Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Založení reálné firmy – 4. část: Registrační...

Založení reálné firmy – 4. část: Registrační povinnosti začínajícího podnikatele vůči úřadům

Čtvrtá část seriálu Založení reálné firmy je věnována registračním povinnostem začínajícího podnikatele vůči zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a pojišťovně Kooperativa.

1. Registrační povinnosti vůči zdravotní pojišťovně

Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy danou činnost zahájil. Pojištěnec, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost také tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu prostřednictvím JRF (jednotného registračního formuláře).

Osoba samostatně výdělečně činná hradí měsíční zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Pro první kalendářní rok této činnosti vypočítá zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Minimální vyměřovací základ byl 141 330 Kč pro kalendářní rok 2009 a minimální výše měsíční zálohy je 1 590 Kč. V případě, že je podnikatel současně zaměstnán a podnikání není jeho hlavním zdrojem příjmů, nemá povinnost platit zálohy na pojistné.

Podnikatel, který zaměstnává zaměstnance, je povinen provést u jejich příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Oznamovací povinnost se uskutečňuje u územního pracoviště příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnance. Územní pracoviště se určuje zpravidla podle místa mzdové účtárny.

Zaměstnavatel se registruje u příslušné zdravotní pojišťovny prostřednictvím formuláře, který se nazývá Přihláška zaměstnavatele – plátce pojistného. Při plnění oznamovací povinnosti podle zákona sděluje zdravotní pojišťovně obchodní název, sídlo, identifikační číslo organizace, číslo bankovního účtu, pokud bude používán pro odvody plateb pojistného, právní formu právnické osoby, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště fyzické osoby.

Zaměstnavatel také provádí hromadné oznámení o svých zaměstnancích. K oznámení slouží tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele, který se předává v papírové podobě nebo na magnetickém médiu územnímu pracovišti příslušné zdravotní pojišťovny. Dokument slouží zaměstnavateli pro oznámení změn souvisejících s jeho zaměstnanci, kterými jsou např. nástup nového zaměstnance, změna zdravotní pojišťovny nebo bydliště.

Zaměstnavatel za své zaměstnance vypočítává a odvádí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. O uskutečněných platbách pojistného a oznamovacích povinnostech vede průkaznou evidenci. Zdravotním pojišťovnám posílá přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.

K hromadnému oznámení zaměstnavatele a podání přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele je možné použít elektronickou komunikaci. Elektronické podání může uskutečnit zaměstnavatel s uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.

2. Registrační povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení 

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu takové činnosti. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost zakládající takovou povinnost. Pojištěnec, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost také tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu prostřednictvím JRF.

Zaměstnavatel, který zaměstnává pracovníky, má povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů. Oznámení podává do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na předepsaném tiskopisu u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Přihlašuje také své mzdové účtárny. Příslušnost k okresní správě sociálního zabezpečení se určuje podle sídla podniku nebo místa mzdové účtárny. Přihláška do registru zaměstnavatelů obsahuje následující údaje: obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo právnické osoby nebo adresu trvalého bydliště fyzické osoby, identifikační číslo, čísla bankovních účtů, právní formu podnikání, den vzniku zaměstnavatele a seznam mzdových účtáren včetně jejich adres.

Povinností zaměstnavatele je oznámit nástup každého nového zaměstnance okresní správě sociálního zabezpečení. Registrace se musí učinit na předepsaném tiskopisu do osmi dnů od jeho nástupu do zaměstnání. Hlášení obsahuje i údaje o zaměstnanci podle § 122 zákona o nemocenském pojištění, které jsou potřebné pro zanesení do registru pojištěnců. Na základě dohody mezi podnikem a okresní správou sociálního zabezpečení je možné stanovit i jinou lhůtu pro přihlašování zaměstnanců. Zaměstnavatel za své zaměstnance vypočte a odvádí pojistné na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti.

Zákon udává způsob zjištění výše pojistného a dobu jeho splatnosti. Výše pojistného se vypočítává z vyměřovacího základu, který je roven úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců organizace. Sazby pojistného činí pro zaměstnavatele 25 % a pro zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu. Splatnost zjištěného pojistného je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Registrační povinnosti vůči finančnímu úřadu

Poplatník, který obdrží oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Přihlašuje se k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob. Místní příslušnost finančního úřadu se určuje u fyzických osob podle bydliště a u právnických osob na základě sídla podnikání. Finanční úřad přidělí poplatníkovi daňové identifikační číslo a osvědčení o jeho registraci.

Další povinností podnikatelského subjektu je oznámení zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky, a to též do 30 dnů.

Podnikatel, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní uvedené povinnosti také podáním přihlášky nebo učiněním oznámení příslušnému živnostenskému úřadu prostřednictvím JRF. V případě, že má podnikatel ve svém obchodním majetku automobil nebo nemovitost, registruje se také k dani silniční a k dani z nemovitosti. Prostřednictvím JRF má možnost přihlásit se též k dani z přidané hodnoty.

Podnikatel, který je zaměstnavatelem, se stává plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Zaměstnavatel je povinen vypočítávat a odvádět zálohy na daň z příjmů z mezd svých zaměstnanců. Pro své pracovníky vede mzdové listy za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

4. Registrační povinnosti vůči úřadu práce

Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne následujícího po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa oznámit tuto skutečnost příslušnému úřadu práce. Podnikatel, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost také učiněním oznámení příslušnému živnostenskému úřadu prostřednictvím JRF.

5. Povinnosti vůči pojišťovně

Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit přijetí zaměstnance do pracovního poměru místně příslušné organizační jednotce pojišťovny. Registraci provede podle vyhlášky u pojišťovny, a to bez zbytečného odkladu. Místní příslušnost k organizační jednotce pojišťovny se určuje u právnické osoby podle sídla a u fyzické osoby podle trvalého bydliště. Přihláška k pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy je ke stažení na internetových stránkách pojišťovny. Firma za zaměstnance odvádí pojistné zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek