Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Sebehodnocení dovednosti psaní

Sebehodnocení dovednosti psaní

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Michaela Baloghová
Příklad dobré praxe popisuje využití online aplikace Evropského jazykového portfolia. Cílem je, aby si žáci ověřili dosažení konkrétní dovednosti písemného projevu a provedli pravdivé sebehodnocení.

Cíl výuky

Žáci:

 • se naučí stanovovat konkrétní cíle,
 • se naučí reálně ohodnotit své jazykové dovednosti, které získali ve výuce,
 • využijí individuální komunikaci s učitelem v online prostředí Evropského jazykového portfolia.

Kontext školy a regionu

Naše škola (Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace) se nachází v Libereckém kraji. Obchodní akademie poskytuje čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na obchodně-podnikatelské a administrativní činnosti, zahraniční obchod a cestovní ruch. Vyučované jazyky: anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský. Žáci oborů „zahraniční obchod“ a „cestovní ruch“ studují od prvního ročníku 2 cizí jazyky, ve třetím ročníku přibírají třetí cizí jazyk, v týdenní hodinové dotaci: 5 hodin ve třetím ročníku, 3 hodiny ve čtvrtém ročníku.

Kontext výuky

Elektronickou verzi EJP (e-portfolio) přímo ve výuce používám od počátku pilotáže aplikace, tedy od září 2011. Dříve jsem sporadicky pracovala s tištěnou formou EJP a systematičtěji jsem využívala portfolio v učebnici francouzštiny Quartier Libre. Pro pilotáž jsem byla oslovená manažery projektu EJP v praxi. Od počátku projektu působím jako členka týmu externích poradců.

Tematická oblast EJP

 • Sekce Co už umím – sebehodnocení na základě deskriptorů pro dovednost psaní 
 • Sekce Moje sbírka – ukládání materiálů a sdílení materiálů s učitelem 

Časová náročnost

Příprava: závislá na kontextu výuky a na zběhlosti učitele ve využívání Evropského jazykového portfolia, časově náročná organizace práce u počítačů ve škole (zajištění učebny, přihlášení všech žáků do online aplikace).

Výuka: 45 minut

Realizace

Níže popsaná hodina, při které bylo využito e-portfolio pro sebehodnocení dovednosti psaní, byla již čtvrtou v pořadí. Žáci byli již v e-portfoliu zaregistrovaní, už dříve pracovali s deskriptory pro poslech, byli seznámeni s úrovněmi A1–C2 SERRJ a s učebními typy. První hodina, při které se žáci seznámili s EJP, byla zahájena otázkami k zamyšlení:

 1. Když se zeptáte rodičů, jestli a jak se domluví v nějakém cizím jazyce, co odpoví?
 2. Budete maturovat z cizího jazyka? Ze kterého? Na jaké úrovni? Jste si jistí, co tato úroveň znamená? Ovládáte všechny dovednosti na této úrovni?
 3. Když byste měli někomu říci, jak umíte anglicky nebo německy, kolik vět byste dokázali říci? Použili byste v odpovědích spíš tyto výrazy: minulý čas, konjunktiv, jídlo, oblečení, anebo tyto výrazy: domluvím se při nakupování, umím si koupit jízdenku na metro?

Žáci ve svých odpovědích potvrdili potřebu naučit se jasně a transparentně vyjadřovat o tom, co v cizích jazycích umí. Dále žáci pracovali s úrovněmi SERRJ, registrovali se do aplikace, seznámili se s deskriptory pro jednotlivé dovednosti.

Práci s e-portfoliem je doplňkovou aktivitou a je vždy úzce spojena s prací s učebnicí. Hodině „u počítačů“ předcházela hodina práce s učebnicí Quartier Libre, Unité 6, během které žáci četli příklady pozdravů z prázdnin, osvojovali si slovní zásobu a struktury pozdravu, oslovení, závěrečné fráze. Opakovali minulý čas sloves spojených s cestováním. Tyto osvojené dovednosti si žáci vyzkoušeli a ohodnotili je při práci s online verzí Evropského jazykového portfolia.  

Průběh hodiny „u počítačů“:

 1. Žáci se přihlásili do EJP. Vyučující jako cíl hodiny stanovila ověření dovednosti psaní ve francouzštině a konkrétně ověření zvládnutí „pozdravu z prázdnin“. Žáci dostali pokyn, aby si prošli deskriptory dovednosti písemného projevu pro úroveň A1 a A2 v Tabulce sebehodnocení v sekci Co už umím. Všechny deskriptory zaškrtávali samostatně, u deskriptoru „Umím napsat jednoduchý text na pohlednici (např. pozdrav z prázdnin)“ dostali pokyn zaškrtnout vlaječku jako svůj nejbližší cíl v písemném projevu.
 2. Po  uložení hodnocení žáci dostali pokyn přejít na část Slovní hodnocení a měli následně zakliknout Žádost o komentář (vyučující si jednotlivá sebehodnocení pročetla až po hodině, v hodině obcházela žáky a      odpovídala na dotazy, pomáhala s formulacemi, povzbuzovala  k zodpovědnému zamyšlení).
 3. Žáci dostali pokyn vybrat si zajímavé místo pro prázdninový pobyt, najít k němu na internetu obrázek a vypracovat ve wordu text pohlednice s přiloženým obrázkem. K práci mohli využívat učebnici a poznámky z předchozí hodiny, ale i internetové nástroje (překladač, vzorové pohlednice, online slovníky apod.).
 4. Po dokončení žáci dokument uložili do sekce Má sbírky, do složky sdílené s učitelem. Měli možnost přidat svůj komentář.
 5. Vyučující po hodině okomentovala slovní hodnocení i písemné produkty uložené ve Sbírce.

Příklad dokumentu uloženého žákyní do Sbírky:

Salut,

Nous sommes bien arrivées á Paris il y a cinq yours.Tout est magnifigue! Il fait chaud et nous sommes 

satisfaits. Hier, nous avons été á la tour Eiffel.

 

Vive les vacances!

On vous embrasse.

 

Soňa et Sára

Obr. [cit 2012-05-15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Exposition_universelle_de_1889.jpg>

Příklad komentáře, který vyučující po hodině vložila k uloženému dokumentu:

Soňo, můžete si u deskriptoru „Umím napsat jednoduchý text na pohlednici (např. pozdrav z prázdnin)“ odkliknout ANO. Dejte pozor na drobné pravopisné chyby: „jours“ (možná Vám opravila automatická kontrola pravopisu – neměla jste ho nastavený na angličtinu?), „magnifique“, a gramatická chyba: „satisfaites“ – musíte přidat -e za dívky.“

Několik příkladů slovního sebehodnocení žáků k písemnému projevu (stojí za povšimnutí, že žáci v podstatě hledají a formulují své učební strategie pro zlepšení):

 • Dokážu popsat minulou událost, ale chybí mi slova jako: nejdřív, potom, nakonec.
 • Musím se víc soustředit a učit.
 • Budu se víc učit slovíčka.
 • Budu se snažit víc číst ve francouzštině.
 • Budu při čtení dávat větší pozor na to, jak se slova píší.

Reflexe

Moje zkušenost s použitím EJP pro výše popsanou aktivitu je pozitivní. Práci jsem integrovala do běžné výuky, neznamenala pro mě nijaké zdržení. To platí i pro předchozí práci s deskriptory pro ostatní dovednosti. Na příklad práci s deskriptory pro čtení lze propojit s prací na kterémkoli textu v učebnici, deskriptory pro poslech použijete při kterémkoli poslechu atd. Portfolio skutečně vytváří prostor pro tu část jazykové výuky, kterou běžné učebnice nepokrývají. V mojí běžné výuce s učebnicí málokdy vznikne situace, při které žáci přemýšlejí obecně nad tím, co už umí a co by mohli udělat pro svůj pokrok.

Na příklad při práci s deskriptory pro písemný projev u některých deskriptorů žáci váhali, ptali se například: dělali jsme vlastně přání k narozeninám? EJP je vlastně jakési obecné měřítko jejich dovedností v CJ a zároveň jim dává možnost kontrolovat, jestli jim učebnice a učitel nabízejí to, co chtějí v jazyce umět.

Navíc tím, že EJP nabízí možnost slovního sebehodnocení, žáky nutí formulovat svoje pocity ohledně dovedností v CJ. Možnost požádat učitele o komentář vytváří individuální komunikační kanál, který velice oceňuji. Položíte-li ve třídě otázku: „co byste mohl udělat pro to, abyste se naučil psát pozdrav z prázdnin?“, nejspíš nedostanete odpověď. Do okénka v portfoliu se většina žáků ale rozepsala, jejich komentáře ve velké většině nabízely velice trefnou zpětnou vazbu pro mě. Ukázalo se také, že otázka portfolia „Jak to mohu zlepšit?“ je otázkou „na tělo“. Většina žáků zpytovala svědomí a slibovala větší úsilí.

V neposlední řadě bych uvedla, že aspekt, který se jeví jako možná komplikace, totiž zajišťování počítačové učebny ve škole, byl v podstatě opět přínosný. Mohli jsme samozřejmě psát pohlednici na papír ve třídě, psaní pohlednice do počítače však bylo pro žáky podstatně atraktivnější (vyhráli si s obrázky) a zároveň jsme měli možnost použít další elektronické nástroje (internet, překladač atd.) a naučit se je lépe využívat při psaní v CJ.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek