Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > CLIL – Žáci se neučí cizí jazyk, ale učí...

Ikona teoreticky

CLIL – Žáci se neučí cizí jazyk, ale učí se v něm myslet

Ikona odbornost
Autor: Jarmila Novotná
Anotace: Článek navazuje na seriál Pojetí CLIL a bilingvní výuky. Je zaměřen na zařazení organizačních forem výuky, kde žáci spolupracují a komunikují. Jazyk a komunikace patří k nejsložitějším aspektům chování, což platí pro jakýkoli typ výuky. Pro úspěch výuky typu CLIL má pravděpodobně největší význam přirozenost, a to jak ve vztahu k jazyku, tak i k nejazykovému předmětu. CLIL nabízí aktivity, při nichž je pozornost účastníků zaměřena na nejazykový předmět, ne na samotný jazyk; žáci se neučí cizí jazyk, ale učí se v něm myslet.
Téma příspěvku:CLIL

Výuka formou CLIL umožňuje žákům používat cizí jazyk přirozeně; většinou brzy zapomenou na jazyk a soustředí se na téma výuky. Přesto taková výuka vyžaduje od žáků i vyučujících větší pozornost k využití jazyka a přizpůsobení než běžná výuka. Při běžné výuce je někdy obtížné vyjít vstříc odlišnostem ve stylu učení, protože se opírá o standard (Using Languages, 2000). V cizím jazyce musí žák vynakládat větší úsilí porozumět, ať jde o prezentaci nového učiva, formulace zadání úloh apod. Jazykový projev učitele, tvořený všeobecnou kompetencí v cizím jazyce navýšenou o znalost odborné terminologie nejazykového předmětu, je třeba naopak přizpůsobovat úrovni žáků. Při pozorování reakcí žáků bylo zjištěno, že lépe a rychleji reagují ti žáci, kteří mají vyšší schopnosti v nejazykovém předmětu, než ti, kteří jsou považováni za lepší v cizím jazyce, ale odborný předmět nepatří k jejich silným stránkám.

Je třeba si uvědomit, že i omezená schopnost užívat různé jazyky má příznivý vliv na rozvoj myšlení. Na středně pokročilé úrovni jazyka je běžným doprovodným jevem „přepínání jazykového kódu“, tj. střídavé užívání českého a cizího jazyka, což odpovídá „vnitřní mluvě“. Přítomnost těchto jevů lze dokázat např. při nedostatečně regulované práci ve dvojicích nebo skupinové práci, kdy žáci při přípravě úkolu diskutují řešení problému v češtině.

To, že jsou žáci schopni nazírat tentýž problém z různých úhlů, jako by se dívali přes „brýle“ různých jazyků, může podstatně ovlivnit jejich schopnost myslet a rozumět. Zkušenosti ze škol, které s formou CLIL již delší dobu pracují, ukazují, že osvědčeným řešením je interaktivní styl výuky. To znamená, že učitel žákům poskytuje co nejvíce příležitostí zapojit se aktivně do komunikace v cizím jazyce, klást otázky o probírané látce, reagovat na podněty učitele apod.

Doporučené metodické postupy, které učitel může využít pro usnadnění porozumění, odpovídají strategiím, které si žáci vědomě či nevědomě volí v procesu osvojování. Je vhodné, aby učitel působil na pracovní paměť žáků tak, aby mohli pro zpracování nových informací využít rozmanité smyslové vstupy (Hasher, 1991). Klíčem k vytvoření trvalé paměti je schopnost dávat nová fakta do souvislostí s těmi, která jsou již v mozku uložena. Učitel může žákům pomoci nové informace třídit. Techniky, které napomáhají lepšímu porozumění, jsou např. (Novotná, Hofmannová, 2002)

a)      na verbální úrovni:

využití

 • synonym (slova stejného nebo podobného významu),
 • antonym (slova opačného významu),
 • hyponym a hyperonym (slova nadřazeného a podřazeného významu),
 • kategorií – „vytváření sémantických shluků“ (Bragdon, 2002),
 • příkladů i tzv. nepříkladů z kontextu,
 • otázek,
 • asociací,
 • mnemotechnických pomůcek,
 • přeformulování,
 • změny rychlosti mluveného projevu,
 • překladu

apod.;

b)      na neverbální úrovni:

využití

 • grafických reprezentací a symbolů,
 • vizualizace pojmů,
 • názorných pomůcek a modelů,
 • mimiky a gestikulace,
 • prvků dramatizace a spojení s pohybem,
 • využití výpočetní techniky

apod.

Co dalšího lze doporučit? Pro úspěch při výuce (nejen) formou CLIL by mělo být přirozené, aby učitel vytvářel podmínky vhodné pro přepínání mezi různými strategiemi řešení úloh. Při prezentaci nového učiva je elicitace účinnější než přímý výklad. Při procvičování se osvědčuje práce ve dvojicích, práce v malých skupinách, hry, simulace a předvádění rolí. To vše má za úkol pomoci žákům naučit se správně dekódovat nové informace.

Z metodologického hlediska se zdá být pro výuku formou CLIL nejvhodnější kombinace komunikativního a kognitivního přístupu.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Pojetí CLIL a bilingvní výuky.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - BRAGDON, A. G. Nedovolte mozku stárnout. Praha : Portál, 2002.  
[2] - HASHER, L. Age and inhibition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Conition 17, 1991, s. 163–169.  
[3] - NOVOTNÁ, J. Cizí jazyk jako nástroj při výuce matematiky. In AUSBERGOVÁ, M.; NOVOTNÁ, J.; SÝKORA, V. (eds.) 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, s. 225–230. Praha : JČMF, 2002.  
[4] - MARSH, D. Using Languages to Learn and Learning to Use Languages. Český text: Část 6. Jak využít jazyky k učení a jak se naučit používat jazyky.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 03. 2011
Zobrazeno: 5462krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÁ, Jarmila. CLIL – Žáci se neučí cizí jazyk, ale učí se v něm myslet . Metodický portál: Články [online]. 16. 03. 2011, [cit. 2020-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/10085/CLIL---ZACI-SE-NEUCI-CIZI-JAZYK-ALE-UCI-SE-V-NEM-MYSLET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 03. 2011 16:12
Jedním z největších přínosů metody CLIL je navození přirozeného prostředí a témat, ve kterých přemýšlíme v cizím jazyce. Pokud je navíc CLIL výuka postavena na vhodných strategií, část úspěchu cizojazyčné výuky je zajištěna.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 16. 03. 2011 16:12
Autorka velmi návodně referuje o tom, že v CLIL výuce je cenné ne pouze propojení cizího jazyka a nejazykového předmětu, ale právě příznivý vliv na rozvoj myšlenkových procesů. Výhodou specifické metodiky CLIL je právě to, že žáky učíme v cizím jazyce myslet, ne pouze cizímu jazyku. A v tom se musí změnit přístup pedagogů k plánování a realizaci výuky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.