Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – práce s významem sl...

Práce se slovníkem – práce s významem slov

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Radmila Záviská
Třetí praktický článek ze seriálu Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Aktivity v tomto článku se zabývají nejen obecnými problémy souvisejícími s výběrem správného významu slova v daném kontextu, ale také procvičují schopnost porozumět tomu, co žáci ve slovníku našli, a rozvíjejí dovednost najít vztahy mezi slovy.

Práce s významem slov

Překlad článků seriálu Dictionary skills in English Lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ – vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce.

Aktivity v tomto článku se zabývají nejen obecnými problémy souvisejícími s výběrem správného významu slova v daném kontextu, ale také procvičují schopnost porozumět tomu, co žáci ve slovníku našli, a rozvíjejí dovednost najít vztahy mezi slovy.

1. SLOVA S VÍCE VÝZNAMY I

čas

15–20 minut

cíl

Vybrat správný význam běžných slov v daném kontextu

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 1), slovník

 Popis aktivity 

 1. Na tabuli napíšeme jednoduché slovo s více významy (např. anglické a top) a zeptáme se žáků, které významy tohoto slova znají – ukážeme, že je důležité mít slovo v kontextu, abychom byli schopni určit jeho správný význam. Žáci mohou vyhledat význam ukázkového slova ve slovníku, abychom ukázali, že významy slov jsou ve slovníku číslovány.
 2. Každému žáku dáme kopii pracovního listu, ti jej samostatně vyplňují.
 3. Následuje společná kontrola.

Komentář

Většina žáků není příliš dobře obeznámena s faktem, že slova mohou mít více významů, a obvykle použijí pouze první význam daného slova, který ve slovníku naleznou. Tato aktivita jim pomohla si tuto skutečnost uvědomit. Pokud učitel považuje anglické definice z pracovního listu za příliš obtížné, je vhodnější je uvést v češtině. 

2. SLOVA S VÍCE VÝZNAMY II

Tato aktivita je variantou aktivity Slova s více významy I. Rozdíl je v provedení pracovního listu (příloha 2).

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 82. 

3. MÁ TO NĚCO SPOLEČNÉHO S... 

čas

15–20 minut

cíl

Naučit žáky přiřazovat slova k tématům

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 3), slovník pro každou dvojici, velký papír

 Popis aktivity

 1. Na tabuli napíšeme tato slova: kočka, ocas, klec, chovat, krmit. Zeptáme se žáků, co mají tato slova společného – všechna slova mají něco společného se zvířaty. (V hodinách angličtiny naučíme frázi they have all got something to do with animals – pozn. překl.)
 2. Žáky rozdělíme do dvojic a každé dvojici dáme kopii pracovního listu. Žáci pracovní list vyplní. Nejdříve jim necháme několik minut na to, aby přiřadili slova k tématu bez slovníku, poté mohou svůj odhad zkontrolovat pomocí slovníku.
 3. Odpovědi zkontrolujeme s celou třídou.
 4. Žáci ve dvojicích nyní přemýšlejí o tématu, které je zajímá, nebo tématu, ke kterému by chtěli znát další slovíčka. Dvojice najde čtyři slova spojená s vybraným tématem a pošle je sousedům. Ti musí zjistit, o které téma se jedná (v případě potřeby použijí slovník), a přidat jedno další slovo (žáci by měli dát přednost neznámým slovům). Opět seznam slov pošlou dále a aktivita pokračuje.
 5. Poté, co všechny dvojice přidaly slova ke všem tématům, dvojice zkontrolují slova ke svým původním tématům. Poté každá dvojice napíše své téma na velký papír a společně všichni vytvářejí plakát se všemi tématy a všemi slovy.

Komentář

Žáky tato aktivita bavila, zejména vymýšlení neznámých slov pro daná témata. Dle mé zkušenosti je ale lepší připravit seznam témat předem, protože několik dvojic mělo stejný nápad (hudba, sport, …). Pár tipů je připojeno v příloze 3.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 73. 

4. JEDNA PRAVDA, DVĚ LŽI 

čas

15–20 minut

cíl

Procvičení vysvětlování významu slov

pomůcky

Slovník pro každou dvojici

 Popis aktivity 

1. Na tabuli napíšeme slovo pero a žákům předložíme tři definice tohoto slova – jednu pravdivou, dvě nepravdivé, např.:

 • je to nástroj na psaní;
 • je to druh ovoce;
 • je to oblečení, které oblékáme na horní část těla.

Zeptáme se žáků, která definice je správná.

2. Žáky rozdělíme do dvou týmů a každému týmu dáme pět slov, která pravděpodobně neznají. Žáci vyhledají význam slova ve slovníku a následně vymýšlejí jednu pravdivou a dvě nepravdivé definice. Pokud skupiny nejsou dostatečně silné, aby mohly definice vymýšlet, nabídneme jim jednojazyčný slovník – pro vymyšlené definice mohou použít libovolnou definici ze slovníku. Pokud takový slovník k dispozici nemáme, žáci mohou využít slovníky on-line. Pokud je třeba, připomene užitečné fráze: Je to osoba, která… Je to věc, kterou používáme pro… Je to druh … Je to jako … Děláš to, když… Je to místo, kde… Je to podstatné jméno / přídavné jméno / sloveso… Znamená to… Atd.

3. Žákům vysvětlíme, že budou hrát hru, kdy se týmy střídají v definování slov. Každá správná odpověď je ohodnocena bodem.

Komentář

V první verzi této aktivity žáci definice vymýšleli sami bez slovníku, ale pro žáky 8. ročníku to bylo příliš náročné – nebyli schopni vymyslet vhodné definice a to hru pokazilo. V 9. ročníku to takové potíže nepůsobilo, přesto byla hra trochu pomalá. Proto jsem tuto aktivitu upravila a žáci mohli používat jednojazyčný slovník.

5. ŘEKNI MI TŘI FAKTA O SLOVĚ 

čas

20 minut

cíl

Naučit se lépe pracovat s informacemi, které slovníky poskytují

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 4), slovník pro každou dvojici

Popis aktivity  

 1. Slova z přílohy 4 ukryjeme po třídě.
 2. Na tabuli napíšeme slovo stake a požádáme žáky, aby ve slovnících vyhledali 3 informace o tomto slově – dva různé významy a další libovolnou informaci, např. slovní druh, frázi obsahující toto slovo apod.
 3. Žáky rozdělíme do dvojic. Vysvětlíme, že po třídě je ukryto 10 slov. Žáci ve dvojici se vzájemně střídají a hledají ukrytá slova – jeden ze žáků hledá po třídě ukryté slovo a musí si jej zapamatovat. Vrací se do lavice a slovo svému partnerovi nadiktuje. Společně se snaží slovo vyhledat ve slovníku a najít jeho dva významy a ještě jednu další informaci. Aktivita pokračuje tak dlouho, dokud dvojice nenajdou všechna slova.
 4. Společně s celou třídou procházíme slova a kontrolujeme odpovědi. Nakonec se zeptáme: Co pro vás bylo největším překvapením? Jsou pro vás nové významy slov užitečné? Bylo pro vás obtížné nové slovo vyhledat a pochopit nové informace?

Komentář 

Žákům se pohyb po třídě a vyhledávání slov líbilo. Používám tuto aktivitu na začátku hodiny – řeknu žákům slovo, které pravděpodobně znají, a požádám je, aby ve slovníku vyhledali novou informaci, kterou o daném slově nevěděli. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám