Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Proč nechci být extremistou

Ikona prakticky

Proč nechci být extremistou

Ikona inspirace
Autor: L. Mrázová, J. Skácelová
Anotace: Aktivita, ve které žáci hledají a uvědomují si důvody, proč mladí lidé mohou začít sympatizovat s extremistickým hnutím a zamyslí se nad tím, jak jinak se mohou aktivně realizovat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list Proč nechci být extremistou, fixy, tabule/flipchart, počítač s reproduktory, audiukázka Proč sympatizují dostupné z WWW: http://moznosti-demokracie.cz/publikace/materialy.html.
Klíčová slova: diskuze, intolerance, konflikt, diskuse, extremismus

Úvod:

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 45 minut

Metody: brainstorming, skupinová práce, poslech, diskuse

Přílohy: Pracovní list Proč nechci být extremistou, přepis audioukázky Proč sympatizují

Cíl výuky:

 • Žáci shrnou důvody, které mohou mladé lidi vést k sympatizování s extremistickým hnutím.
 • Žáci znají alternativní možnosti naplňování svých potřeb.
 • Žáci si uvědomí rizika spojená s členstvím v extremistickém hnutí.
 1. Rozdejte žákům pracovní listy Proč nechci být extremistou a vyzvěte je, ať do levého sloupce vepíší důvody, které podle nich mohou vést jejich vrstevníky k tomu, aby začali sympatizovat s extremistickým hnutím. 
 2. Poté vyzvěte několik studentů, aby představili své výsledky ostatním. Důvody, které se opakovaly, zapisujte na tabuli či flipchart.
 3. Posléze pusťte studentům ukázku – Proč sympatizují a společně sledujte, jestli se odpovědi studentů a důvody uváděné odborníky v ukázce shodují.
 4. Rozdělte žáky do skupin po třech až pěti a vyzvěte skupiny, aby k důvodům hledaly protiargumenty, tedy důvody, proč by do těchto hnutí neměli vstupovat i možnosti, jakým jiným způsobem mohou naplnit potřeby, které je k příklonu k extremistickým hnutím vedou. Pro své zápisky mohou využít pravou polovinu pracovního listu.
 5. Vyzvěte skupinky k prezentaci protiargumentů a jiných způsobů seberealizace. Prezentované názory opět zapisujte na flipchart či tabuli a krátce o nich diskutujte. Ptejte se žáků také, jakým způsobem se realizují oni sami. Např. 

Jaká jsou rizika spojená se vstupem do extremistického hnutí? Jakým způsobem se podle vás mohou mladí lidé realizovat jinak než zapojením do extremistického hnutí? Jakým způsobem se realizujete vy? Co vás baví, dodává vám pocit, že někam patříte? Jak si vybíráte přátele?

Reflexe:

Ptejte se žáků:

Jak jste se cítili, když jste přemýšleli o sobě? Jak jste se cítili, když jste o tom mluvili s ostatními? A když jste přemýšleli o jiných lidech? Bylo to jiné? Co jste se dověděli? Co jste si uvědomili?

Doporučení:

Tato aktivita je vhodná jako závěrečná reflexe ke konci semináře nebo pro žáky, kteří jsou s tématem již podrobněji seznámeni a jsou schopni zamyslet se nad tím, jaké jsou eventuální příčiny toho, proč mladí lidé začnou sympatizovat s některým extremistickým hnutím.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy. Kolektiv autorů, Praha: Asi-milovaní, 2013. ISBN 978-80-905551-2-9.

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf na webu Možnosti demokracie.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 09. 2014
Zobrazeno: 5118krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
J., Mrázová,. Proč nechci být extremistou. Metodický portál: Články [online]. 25. 09. 2014, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19161/PROC-NECHCI-BYT-EXTREMISTOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.