Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Ukázky ze ŠVP monitorovaných škol s krátkým komentářem.

Tato kapitola ŠVP by měla obsahovat popis základních podmínek školy, které jsou východiskem pro formulování charakteristiky ŠVP.

Úplnost a velikost školy

Škola uvede, zda je plně organizovaná, nebo zda má jen některý stupeň vzdělávání (případně jen některé ročníky daného stupně). Dále je vhodné uvést typ školy (městská, spádová atd.), její kapacitu, počet tříd v ročnících apod.

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Popis podmínek by měl naznačit možnosti školy - co má škola k dispozici, co může využívat pro výuku i další činnosti žáků, jaké podmínky a zázemí mají samotní učitelé, případně jaká omezení škola má a jak chce podmínky do budoucna měnit ve prospěch kvalitnějšího vzdělávání (vybavenost učeben a kabinetů, učební prostory, prostory pro TV, prostory pro jiné činnosti žáků atd.; technické vybavení školy, které podporuje výuku a život ve škole - PC, televizní okruhy aj.; hygienické zázemí pro osobní hygienu, stravování, duševní hygienu žáků i učitelů, opatření týkající se bezpečnosti žáků atd.).

Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)

Škola uvede informace o pedagogickém sboru, které jsou podstatné pro činnost školy, především pro vzdělávání žáků: počet vyučujících, jejich odborná kvalifikovanost, tj. schopnost odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty i jiné výchovné a vzdělávací činnosti (odborné i specifické dovednosti, které lze využít ve vzdělávání žáků) atd. Vhodné je zařadit i údaje o zastoupení pedagogů se specifickými odbornostmi či funkcemi (školní psycholog, speciální pedagog, vychovatelé, asistenti učitelů a žáků, externí pedagogové atd.).

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

V posledních dvou bodech charakteristiky školy se požadují další informace, které mohou významně předznamenat vzdělávací i jinou činnost školy. Škola vymezí způsoby spolupráce na různých úrovních a různých úkolech (projektech), přiblíží rodičům žáků i širší veřejnosti způsoby předávání informací o škole a o žácích.

Další doporučené údaje

  • umístění školy
  • charakteristika žáků

Údaje o umístění školy mohou být důležité z hlediska okolního prostředí, dostupnosti školy, dopravní obslužnosti apod.

Charakteristika žáků má doplnit údaje o tom, z čeho škola vychází při svých úvahách o vzdělávání. Charakteristikou žáků se rozumí především údaje o tom, odkud žáci na školu přicházejí (v případě spádové školy atd.), zda se ve škole vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní atd.


Ukázky zpracování - 1, 2


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek