Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Charakteristika ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Ukázky ze ŠVP monitorovaných škol s krátkým komentářem.

Zaměření školy

V tomto bodě škola vymezuje, co považuje ve svém vzdělávání za nejdůležitější, na co se zaměří, co bude především podporovat a rozvíjet, co se stane jejími prioritami atd. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru, případně ze vzdělávacích tradic školy a musí být v souladu s cíli základního vzdělávání. Zaměření je možné vymezit prostřednictvím profilace školy, výchovných a vzdělávacích priorit, záměrů v určitých oblastech vzdělávání a života školy (např. škola zaměřená na výuku cizích jazyků, škola podporující zdraví, škola zaměřená na environmentální výchovu, na vzdělávání žáků s vadami zraku).

V případě, že škola neuvažuje o specifickém zaměření, je třeba tuto skutečnost také vyjádřit.

Zaměření školy nemusí být jen zdůrazněním toho, co škola dobře zvládá, ale i toho, co škola chce zvládnout a k čemu si postupně vytváří fungující systém.

Výchovné a vzdělávací strategie

Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

V této části charakteristiky ŠVP škola vymezí všechny zásadní postupy, které na škole povedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie jsou vymezeny na úrovni školy a budou uplatňovány všemi jejími pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány prostřednictvím společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí či pravidel. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tím dává škola prokazatelně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků a všemi pedagogy.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Začlenění průřezových témat

Výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy realizovány.

Škola uvede přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů, včetně zařazení těchto témat do příslušných ročníků, i všech způsobů (forem) jejich realizace (projekt, integrace do předmětu, samostatný předmět aj.). Informace se pro větší přehlednost doporučuje zpracovat do tabulky.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek