Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Metodické poznámky k 1. lekci učebnice Familia...

Metodické poznámky k 1. lekci učebnice Familia Romana

Praktický příspěvek
zkušenost
Tento článek přináší zkušenosti autorky s výukou první části první lekce učebnice Familia Romana. Nabízí praktický návod k vedení hodiny, doplňuje o odkazy na další činnost podporující jednak zkušenost učitele, jednak rozvíjející znalosti žáka.

Cíl výuky

Seznámit žáka s první latinskou gramatikou. K tomu je využita metoda přirozené výuky jazyka.

Metoda výuky latiny podle učebnic Lingua Latina per se illustrata je známá po celém světě. Postupně se začíná používat také v našich končinách. Důkladný popis této metody najdete např. na stránkách Pražského latinského kroužku http://circulus.xf.cz/www/. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o svůj pohled na to, jak žákům přiblížit první lekci učebnice Familia Romana.

Každá lekce v této učebnici je rozdělena na tři části. V první a druhé části se postupně naučíme novou slovní zásobu a nová gramatická pravidla. Ve třetí části je shrnutí za pomoci nějaké zcela nové situace. Nejinak je tomu i v první lekci. V závislosti na složení třídy můžeme v jedné vyučovací hodině probrat celou kapitolu, ale také třeba jen jednu její část. Proto jsem i své metodické poznámky rozdělila a nejprve se spolu podíváme na první část lekce, tedy řádky 1–21.

Lectio prima, řádek 1–21

gramatika

 • est x sunt
 • nom. sg. 1. a 2. deklinace (2. deklinace v podobě slova fluvius a některých zeměpisných názvů)
 • nom. pl. 2. deklinace (fluviī)
 • jednoduché otázky
 • zápor
 • předložkové spojení in + abl. sg. 1. deklinace
 • volný slovosled

lexikum

 • zeměpisné názvy podle mapy
 • est, sunt
 • et, sed, in, ubi?, nōn, estne?, quoque
 • fluvius

Ráda bych upozornila, že při výuce pomocí této metody není nutné používat český jazyk. To ale neznamená, že se to nesmí. Učitelé v České republice obvykle latinu ovládají pasivně, neumí ji aktivně používat. Byla by ale škoda, pokud by učebnice LLPSI kvůli tomu zavrhovali. To, že na žáky mluvíme česky, nikoli latinsky, nevadí. Jen musíme odolat pokušení hned od první lekce popisovat všechny gramatické jevy. Není to potřeba.

Úvodní aktivita

Připravíme si mapu Římské říše – použijeme mapu ze strany 6 v učebnici. Je dobré ji zvětšit nebo naskenovat na interaktivní tabuli. Čteme z mapy jednotlivé zeměpisné názvy: Hispānia, Āfrica, … (Nevnímám jako problém, že v mapě nejsou označeny délky. Jsou napsány v textu, který budou žáci za několik málo chvil číst, a i nejistý učitel se tak má o co opřít. Navíc dnešní žáci se s podobnou situací umí rychle vyrovnat – učitel už v 1. třídě píše na tabuli ONE a čte WAN.)

Stále pracujeme s mapou

Stále pracujeme s mapou. Učitel ukazuje jednotlivá místa a používá krátké věty: Rōma in Italiā est. Italia in Eurōpā est. Graecia in Eurōpā est. Hispānia in Eurōpā est. Gallia in Eurōpā est, atd. Je vhodné, pokud žáci – zvláště ti mladší – opakují jednotlivé věty. Při výslovnosti klademe důraz na dlouhou samohlásku ablativu. (Znovu apeluji: nevysvětlujeme žákům, že používáme nějaký ablativ, ani nedoplňujeme, že „in“ na otázku „kde“ atd. Žádné pravidlo v tuto chvíli není nutné.)

Nyní se podíváme do učebnice na text

... a přečteme si první odstavec, tj. stranu 7, řádky 1–4. Není nutné ani žádoucí věty překládat. Pokud by kdokoli z žáků ale chtěl slyšet český překlad, nebraňte mu a nechte ho, ať si větu přeloží.

Žáci mají veškerá gramatická pravidla uvedena u textu

... ale je vhodné je viditelně napsat na tabuli – nikoli složitě vysvětlovat. Doporučuji napsat 2 věty:Opravdu zapomeňte na pojmy jako ablativ, singulár atp. Na všechny dojde, ale zatím nejsou potřeba.

Pokračujeme ve čtení 2. odstavce

... řádky 5 až 10. Záporu žáci rozumějí, pouze slovo quoque může být zpočátku neznámé. Pokud význam slova nepochopí z vět, můžete uvést další příklady, popř. slovo přeložit. Rovnou můžeme číst 3. odstavec.

... řádky 11–15. Máme zde otázky Estne? a Ubi?

Po přečtení tohoto odstavce odložíme knihu

Znovu se podíváme do mapy. Učitel (žák) položí otázku – další žák odpoví. Nevymýšlíme složité věty, inspiraci můžeme najít v učebnici a dokonce nevadí, pokud použijeme jen věty z učebnice.

Obvykle tady ve výkladu končím a zbývající odstavec první části si nechávám až k výkladu u druhé části. Pro úplnost ale doplním:

Začneme číst řádky 16–20

Objevuje se zde nové slovo fluvius a také nová gramatika – 2. deklinace, nominativ sg. a pl. (Není nutné hned používat tyto pojmy, nedoporučuji to.)

Opět bych na tabuli napsala nové pravidlo:

Je čas na cvičení

Použijte cvičebnici, cvičení 1 a 2. Pravděpodobně to pro žáky nebude obtížné. Cvičení tři využijte ke společné práci. Jeden žák přečte otázku, druhý na ni odpoví. Jako domácí úkol nechte odpovědi vypracovat písemně, vyučující tím získá zpětnou vazbu o znalostech žáků a žák je výrazně motivovaný, protože získá důležitý pocit, že je již sám schopen něco latinsky napsat.

K domácímu upevnění získaných vědomostí můžete žáky odkázat na video, které jsem vytvořila právě k opakování první části první lekce. Odkaz na video zde.

Na závěr bych ráda shrnula několik důležitých pravidel:

 • Tradiční metody, které známe, nás nutí, abychom vše hned systematizovali a zařazovali do tabulek, pojmenovávali – v této metodě to ale není to nejdůležitější a v první lekci by to navíc mohlo být proti smyslu všeho.
 • Žáci mají pocit, že učit se latinu je jednoduché, to je dobrý začátek.
 • Pomalejší žáci ale mohou mít už v první lekci potíže se zvládnutím všech tvarů.
 • Neumíme-li se žáky komunikovat v latině, nenuťme se do toho, časem se i konzervativní učitel naučí používat latinská slova aktivně. Učebnice povede nejen žáka, ale i jeho samého.
 • Metoda LLPSI ve velké míře využívá názornou výuku – vždy užívejme obrázek, opakujme hlasitě, společně, zvlášť, jednotlivé situace zkoušejme zpaměti.

Reflexe

Při tomto postupu není důležité, zda vyučujete žáky starší, dospělé či malé děti. Můžete stejným způsobem postupovat u všech věkových kategorií. Na začátku hodiny jsou žáci plni očekávání, s čím se v latině potkají. Na jejím konci jsou překvapeni, že umí popsat země na mapě a vůbec se jim to nezdá těžké. Navíc si mohou spolu ve dvojici již na první hodině povídat: klást otázky a odpovídat si na ně.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek