Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Vzdělávání žáků se zdravotním postižením...

Ikona informativni

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v projektech ESF

Autor: Renata Votavová
Anotace: Článek podává informace o vybraných projektech podpořených Evropskou unií v období roku 2007-2013, které spojuje společné téma - vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Výběr projektů byl proveden tak, aby jejich výstupy přinášely pro pedagogickou praxi nové příklady využití pedagogických metod.

Klíčová slova: žák se zdravotním postižením, žák se vzácným onemocněním, žákovská diverzita
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Článek poskytuje informace získané z výstupů čtyř vybraných projektů Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) z let 2007 - 2012 a týká se dvou vzájemně souvisejících témat.

Prvním tématem je poskytování podpory ve vzdělávání individuálně i skupinově integrovaným žákům se zdravotním postižením. V této části článku jsou prezentovány výstupy konkrétních projektů, které obsahují pro učitele inovativní metody práce s těmito žáky.

Druhá část textu se zabývá tématem žákovské diverzity ve školách a přijímání různosti žáků, kteří se od majoritní společnosti odlišují. Text pedagogům přiblíží metody a aktivity ve výuce zaměřené nejen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ale i na žáky bez postižení.

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s dalšími partnery byla řešitelem projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. V rámci projektu, jehož prioritním cílem bylo řešení problémů v oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením, vznikla řada smysluplných výstupů. Mezi hlavní lze řadit vytvořené katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky s různými typy zdravotního postižení. Velmi dobře prakticky využitelné jsou také dvě řady metodik práce (jedna řada je určena pro učitele a druhá řada pro asistenty pedagoga) opět cílené na žáky s jednotlivými typy postižení. V každé z dvanácti publikací lze nalézt charakteristiky žáků s daným typem postižení, didaktické zásady, metody a způsoby reedukace jejich deficitních funkcí.

Texty jsou dohledatelné na webových stránkách projektu http://spc-info.upol.cz v sekci metodik.

 

Cílem projektu Společnosti pro mukopolysacharidosu Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními bylo přispět k řešení nedostatků v obsahovém, organizačním i metodickém zajištění vzdělávání těchto žáků. Konkrétním výstupem projektu je metodika práce učitele s žáky se vzácnými onemocněními, která kromě obecných informací o faktorech provázejících vzdělávání a specifikách komunikace účastníků vzdělávání ve vztahu ke vzácným onemocněním, poskytuje i podporu pedagogovi při práci s žáky s jednotlivými typy tzv. vzácných onemocnění – s cystickou fybriózou, s galaktosemií, s mukopolysacharidózou, s fenylketonurií, s Prader – Willi syndromem, s Rettovým syndromem, se spinální muskulární atrofií, s Tourettovým syndromem a s Williamsovým syndromem. Každá část textu poskytuje obecné informace o výskytu i příčinách onemocnění spolu s informacemi o organizaci a obsahu vzdělávání žáků s tímto onemocněním.

Metodiku práce učitele s žáky se vzácnými onemocněními lze nalézt na webových stránkách projektu http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal.

 

Žákovská diverzita ve školách

Projekt Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. (a mnoha jeho partnerů) řešil problém odstranění obavy intaktních žáků z neznámého světa žáků zdravotně postižených. Projekt zároveň pomáhal žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společnosti. Výstupy projektu tvoří učebních opory potřebné k výuce různosti v oblasti problematiky žáků se zdravotním postižením.

Na webových stránkách projektu http://www.nejsmevsichnistejni.cz lze nalézt informace o problematice menšin, o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných, příklady dobré a špatné praxe při jejich integraci do většinové společnosti.

Somatopedická společnost, o.s. ve spolupráci se sítí zapojených základních škol realizovala zajímavý projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole s cílem řešit problém tvorby vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a problém přijímání rostoucí kulturní a sociální žákovské diverzity.

Na webových stránkách projektu http://www.mip.viphosting.eu mohou pedagogové získat profesionálně zpracovanou metodickou příručku s konkrétně rozpracovanými aktivitami ve vyučovací hodině (včetně pracovních listů), které rozvíjejí u žáků jejich dovednost přijímat odlišnosti.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výběr z ESF projektů.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Nejsme všichni stejníStránky projektu Výuka k různosti, který se zabývá vytvářením učebních materiálů, potřebných pro výuku k různosti, zejména ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 12. 2013
Zobrazeno: 5632krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOTAVOVÁ, Renata. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v projektech ESF. Metodický portál: Články [online]. 18. 12. 2013, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/18233/VZDELAVANI-ZAKU-SE-ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM-V-PROJEKTECH-ESF.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.