Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co ...

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co dělá

Ikona zkusenost
Autor: Iva Hlůžeová
Anotace: Příspěvek je ukázkou, jak seznámit žáky-cizince s tvořením podstatných jmen nesoucích názvy povolání. Záměrně jsou zvoleny různé slovotvorné skupiny, k nimž jsou přiřazována tzv. analogická slova – tj. slova tvořená stejnými příponami. Pozornost je věnována i problematice přechylování. Do tohoto vzorku deseti povolání byla semanticky zvolena slova, se kterými žáci přicházejí do styku a která jsou snadno znázornitelná při pohybových aktivitách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní karty profesí
Klíčová slova: profese, žák-cizinec

Úvod:

Příspěvek seznamuje žáky-cizince s problematikou tvorby podstatných jmen – názvů povolání, s jejich odvozováním ze sloves, která specifikují danou činnost.

Cíl výuky:

Seznámit žáky-cizince s názvy několika povolání, ukázat souvislost sloveso – podstatné jméno, seznámit se základními typy těchto podstatných jmen. 

Dílčí cíle: 

Naučit základní (běžnou) slovní zásobu k tématu povolání, utřídit podstatná jména do skupin podle slovotvorných zásad podobnosti. Použít tato slova v nejběžnějších větách denní komunikace ve správném tvaru.

Návaznost na témata: č. 14 – Co rád dělám, děláme (slovesa), č. 15 – V obchodě (instituce, pracoviště), č. 12 – Denní režim (aktivita práce). 

Časový nárok: blok 2 × 90 minut 

Příprava 

Na téma Kdo co dělá je potřeba větší předběžná příprava. Musíme si ke každé kartě sehnat názorné pomůcky – typické atributy té které činnosti, převleky pro dramatické znázornění, případně si vyrobit jejich obrázky. Dále se musíme rozhodnout, zda a o kolik činností soubor rozšíříme (je vhodné), nebo zda použijeme jen deset karet pro malou ukázku. 

Metodika 

Blok věnovaný tématu Kdo co dělá uvedeme malou scénkou v převleku. Pantomimicky přehrajeme některou z činností – nejlépe kartu č. 1 – Učitel nebo č. 2 – Lékař a záměrně přeháníme v mimice i v gestech (stačí 3 minuty). Po té se žáků zeptáme: Kdo jsem já? Co dělám? A která je moje profese? Pokud žáci uhodnou, rozdáme příslušnou kartu.

Následuje práce s kartou – přečíst slovo, dopsat, nakreslit atributy, přečíst věty, poukázat na skloňování. Po splnění úkolu vytvoŘí žáci dvojice, ve kterých se navzájem budou představovat tak, aby využili maximálně možnosti tvarosloví i vlastní kreativity. Například: Já jsem vaše nová učitelka Jana Chytrá. - Dovolte mi představit paní učitelku Janu Chytrou (20 minut – karta a hra).

Po nácviku první karty žáky vyzveme, aby si opět ve dvojicích vybrali z námi připravených pomůcek a pokusili se o znázornění typické profese. Zároveň budou na jedné lavici vyloženy pracovní karty, na které vidí všichni žáci. Ten žák, který rozezná z pantomimy profesi, si může vybrat kartu, o které si myslí, že se k profesi vztahuje.

Pomocí diskuse se dobíráme správných odpovědí (30 minut).

Následuje práce s kartami (30 minut). Pokud máme čas, věnujeme se odlišnostem typu: učitelka – hudebnice a hledání analogických slov. Pokud nemáme dostatek času, můžeme věnovat profesím další vyučovací hodinu či blok s tím, že si za domácí úkol mohou žáci sami připravit pracovní karty nebo obrázky profesí, jímž společně přiřadíme slova.

Vděčné je i vytvořit kartičky s názvy profesí a pomocí popisu s použitím slov příbuzných nechat žáky hádat: Uklizeč/ka uklízí nepořádek, myje okna, zametá podlahu, čistí nábytek… 

Reflexe:

Ze všeobecné zkušenosti víme, že žáky většinou baví hry spojené s pohybovými aktivitami.

Zároveň zde i využíváme dětskou touhu po hledání a objevování. Podle jazykové pokročilosti žáků-cizinců se rozhodujeme, zda zařadit i obtížnější slova (vrchní, průvodčí, servírka, …).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 12. 2011
Zobrazeno: 7391krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HLŮŽEOVÁ, Iva. Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co dělá. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2011, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/14679/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-C-21---KDO-CO-DELA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 12. 2011 10:05
Příspěvek považujeme za vhodný nástroj zapojení žáků do běžného chodu školy a do běžných komunikačních situací. Vedle kvalitního zpracování a metodiky lze ocenit i vysokou kvalitu rozlišení pracovních karet (kvůli tisku). To může ale činit i potíže: pokud škola nemá kvalitní připojení k internetu, stahování karet může trvat dost dlouhou dobu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.