Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice základního vzdělávání – ostatní

Informativní příspěvek
Autor Národní ústav pro vzdělávání

Je škola povinna umožnit pokračování povinné školní docházky žákovi, který již absolvoval 9 let? Sedmý ročník opakoval, nyní končí 8. ročník a má problémy s opakovanými absencemi.

Pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky upravují § 55 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Žák, který splnil devět let povinné školní docházky, může pokračovat ve vzdělávání v základní škole na základě žádosti, kterou podá jeho zákonný zástupce k řediteli příslušné základní školy. Pokračování v základním vzdělávání je po splnění podmínek stanovených školským zákonem nárokové.

Doporučujeme vám seznámit se rovněž s Právními výklady 3/2006 MŠMT, č. j. 22480/2006-14, kde naleznete modelové příklady týkající se zákonných postupů pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky.

Při kolika žácích ve čtvrtém ročníku je základní škola povinna rozdělit žáky na dvě skupiny při výuce anglického jazyka?

Podle § 5. odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, je nejvyšší povolený počet žáků ve skupině při výuce cizích jazyků 24.

Kde se v novém třídním výkazu vypisují povinné a volitelné předměty a podpisy učitelů, kteří provedli klasifikaci?

Nová školská dokumentace pro základní vzdělávání byla tvořena jako jeden soubor (třídní kniha + třídní výkaz). Nová podoba třídní knihy pro základní vzdělávání obsahuje tabulku Záznam pro případ, že hodnocení v daném předmětu provádí jiný vyučující než ten, který předmět pravidelně vyučuje. Aby se v dokumentech zbytečně neopakovalo zaznamenávání stejných údajů, byly tabulky pro záznam provedení hodnocení z třídního výkazu vyjmuty. Předpokládá se, že učitel, který v třídní knize svým podpisem potvrdí, že daný předmět vyučuje, bude provádět i hodnocení žáků. Pokud by hodnocení prováděl někdo jiný (např. zastupující učitel v případě dlouhodobého onemocnění vyučujícího daného předmětu), ve výše zmiňované tabulce se tato skutečnost zaznamená.

Jestliže používáte původní třídní knihu, doporučujeme změnu týkající se provedení hodnocení zaznamenat v Poznámkách v třídním výkazu.

Zajímalo by mě, zda je možné a vhodné dát do rozvrhu 8. a 9. třídě dvouhodinovky chemie, když jsou jen 2 hodiny týdně. Myslím, že to není vhodné.

Formu dvouhodinových bloků je možné a obvykle i vhodné využívat pro laboratorní výuku (ale na většině základních škol se tak děje jen několikrát do roka – z tohoto důvodu je vhodnější hodinu chemie zařadit jako okrajovou, event. vzájemně se dohodnout o výměnách hodin s jiným vyučujícím). Z hlediska efektivity vyučovacího procesu pokládáme za vhodnější zařazení výuky chemie do dvou dní v týdnu. Žáci během 45 minutové výuky lépe udrží pozornost, častěji se věnují průběžné přípravě na hodiny (z menšího rozsahu učiva); při opakovaných absencích v určitém dni neztrácejí výrazněji kontakt s výukou. Rovněž z pohledu pedagoga se tato forma realizace jeví jako vhodnější (menší výukové celky, častější opakování učiva, možnost zařazování většího množství pokusů atd.).

Pro úplnost dodáváme, že rozhodnutí o formě výuky a jejím zařazení do rozvrhu je plně v kompetenci školy. Vedení školy vám jistě rádo objasní, proč tuto formu výuky zvolilo.

Mají základní školy zákonem uloženu povinnost konat přípravnou výuku českého jazyka pro cizince?

Právní řád ČR zaručuje bez ohledu na státní občanství všem osobám, které podléhají povinné školní docházce, stejná práva na vzdělání jako občanům ČR.

Dnem 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku v ZŠ, nižších stupních G a odpovídajících ročnících konzervatoří jak k základnímu vzdělávání, tak ke školnímu stravování a školským službám.

Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli škol určí školy, ve kterých bude na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu EU a kteří na území ČR, kde taková osoba vykonávala nebo vykonává pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo kde taková osoba studuje, anebo kde taková osoba získala právo pobytu z jiného důvodu, dlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku.

Seznam těchto škol zveřejní krajský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám