Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše město

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Šárka Sukopová
Spoluautor: PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Anotace: Předkládaný text popisuje aktivitu zaměřenou na rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Námět aktivity byl navržen pro realizaci na 1. stupni základní školy pro vzdělávací oblast Český jazyk a literatura zaměřený na práci s textem. Při společném setkání učitelů 1. stupně a předškolního vzdělávání námět autorku zaujal a tak jej upravila pro potřeby dětí v mateřské škole. Oproti původnímu návrhu akcentovala rozvíjení uvedených gramotností a upravený námět realizovala ve dvou blocích v mateřské škole.

Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, předškolní vzdělávání, 1. stupeň základního vzdělávání, PPUČ

Průběh a poznatky z ověřování upravené aktivity:

Charakteristika třídy a školy

Aktivita se konala ve dvou blocích v malotřídní mateřské škole se skupinou osmi předškoláků.

Hlavním cílem bylo seznámit děti s místem a prostředím, ve kterém žijí, s využitím satelitní mapy. Sekundárním cílem bylo, aby si děti uvědomily, že nejen město, ale i naše mateřská škola a její okolí se mění.

První blok

S dětmi jsme si nejdříve ověřili, zda vědí, v jakém městě, nebo obci bydlí. Povídali jsme si o tom, jaká místa se v jejich okolí nacházejí a která z nich navštěvují.

Na notebooku (lze využít interaktivní tabuli nebo tablet) jsem si připravila satelitní mapu (mapy.cz) – pohled z letadla a na ní naši mateřskou školu. Ptala jsem se dětí, zda poznají, co se na mapě nachází. Myší jsem mapou posouvala a ukazovala jsem dětem, kudy vede cesta, kde je hřiště, škola. Později, když jsem mapu posunovala, děti již zvládaly očima sledovat cestu a poznávat a prstem ukazovat objekty, které poznaly, své domy apod. Pomohla jsem jim otázkami: „Co vidíte kolem? Kam si chodíte hrát?“ Děti se brzy začaly orientovat v pohledu se shora a dokázaly poznat cesty, silnice. Spontánně si navzájem prstem ukazovaly cesty: „Podívej, tady bydlím a tady chodíme nakupovat.“

Poté jsme společně našli blízké a pro děti známé místo (základní školu a hřiště) a na mapě jsme si ukázali, jakou cestou se k tomuto místu z naší mateřské školy dostaneme. Děti následně jmenovaly další místa, jako je kostel, fotbalové hřiště, či vlakové nádraží a společně jsme hledali cestu, která k těmto místům vede.

Na mapě jsme se vrátili zpět k mateřské škole a znovu jsme si podrobně prošli cestu k blízkému známému místu. Řekli jsme si, kde musíme zahnout, kde je třeba jít doprava, nebo doleva, zda jdeme přes most, nebo kolem rybníka, a co se kolem cesty nachází.

Poté jsem dětem dala k dispozici stavebnici s kostkami a s dráhou. Nalezenou cestu jsme si společně postavili. Začali jsme mateřskou školou, a stejně jako jsme si povídali u mapy, jsme si opakovali, že musíme postavit kousek rovné cesty, potom zatáčku doprava, či doleva, most… Nakonec děti dostavěly okolí cesty – stromy, autobusovou zastávku a další, na co si vzpomněly.

 

Druhý blok

Pro druhý blok jsem si připravila starší fotografie mateřské školy a jejího okolí. Vzala jsem děti na zahradu mateřské školy a na vycházku. Ukázala jsem jim staré fotografie místa, na kterém jsme se v tu danou chvíli nacházeli. Děti vyprávěly, co se na místě oproti fotografii změnilo. Co se tam nacházelo dříve a co je nové. 

 

Poté jsem dětem ukázala fotografii a jejich úkolem bylo najít místo, které je na fotografii zachyceno. Například, kde se dříve na zahradě nacházela skluzavka. Pomohla jsem jim otázkami: „Podívej, co stojí vedle skluzavky, za skluzavkou…“

 

Nakonec jsem dětem dala další připravené fotografie. Samy pak chodily po zahradě a uvnitř mateřské školy a hledaly místo zachycené na fotografii. Poté vysvětlovaly ostatním dětem, podle čeho místo z fotografie poznaly.

 

Aktivita byla zaměřena na rozvíjení:

digitální gramotnosti:

 • získává povědomí o významu digitálních technologií v každodenním životě člověka, uvědomuje si, že způsob, jakým jsou používány, záleží jen na tom, kdo je používá
 • řeší úkoly a různé situace – dítě mysli kreativně, předkládá nápady, určuje postupy a řešení, řeší jednoduchý problém
 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých technik
 • spolupracuje s ostatními – rozdělí si úkol s jinými dětmi

čtenářské gramotnosti:

 • vyhledá informaci z obrázku
 • doptává se, pokud něčemu nerozumí

matematické gramotnosti:

 • orientuje se v prostoru i rovině
 • analyzuje grafický záznam, pracuje se zobrazením skutečnosti do 2D
 • vyhodnocuje polohové a prostorové vztahy

obecných kompetencí:

 • po ukončení zadané práce má potřebu se zapojit do další činnosti (vymyslí si vlastní aktivity nebo si je vyžádá)
 • pracuje s konkrétní pomůckou na základě pokynů i samostatně

Použitá literatura a zdroje:

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935&view=2935 [cit. 2019-01-02].

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82137&view=13123&view=13123 [cit. 2019-01-02].

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online] Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192 [cit. 2019-01-02].

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2018. [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/45304/ [cit. 2019-01-02].

Satelitní mapa [online]. Dostupné z: www.google.com/maps nebo www.mapy.cz

Autorem obrazového materiálu je autorka textu.

Návaznost na text:

Využití autentických textů při realizaci tématu „Znám místo, ve kterém žiji?“

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 01. 2019
Zobrazeno: 3684krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUKOPOVÁ, Šárka. Naše město. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2019, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/21978/NASE-MESTO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.