Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zvířata ze ZOO

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Jana Řeháková
Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Tematický blok je zaměřen na získávání informací a rozšiřování znalostí o zvířatech ze ZOO. Rozvíjí slovní zásobu i fantazii dětí.

Očekávané výstupy: Znát některá zvířata, poznat rozdíly mezi zvířaty domácími a zvířaty ze ZOO; vnímat všemi smysly.

Časový rozsah: 1 týden

Věková skupina: 3 – 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Naše škola pracuje podle programu Začít spolu, který klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Na prvním místě je spolupráce s rodinou a svoboda dítěte ve výběru nabízených činností. Děti pracují v centrech po třech až šesti. Smyslem tématu Zvířata ze ZOO je nenásilnou formou přiblížit zvířata, jejich jména, jak vypadají, čím se živí. Toto téma můžeme realizovat před návštěvou ZOO, ale i po ní. Pokud zvolíme dobu před výletem, pak se děti seznamují se zvířaty pomocí obrázků, knih, encyklopedií, DVD. V ZOO si všechny poznatky potvrdí (barva srsti, velikost, rozdíly samec x samice x mládě, nebezpečnost, krmení). Děti si odnesou konkrétní představu o zvířatech, která některé z nich vidí poprvé.

Děti získávají konkrétní představy a znalosti o zvířatech odpovídající jejich věku. Učí se:

 • pracovat s nůžkami - držení, stříhání
 • pracovat s tužkou či pastelkami - držení, střídání a poznávání barev
 • udržovat rovnováhu - držení těla, chůze, lezení, plazení
 • poznávat netradiční materiály a práci s nimi - písek, prstové barvy, modelína
 • poznávat pohádkové postavy a charakterizovat je
 • poznávat zeleninu, dodržovat hygienické návyky
 • poznávat nové písně, melodii a rytmus, obohacují si slovní zásobu
Centra
 • ateliér
 • manipulační hry
 • kostky a pohyb
 • domácnost
 • knihy a písmena
 • dramatické hry
 • dílna
 • pokusy a objevy
 • písek a voda
 • hudba

Centra ateliér, manipulační hry, knihy a písmena jsou maximálně pro 6 dětí. U ostatních center je počet dětí variabilní. Učitelka musí sama posoudit, která činnost vyžaduje její dohled a která ne.

Ranní kruh

Každý den začíná ranním kruhem. Děti s učitelkou sedí v kroužku a společnou říkankou se vítají. Pohladí se a přivítají kamaráda vedle sebe. V ranním kroužku si každý den děti řeknou název dne, datum, roční období a jaké je počasí. Na začátku každého týdne si děti sdělí dojmy z víkendu, co dělaly a co zajímavého zažily. V kroužku se učí novou báseň nebo píseň a každý den ji opakují. Ráno se také na koberci cvičí, někdy si děti protahují celé tělo, jindy hrají pohybovou hru. Dále v ranním kruhu učitelka dětem nabízí činnosti, které jsou pro ten den připravené. Přesně dětem ukáže, co které centrum nabízí. Potom se děti rozhodnou, ve kterém centru budou pracovat. Po skončení jedné činnosti se mohou jít věnovat jiné. Pokud nechtějí, mohou si hrát s hračkami, ale nesmí rušit děti, které ještě pracují.

Otázky k zamyšlení, na které budeme celý týden hledat odpovědi:

 • Jaká zvířata můžeme vidět v ZOO?
 • Jaké jsou rozdíly mezi domácími zvířaty a zvířaty ze ZOO?
 • Jak vypadají, čím se živí, jaké je jejich přirozené prostředí?

Nabízené činnosti:

 • prohlížení encyklopedií a obrázků
 • čtení pohádky v ranním kruhu
 • pojmenovávání zvířat z pohádky
 • hraní s hračkami - zvířátka
 • cvičení v kruhu (plazíme se jako had, skáčeme jako opice, chodíme jako lev)
 • nacvičování nových písniček

PONDĚLÍ
Ranní kruh

V rámci tématu a motivace k němu si děti ukazují obrázky zvířat, snaží se je popsat a učitelka jim vypráví o jejich životě. Děti zvířata pojmenovávají, popisují je, napodobují zvuky i jejich pohyb.

Pohybová hra

Had leze z díry (chodíme po třídě v rytmu říkanky, chytneme se za ruce, "hada" vede učitelka a v rytmu říkanky chodí po třídě).

Říkanka

Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Nic se, bábo, nelekej,
na kolena neklekej.

Aktivity v centru

Manipulační hry - had

 • Činnost - vystřihujeme hada.
 • Konkrétní cíl - držet správně nůžky, stříhat podle vyznačené čáry.
 • Pomůcky - čtvrtky nebo barevné papíry s nakresleným hadem, nůžky, špejle.
 • Postup - děti mají za úkol hada co nejpřesněji vystřihnout, správně držet nůžky, přesně stříhat po vyznačené čáře; pak si podle své představy hada vybarví a za pomoci učitelky připevní na špejli.
  Obrázek
  1. Obrázek

Knihy a písmena - Lev

 • Činnost - vyhledáváme písmena a vybarvujeme.
 • Konkrétní cíl - uvědomit si, že se slova skládají z písmen, procvičovat zrakové vnímání.
 • Pomůcky - pracovní list, pastelky.
 • Postup - děti ve skupině písmen vyhledávají ta správná a následně vybarvují písmena L, E, V podle vzoru na horní části listu, lva na obrázku vybarví na závěr.
  Obrázek
  2. Obrázek

Ateliér - Hadí cesta

 • Činnost - malujeme hadí cesty.
 • Konkrétní cíl - procvičovat jemnou motoriku, vytvářet různé barevné stopy.
 • Pomůcky - čtvrtky, prstové barvy, hadříky.
 • Postup - děti se učí pracovat s prstovými barvami, zkouší a objevují, jak na papíře zanechat prstem různé barevné stopy; procvičují si tak jemnou motoriku, učí se nanést přiměřené množství barvy a táhnutím po papíru ji otiskovat; při výměně barvy si dítě musí prst otřít, nebo umýt; to samé se může dělat s provázkem namočeným do barvy.

Písek a voda

 • Činnost - vytváříme hadí cesty.
 • Konkrétní cíl - seznamovat se s pískem, procvičovat jemnou motoriku.
 • Pomůcky - pískový stůl, písek, klacík.
 • Postup - děti prstem nebo jiným předmětem (tyčka, klacík, špejle) vytvářejí v písku cestičky, písek musí být vlhký, mohou se do něj otiskovat i jiné předměty.
 • Hodnotící kruh - děti se opět sejdou v kruhu a snaží se zhodnotit práci svoji i svých kamarádů.

ÚTERÝ

Kostky a pohyb - závody krokodýlů

 • Činnost - pohybové cvičení.
 • Konkrétní cíl - procvičovat lezení, zdokonalovat rovnováhu.
 • Pomůcky - různé plyšové hračky.
 • Postup - děti lezou po čtyřech s hračkou na zádech k svému cíli a snaží se o udržení rovnováhy, aby hračka nespadla; závodí také ve dvojicích i čtveřicích; u menších dětí musí být dráha kratší.

Pokusy a objevy - krokodýlí zuby

 • Činnost - modelujeme.
 • Konkrétní cíl - procvičovat jemnou motoriku, seznamovat se s modelínou.
 • Pomůcky - podložky, modelovací hmota, špejle.
 • Postup - děti modelují zuby krokodýla, modelínu se učí promačkat v ruce a poté se snaží o tvar válce a pak jehlanu (tak by měl vypadat zub, dole široký, nahoře do špičky; do zubu můžeme udělat dírku, aby se dal navléknout na provázek; učitelka dětem ukáže postup).

Hudba - pět minut v Africe

 • Činnost - nacvičování písně.
 • Konkrétní cíl - zapamatovat si text i melodii.
 • Postup - píseň nejprve učitelka přezpívá, poté se ji děti učí po částech, společně si říkají slova a nakonec se učí melodii
  Obrázek
  3. Obrázek

Knihy a písmena

 • Činnost - vybarvování.
 • Konkrétní cíl - poznat zvířata ze ZOO.
 • Pomůcky - pracovní listy, pastelky.
 • Postup - děti vybarvují zvířátka, která mohou vidět v ZOO.
  Obrázek
  4. Obrázek

Hodnotící kruh - děti se opět sejdou v kruhu, hodnotí své práce a zpívají novou písničku.


STŘEDA

Dílna - ohrady pro zvířátka

 • Činnost - třídění zvířat (domácí, ze ZOO), stavění ohrady.
 • Konkrétní cíl - rozvíjet konstruktivní schopnosti, třídit dle vlastností.
 • Pomůcky - malé kostky, dřevěná nebo plastová zvířátka.
 • Postup - děti rozdělují zvířátka podle druhu do postavených ohrad, ta se mohou smíchat s domácími zvířaty a pak děti třídí všechny druhy.

Domácnost - Co má ráda želva?

 • Činnost - příprava zeleninového salátu.
 • Konkrétní cíl - při práci s potravinami dodržovat hygienické návyky.
 • Pomůcky - zelenina, misky, kulaté nože, prkénka.
 • Postup - děti samy připravují salát ze zeleniny; nejdříve zeleninu omyjí a očistí, např. mrkev, ředkvičky, okurku, rajčata; přitom si děti zopakují, proč je zelenina zdravá nejen pro zvířata, ale i pro lidi; na závěr děti salát snědí.

Manipulační hry - želva

 • Činnost - procvičování manipulačních dovedností, vypichování.
 • Cíl - zdokonalovat jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka.
 • Pomůcky - obrázky želv, ručníky, hřebíky.
 • Postup - děti do připraveného obrázku obrysu želvy hřebíkem vytlačují dírky; obrázek si přitom položí na složený ručník; dohled učitelky je nutný!
  Obrázek
  5. Obrázek

Knihy a písmena - želva

 • Činnost - vybarvování obrázku.
 • Cíl - správné držení pastelky, používání více barev.
 • Pomůcky - pracovní listy, voskovky.
 • Postup - děti vybarvují obrázek želvy, snaží se nepřetahovat obrys.
  Obrázek
  6. Obrázek

Hodnotící kruh - děti se sejdou v kruhu a hodnotí práci svoji i kamarádovu; zopakují si jména zvířat a zazpívají novou píseň.


ČTVRTEK

Knihy a písmena - zvířata v ZOO

 • Činnost - vybarvování zvířat a rozdělování podle vlastností.
 • Konkrétní cíl - třídit zvířata nepatřící do ZOO, správně držet tužku, poznat barvy.
 • Pomůcky - pracovní listy, pastelky.
 • Postup - děti třídí, vybarvují na pracovním listu ta zvířata, která nepatří do ZOO; používají takové barvy, které danému zvířeti přísluší
  Obrázek
  7. Obrázek

Ateliér - opice

 • Činnost - kreslíme opici.
 • Cíl - umět popsat obrázek, rozvíjet představu a fantazii.
 • Pomůcky - čtvrtky, voskové pastely, vodovky.
 • Postup - děti si nejprve prohlédnou obrázky; podle vlastní představy kreslí opici, snaží se zachytit všechny části jejího těla; během kreslení mají k dispozici obrázky i knihy (po dokončení kresby voskovkami se čtvrtka přetře vodovou barvou).

Kostky a pohyb - opičí dráha

 • Činnost - zdolávání překážkové dráhy.
 • Cíl - zdokonalit pohybové dovednosti, obratnost, koordinaci a rovnováhu.
 • Pomůcky - lavička, obruče, Polykarpova stavebnice, kuželky.
 • Příprava - učitelka společně s dětmi připraví sestavu z nářadí; postupuje tak, že jednotlivé komponenty tvoří kruh se startem a cílem.
 • Příklad - chůze po lavičce, průlez obručí, přeskok kostky, slalom mezi kuželkami; opičí dráha se může libovolně měnit; učitelka pomůže dětem, které to potřebují.

Hodnotící kruh - děti se opět sejdou v kruhu a hodnotí práci svoji i kamarádů, společně si udělají výstavku z nakreslených obrázků.


PÁTEK

Dramatické hry - pohádka o třech medvědech.

 • Činnost - poslech pohádky
 • Konkrétní cíl - vnímat děj pohádky, umět vyprávět děj.
 • Pomůcky - tři masky (čepičky na dramatizaci - medvěd), tři židličky, tři misky a lžíce, tři lehátka; pomůcky by měly být velikostně odlišené.
 • Postup - učitelka dětem pohádku nejprve přečte, pak si ji děti samy vyzkoušejí převyprávět, na závěr si ji za pomoci učitelky zahrají.

Manipulační hry - maska medvěda.

 • Činnost - obkreslování, vystřihování.
 • Cíl - umět držet nůžky, stříhat po vyznačené čáře.
 • Pomůcky - šablona masky, tužky, nůžky, barvy, klobouková guma.
 • Postup - děti masku obkreslí, vystřihnou a vybarví; učitelka vystřihne otvory na oči a navlékne gumičku, děti se učí správně držet nůžky, stříhat podle předlohy.
  Obrázek
  8. Obrázek

Knihy a písmena - medvěd

 • Činnost - opisování slova.
 • Konkrétní cíl - učit se tvary písmen, správně držet tužku.
 • Pomůcky - papíry s linkami s nadepsaným slovem MEDVĚD, tužky.
 • Postup - děti se snaží na linky opsat slovo medvěd, na poslední linku mohou medvěda nakreslit; sledujeme správné držení tužky
  Obrázek
  9. Obrázek

  .

Hudba - Medvědí trápení

 • Činnost - nácvik písně.
 • Konkrétní cíl - pamatovat si text, správně frázovat, rytmizovat.
 • Pomůcky - maňásek medvěda, Sborník písní pro MŠ - Skřivánek.
 • Postup - učitelka dětem zazpívá písničku s doprovodem; pak se s dětmi učí text; děti zpívají a tleskají do rytmu.
  Obrázek
  10. Obrázek

  Obrázek
  11. Obrázek

Hodnotící kruh
Děti si v závěru týdne zopakují poznatky, které získaly v rámci tématu, a říkají si, co by ještě chtěly vědět.


Závěr a hodnocení

V tomto tematickém celku si napřed zjišťujeme, jaké znalosti o zvířatech děti mají, a následně pokračujeme v tom, co by se ještě chtěly dozvědět. Můžeme navázat i spolupráci s rodiči, pokud některé rodiny mají doma některá exotická zvířata, která mohou do MŠ přinést ukázat. Při pobytu venku plánujeme návštěvu Zverimexu, kde si děti mohou zvířata prohlédnout.

Použitá literatura:
1000 mláďat. Z německého vydání 1000 Tierbabys. Nakl. Svojtka.
Anděra, M.: Svět zvířat I, Savci 1.
Časopis Pastelka - písnička Pět minut v Africe.
Parker, S.: Mláďata v divočině. Nakl. Svojtka.
Skřivánek - sborník písní pro MŠ.
Šťastný, K. - Bejček, V. - Hudec, K.: Svět zvířat IV, Ptáci 1.
Tichá, M. - Žáček, J.: Velryba a pruhované tričko.
Tolstoj, L. N.: O třech medvědech.
Žáček, J.: Pět minut v Africe - leporelo.


1 Tato činnost je určena spíše starším dětem.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 10. 2007
Zobrazeno: 60428krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŘEHÁKOVÁ, Jana. Zvířata ze ZOO. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2007, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/1627/ZVIRATA-ZE-ZOO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.