Nejvýkonnější je zpravidla ten nejtěžší. Pokud jsou žáci schopni to podobným způsobem zdůvodnit, probírané látce porozuměli.

 • Úroveň grafů (správné zvolení měřítka osy, vytvoření stupnice, označení os značkou veličiny a jednotkou, křivku a celkovou úpravu).
 • Závěrečné zhodnocení práce (za zcela nevyhovující považuji výroky typu: práce se mi líbila; všechno jsem splnil; vše se mi povedlo spočítat asi dobře; příště přijdu zas; už se těším na další atd.)
 • Pokud více žáků uvede v závěrečném hodnocení, že někdo z týmu jejich práci kazil, sabotoval, nepracoval atd., snižuji mu o stupeň hodnocení za práci v hodině.
 • Pokud žák práci následující hodinu neodevzdá, necháme ho v první lavici práci dokončit v části hodiny (např. 30 minut) a hodnotíme, co stihne. V žádném případě nedovolíme odevzdání další hodinu a další a další a... Těmito ústupky poškozujeme žáky, kteří vše vypracovali včas a správně. Jde o postup navržený školní inspekcí, která zásadně vylučovala při neodevzdání práce jí hodnotit nedostatečnou.

Pravidla pro tvorbu grafů jsou uvedena v ML, PL.

Tato práce je pro žáky velmi přínosná, pro vyučujícího nepředstavuje žádnou náročnou přípravu.

Varianty laboratorní práce:

 • Výkon lze počítat i při zdvihání dvou činek nebo opakovaným výstupem na schod.
 • Před měřením si žáci mohou originál pracovního listu vložit do euroobalu a upevnit na desky. Na volný papír nebo do sešitu si během práce dělat potřebné poznámky z měření.
 • Další zajímavou variantou je udělat práci jako domácí. Žáci si sami vyberou činnost, ve které chtějí porovnávat práci a svůj výkon. Skupiny se většinou vybírají podle bydliště. Rozdělí si úkoly, např. zápis naměřených hodnot, zpracování protokolu, vypracování grafu atd. Protokol odevzdávají společně. Ve škole pak prezentují svoji práci a získané poznatky a problémy.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc468 kBVykon ML
Odstranitdoc469 kBVykon PL
Odstranitdoc458 kBVykon TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 01. 2013
Zobrazeno: 6216krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Výkon. Metodický portál: Články [online]. 28. 01. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/16969/VYKON.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 01. 2013 09:58
Autorkám se myslím podařilo navrhnout vcelku zajímavou praktickou úlohu pro žáky, umožňující účelné propojení poznatků žáků o pojmech práce a výkon s jejich zkušenostmi a činnostmi z běžného života. Přitom realizace této úlohy nebude ve školních podmínkách, především z hlediska pomůckového zajištění, nijak náročná.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.