Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > CLIL – Výběr učiva pro výuku prostřednictvím...

CLIL – Výběr učiva pro výuku prostřednictvím cizího jazyka

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se věnuje kritériím pro výběr učiva v CLIL výuce, který je v mnohém podobný výběru učiva pro výuku v rodném jazyce, nicméně má svá specifika, která souvisí s tím, že obsah je prezentován prostřednictvím cizího jazyka, který žák plně neovládá. Článek se také zaměřuje na volbu odpovídajících organizačních forem výuky.

Pomine-li se skutečnost, že základní obsah učiva vždy vychází ze školních vzdělávacích programů, podobně jako při výběru učiva pro výuku v rodném jazyce, by učivo mělo vycházet ze žáků, jejich znalostí, zkušeností, zájmů apod. Učivo je třeba přizpůsobit, ale v žádném případě neomezit.  Při výběru je důležité zvažovat vztahy mezi novým a starým učivem, smysluplné využití obsahu v reálné situaci či jeho aplikaci při řešení reálných problémů. Je třeba také respektovat jazykové vybavení žáků a úroveň abstrakce daného učiva a zvážit rozsah použití konkrétních a abstraktních pojmů. Čím více je možné nahradit slova neverbálními nástroji, tím vhodnější je učivo. Nedostatek jazykového vybavení na straně žáků může být pak díky názornosti učiva kompenzován neverbálně a prostřednictvím různých forem reprezentace (více článek CLIL – neverbální prostředky komunikace a různé formy reprezentace).  Tato skutečnost je zvláště důležitá v počátečních fázích výuky metodou CLIL a u žáků s nízkou jazykovou úrovní.

Cíle a charakter obsahu učiva i zkušenosti žáků ovlivňují volbu vhodných organizačních forem a metod práce. Podobně jako ve výuce v rodném jazyce platí princip, že čím více je žák aktivně zapojen do vyučovacího procesu, tím lépe si osvojuje nové poznatky. V případě CLIL výuky se pak jedná nejenom o poznatky obsahového rázu, ale i o poznatky jazykové. Je třeba volit mezi samostatnou prací, prací ve dvojicích, trojicích, skupinkách, kooperativních skupinkách či v celé třídě podle potřeb. Každá forma má svá specifika a její uvážený výběr úzce souvisí s výstupy učební jednotky, s tím, co by žáci měli znát a být schopni dělat ve vztahu k danému učivu. Důležitá je rozmanitost organizačních forem a metod práce (více článek o vhodných učebních metodách pro výuku CLIL).

Učitelé by měli kriticky vyhodnotit situaci ve vztahu ke svému oboru (obsah a výstupy, časový plán, možnosti integrace témat a adekvátních forem), ale také k dalším oborům na škole (identifikovat mezipředmětové vazby a přesahy). Zhodnotí také jazykové vybavení žáků, zkušenost s výukou CLIL (čím menší zkušenosti žáků, tím vyšší nároky na celý proces plánování) a s pomocí kolegů zvolí takové učivo, při němž žáci zažijí pozitivní zkušenost s výukou prostřednictvím cizího jazyka. Při hledání vhodného učiva pro výuku CLIL pak mohou pomoci následující otázky:

 • Jak abstraktní či názorné je učivo?
 • Jak náročné je učivo z pohledu kognitivního zatížení žáků?
 • Jaké učivo již žáci znají ve vztahu k novému učivu?
 • Jakou mají žáci jazykovou úroveň ve vztahu k jazykovým prostředkům daného učiva?
 • Jak moc bude třeba adaptovat učivo tak, aby bylo zvládnuté v cizím jazyce?
 • Jaké materiály a pomůcky je možné využít ve vztahu k učivu?
 • Jak náročné bude najít obsahově i jazykově vhodné výukové materiály?
 • Jaké jazykové prostředky budu potřebovat k prezentaci učiva a vedení výuky?
 • Jaké jazykové prostředky budou žáci potřebovat k osvojení si učiva?
 • Povede zvolené učivo ke smysluplnému rozvíjení jazykových dovedností?

Výběr učiva a s ním spojené metody práce a organizační formy by měly povzbuzovat aktivní a smysluplné zapojení žáků a jejich kooperaci. Učivo by mělo být srozumitelné, stavět na předchozích znalostech žáků a dovolovat pracovat se širokou škálou neverbálních prostředků komunikace a různých forem reprezentace. Následně bude nové učivo zvládnutelné i prostřednictvím cizího jazyka a povede k velmi dobrým výsledkům (z obsahu i cizího jazyka) u žáků.

Literatura

 1. Echevarria, J., Vogt, M. E., & Short D. J. (Eds.). (2008) Making content comprehensible for English language learners: The SIOP model (3rd ed.)  Boston, MA: Allyn & Bacon.
 2. McCloskey, M. L., & Levine, L. N. (2008). Teaching learners of English in mainstream classrooms. Boston: Pearson Education.
 3. Pavesi, M., Bertocchi, D., Hofmannová, & M., Kazianka, M. (2001). Insegnare in una Lingua Straniera, Unterrichten durch eine Fremdsprache,Teaching through a foreign language, Enseñar en una Lengua Extranjera, Enseigner dans une Langue Vivante. Italy: M.I.U.R., Direzione Regionale Lombardia.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek