Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den atentátu na papež...

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den atentátu na papeže

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Cílem aktivity je ukázat význam židovství a křesťanství jako zdrojů soudobých morálních hodnot i moderní psychologie a smysl institutu papežství i pro jinověrce nebo agnostiky či ateisty.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list 1, 2, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 126)
Klíčová slova: historie, slavné dny, papež

Cíl výuky:

Žáci:

 • rozborem tzv. sedmi kapitálních hříchů doloží křesťanské kořeny dnešních mravních hodnot a souvislost s moderní psychologií;
 • dokáží uvažovat o křesťanství jako o jedné z možných cest k vnitřnímu klidu a duchovnímu růstu;
 • chápou význam instituce papeže v širším než pouze náboženském, resp. katolickém kontextu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Rozdáme žákům do dvojic PL 1 s definicí jednotlivých hříchů, ale bez jejich pojmenování, a požádáme je, aby doplnili správný termín a jeho protiklad (tj. pýcha/pokora, lakota/štědrost, závist/přejícnost, hněv/mírumilovnost, smilstvo/cudnost, obžerství/střídmost a lenost/činorodost). (Součástí PL 1 je i informace, že termín „smrtelný hřích“ je nepřesný a proč je důležité používat termín „hlavní“ či „kapitální“.)
  • Po skončení práce nejdříve zjistíme, čemu žáci nerozuměli, slova vysvětlíme nebo je necháme vysvětlit těmi, kdo jim rozumějí.
 2. Společně zkontrolujeme, případně zkorigujeme odpovědi, na tabuli napíšeme seznam hlavních hříchů a ctností a vyzveme žáky, aby sami pro sebe zformulovali, které hříchy se jich samotných týkají. Poté je požádáme, aby nahlas určili jeden z hříchů, který se jich podle nich netýká nebo týká nejméně.
 3. Diskutujeme o tom, zda jsou těmito hříchy ohroženi i bezvěrci. Měli bychom dojít k pochopení podstaty termínu hřích – totiž že jde o provinění, které pácháme sami na sobě bez ohledu na to, zda věříme v Boha či nikoliv.
 4. Úkol na doma: Zjistěte, kteří významní umělci použili téma sedmi hlavních hříchů ve své tvorbě (např. Hieronymus Bosch nebo Gustav Doré ve výtvarném umění, Dante Alighieri v literatuře, David Fincher ve filmu).
 5. Na začátku další hodiny pustíme žákům video. Poté jim rozdáme papíry s textem k videu a pracovní list 2 a vyzveme je, aby se pokusili odpovědět na následující otázky:
  • Čím se Jan Pavel II. lišil o předchozích papežů? Měl nějaký mimořádný význam i pro středoevropské nevěřící?
  • Které důvody jsou uváděny jako příčina atentátu? Který vám připadá nejpravděpodobnější?
  • Kdo by měl pravděpodobně nejvíce spadeno na současného papeže a proč?
  • Má instituce papeže význam i pro jiné lidi než pro katolíky? Co znamená termín „duchovní autorita“? Znáte některé další (historické i současné) náboženské osobnosti, na něž by se tenhle termín mohl vztahovat?
  • Nad otázkami vedeme řízenou diskuzi, kterou přizpůsobíme aktuálním možnostem dané třídy.
 6. Možná závěrečná aktivita pro skupiny: Vyfotografujte ve svém okolí lidi, předměty nebo výjevy, které by mohli představovat jednotlivé hlavní hříchy, a výsledek své práce představte ostatním.

Poznámka pro učitele:

Úvodní a závěrečná aktivita se sice nevztahují přímo k atentátu na papeže, ale jejích cílem je připomenout, že i v naší nábožensky dost chladné zemi představuje křesťanství významnou a obecně sdílenou, byť často nereflektovanou kulturní hodnotu, a proto se útok na hlavu katolické církve netýká jen věřících.

Doporučení:

Doprovodné informace k mládí Karola Wojtyly naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den atentátu na papeže z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/682391/den-atentatu-na-papeze-13-kveten včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 05. 2015
Zobrazeno: 3402krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro SŠ: Den atentátu na papeže. Metodický portál: Články [online]. 12. 05. 2015, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19991/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-ATENTATU-NA-PAPEZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.