Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 14 – Co rád dě...

Čeština pro žáky-cizince: 14 – Co rád dělám/děláme

Praktický příspěvek
inspirace
Příspěvek seznamuje žáky-cizince s vybranými významovými slovesy vyjadřujícími běžné denní činnosti, zabývá se metodickým postupem pro výuku slovní zásoby na téma „rád/nerad + dané sloveso v jednotlivých osobách přítomného času a větných spojeních“. Doplňková slovní zásoba je přizpůsobena začátečnické úrovni a navazuje či rozšiřuje již zažité výrazy. Žáci si procvičují hlavně časování v přítomném čase oznamovacího nebo rozkazovacího způsobu. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti karet – sloves, na nichž jsou osvojenými metodami opakovaně procvičována.

Příspěvek je o seznámení žáků-cizinců s vybranými významovými slovesy vyjadřujícími běžné denní činnosti, o vyjádření „rád/nerad + daná významová slovesa v odpovídající osobě“, o nácviku čtení a výslovnosti daných sloves a zažití jejich časování (v přítomném čase), o seznámení se a osvojení rozdílů ve slovosledu věty oznamovací a otázky.

Aktivity v tomto článku obsažené si kladou za cíl naučit žáky vyjádřit v odpovídající osobě v přítomném čase běžné každodenní aktivity, zeptat se na to, co děláš/-te a zda to děláš/-te rád/-i, a na stejnou otázku umět odpovědět. Na konci výukové jednotky si žáci osvojí význam daného slovesa, správně jej přečtou, vysloví a napíší, tvoří správné koncovky slovesa, zeptají se a odpovědí na to, zda to dělají rádi/neradi, dávají si povely v rozkazovacím způsobu. Žáci plní jednoduché úkoly, zapamatují si básničku, hrají různé hry. Úroveň osvojení češtiny je u žáků-cizinců různá, proto přistupujeme ke každému žákovi individuálně.

Návaznost příspěvku na téma č. 2

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok:

Časový nárok na práci s jednotlivými pracovními listy je cca 45 minut na jednu stranu pracovního listu (osvojení významu slova), 45 minut na druhou stranu pracovního listu (osvojení zařazení slova do kontextu).

Příprava

Pro jednotlivá slovesa doporučujeme připravit 1. karty s obrázky zobrazujícími dané činnosti – tyto obrázky je možné při zvětšení kopírovat z pracovních karet, 2. karty s obrázky slov doplňujících slovesa v kontextu (v metodice k jednotlivým kartám jsou tato slova vždy vypsána) a 3. názorné pomůcky pro dokreslení významu sloves.

Metodika

Při nácviku jednotlivých sloves jsme se zaměřili pouze na infinitiv (slovníkový tvar) a přítomný čas sloves – oznamovací a rozkazovací způsob. Cílem není naučit žáky kompletní paradigmatiku sloves!

Obrázek popíše význam slovesa jen zčásti, doporučujeme připravit si k jednotlivým kartám i názorné pomůcky, které pomůžou význam dokreslit. Na začátku hodiny však vždy doporučujeme procvičit i sloveso z minulé hodiny (pomocí názorných pomůcek), aby se již probrané sloveso zažilo.

Pro procvičování již osvojených sloves v průběhu jedné vyučovací jednotky můžeme zvolit různé varianty hry Kuba říká (předpokládá se, že si žáci osvojili význam slova „říkat“). Při tomto nácviku dbáme na to, abychom oddělovali tvary oznamovacího a rozkazovacího způsobu v rámci jedné hry, tj. hru hrajeme jen pro oznamovací způsob, např. Kuba říká: Spím. Nebo pro rozkazovací způsob, v tomto případě můžeme kombinovat formy jednotného a množného čísla, např. Kuba říká: Spi! (Spěte!)

Na druhé straně karty je sloveso zapojováno do širšího kontextu, to předpokládá, dříve než budou žáci s větami seznámeni, osvojit si některé nové či zopakovat již osvojené výrazy. (Př.: Já kupuji kytku vyžaduje zopakovat nebo názorně předvést slovo kytka.)

Pracovní karta č. 1 – Hrát (si)

Osvojení významu a výslovnosti slovesa nejprve bez zvratného zájmena, osvojení výrazu obliby rád a neobliby nerad a jejich tvarů pro všechny tři rody jednotného čísla, pak osvojení otázky a odpovědi. Druhá strana karty: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr hra: jeden nebo dva žáci předvádějí s pomocí obrázků na tabuli (kluk, muzikanti atd.), ostatní říkají podle vzorového časování slovesa.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Hraj si, hrajte si!“+ ostatní probraná slovesa (i z tématu č. 2).

Pracovní karta č. 2 – Jíst

Osvojení významu a výslovnosti slovesa, osvojení výrazu obliby rád a neobliby nerad a jejich tvarů pro všechny tři rody jednotného čísla, pak osvojení otázky a odpovědi. Druhá strana karty: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr říkanka: navazuje na téma 11 /čas/, osvojit další slovní zásobu ,denní chody´, pak procvičováním upevnit.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Jez, jezte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 3 – Skákat

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr říkanka: osvojit další slovní zásobu (zajíc, srna, jetel, zrní), pak procvičováním upevnit.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Skákej, skákejte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 4 – Jezdit

První strana viz druhá karta. Vysvětlit, že předpona na se používá v případě hodně nebo často kupovat, nakupovat (nákup). Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr hra: jeden nebo dva hráči předvádějí jízdu v dopravních prostředcích, ostatní hádají a říkají. K tomu je třeba rozšířit a osvojit novou slovní zásobu /dopravní prostředky/.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Jezdi, jezděte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 5 – (Na)kupovat

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr hra: jeden nebo dva hráči předvádějí nakupování, ostatní hádají a říkají. K tomu je třeba rozšířit a osvojit novou slovní zásobu /zboží viz karta č. 15/.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Kupuj, kupujte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 6 – Běhat

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Na závěr říkanka: osvojit si rozkazovací způsob slovesa a procvičit pojmy z karty 11 – Čas (denní doby). K tomu je třeba osvojit si novou slovní zásobu (škola, pole, kino, rodina).

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Běhej, běhejte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 7 – Číst

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Na vzorových větách zařadit slovo do kontextu. Pak hra Příkazy – jeden žák přikazuje, ostatní čtou. K tomu je třeba osvojit si novou slovní zásobu (slovo, věta, článek, časopis, noviny, kniha).

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Čti, čtěte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 8 – Koupat (se)

První strana viz první karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Vzorové věty vyžadují osvojení nových pojmů pomocí obrázků (potok, řeka, rybník, moře, bazén, vana), pak odpovědi na otázku Co koupeme? Na závěr říkanka, jejíž význam vysvětlíme na obrázcích a gesty (prázdniny, hlubiny, plavat, potápět, šnorchlovat, zdravý, opálený), pak procvičováním upevnit.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Koupej, koupejte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 9 – Sledovat

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Vzorové věty vyžadují osvojení nových pojmů (port, detektivka, seriál, pohádka, film, zprávy, televize). Pak odpovídat na otázku Co sleduješ ty, vy? Na závěr hra: jeden žák si myslí nějaký program, ostatní se ptají. On odpovídá buď Ano, sleduji nebo Ne, nesleduji. Kdo uhodne, vyhrál.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Sleduj, sledujte!“+ ostatní probraná slovesa.

Pracovní karta č. 10 – Spát

První strana viz druhá karta. Druhá strana: přečíst a porozumět rozdílným koncovkám v časování. Pak fráze Jít spát – vysvětlit ukládání ke spánku a ve vzorových větách nové pojmy (večer, po večeři, pozdě, brzy, v noci, v posteli), a pak odpovídat na otázky Kde spíš, spíte? Na závěr říkanka: její význam vysvětlíme na obrázcích nebo zopakujeme pojmy z předcházejících karet (zvířata, v domě, v boudě, v koutě, v botě). Pak procvičováním upevníme.

Na závěr výukové jednotky hra Kuba říká „Spi, spěte!“+ ostatní probraná slovesa.

Reflexe

Při výuce žáků-cizinců se mi osvědčilo pevně se držet nacvičených metod práce. Nebylo na škodu vždy znovu opakovat stejný typ otázky pro nový pojem a stejný typ hry pro jeho procvičení. Proto doporučuji zařadit třeba jeden typ říkanky i pro jiná slovesa. Žáci, kteří již jsou obeznámeni s rytmem říkanky, přijmou radostněji říkanku, která je jim známá. Příklad: říkanka z karty 3. Skákat: „Skáče zajíc vesele“ se dá obměnit pro: běhat, jíst, hrát si. Stejně tak i opakování hry Kuba říká žáky více motivuje, protože si již předem osvojili její metodu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek