Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vánoční ateliér v jabloneckém muzeu skla a bižuterie
Odborný článek

Vánoční ateliér v jabloneckém muzeu skla a bižuterie

26. 2. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Jaroslava Vaňová

Anotace

Vánoční ateliéry pořádané Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jsou součástí širší nabídky doprovodných programů určených školám i široké veřejnosti. V jejich náplni je kladen důraz jednak na zprostředkování aktivní tvorby spojené s osobním zážitkem, jednak na začlenění těchto činností do širších sociálních a kulturních souvislostí. Edukační složka pak pomáhá účinně propojovat školské a mimoškolské výchovně vzdělávací záměry.

Ke konci loňského roku Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pořádalo již po jedenácté akci Vánoce v muzeu. Jedná se o iniciativu, která aktivuje vazby mezi muzeem a školou i mezi muzeem a širší veřejností, a která rozvíjí vzdělávací funkce muzea s důrazem na osobní prožitek návštěvníka. Tento doprovodný program probíhá ve formě výtvarné dílny, na kterou se však žáci připravují již ve škole. Přihlášeným třídám z prvního stupně základních škol jsou dopředu zasílány pracovní listy, myšlenkové mapy a jiné materiály, se kterými mohou pracovat s učiteli ve třídách nebo s rodiči doma.

Cíl lekce
 • svým činnostním a praktickým charakterem motivovat žáky k dalšímu učení i tvořivému myšlení
 • prací s mnohoznačnými významy pomáhat žákům chápat věci v širších souvislostech a utvářet integrovaný pohled na danou problematiku
 • umožnit žákům vnímat působení vizuálně obrazového vyjádření v rovině subjektivního účinku
 • podpořit experimentování s různými vizuálně obraznými prostředky pro vyjádření vlastních představ
 • zasadit výtvarnou i edukační aktivitu do odpovídajících kulturních a sociálních souvislostí
 • připomínat krajové zvyklosti a podporovat tím uvědomování si svých kořenů zasazených do jabloneckého kraje spojeného s dlouholetou sklářskou tradicí
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
Pedagogická příprava

Stěžejním tématem letošního ateliéru byla ryba jako typický vánoční symbol. Pedagogická příprava sestávala ze dvou částí. První část, práce s textem a obrazem, byla orientovaná na zasazení pojmu RYBA do širších souvislostí tak, aby žáci mohli sami přemýšlet, kde všude se s tímto slovem mohou setkat. Druhou částí byla fantazijní tvorba, při které si žáci vymýšleli vlastní rybu, kterou si mohli sami pojmenovat. Obě činnosti žáci prováděli ve škole, protože materiály jim byly zaslány ještě před zahájením ateliéru v muzeu.

Práce s textem a obrazem

Text s obrázky, který byl určen pro práci s mnohoznačným významem slova RYBA, zpracoval tento námět z různých úhlů pohledu - rybu jako živočicha, jídlo, znamení, souhvězdí, křesťanský symbol nebo jako jméno skladatele vánočních mší Jana Jakuba Ryby. Takto zpracovaný výukový materiál u žáků pomáhá rozvíjet kompetence k učení tím, že operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, a na základě toho si žáci mohou vytvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy.

Fantazijní tvorba

Druhá část přípravy na ateliér byla zaměřena na uplatnění žákovy subjektivity s důrazem na fantazijní motivaci v přístupu k vizuálně obrazným vyjádřením. Žáci měli výtvarně zpracovat fantazijní rybu, kterou jako objevitelé mohli také sami pojmenovat. Při této tvůrčí činnosti tak měli příležitost plně uplatnit osobitost svého vnímání jak ve vlastní tvorbě, tak i v interpretaci vizuálně obrazného vyjádření. Nezřídka se stávalo, že především žáci pátých tříd kromě rodových a druhových jmen uváděli další pro ně důležité informace (velikost, rychlost pohybu, způsob rozmnožování, výskyt apod.). Názvům jednotlivých fantazijních živočichů nechyběla nápaditost a překvapila orientace na převážně typicky české názvosloví. Objevily se názvy jako Lidunka bublinová, Hrbolec flekatý, Duhovka svítivá, Vlnka srdíčková, Ryba koňská, Barvička, Ledovatka ostronosá, Jimik krásný nebo Rubenka zmalovaná. Všechny výtvarné práce byly během trvání akce vystaveny. Kromě těchto výtvarných artefaktů mohli návštěvníci vánočních ateliérů shlédnout po celý týden (v odpoledních hodinách byla akce určena také široké veřejnosti) i výstavu Křesťanské a pohanské kořeny vánočních svátků.

Výtvarná činnost v ateliéru

Samotná práce v ateliéru navazovala na tento ve škole již rozvinutý námět, a to ve formě výtvarné činnosti. Žáci si mohli vyrobit hlavolam a dárkovou krabičku ve tvaru stylizované ryby. Vlastní hlavolam se zhotovoval z drsné houbičky, která se vystřihla do příslušného tvaru. Pro rybí oko byl použit skleněný korálek jako symbol připomínající zaměření muzea na sklo a bižuterii. Ten byl připevněný a provázaný kolem těla ryby voskovou nití. Právě vytažení korálku bez rozvázání nitě bylo tím myšlenkovým „zauzlením". Vlastním zhotovením ryby-hlavolamu žáci pochopili jeho princip a mohli jím nejen obdarovat své blízké, ale zároveň jim mohli nabídnout zábavu při jeho řešení.

Návod na přípravu ryby-hlavolamu

 • z drsné houbičky vystřihnout tvar ryby
 • na vyznačených místech prorazit průbojníkem dva otvory
 • ustřihnout 50 cm dlouhou voskovou nit
 • na konec nitě uvázat korálek (oko ryby)
 • korálek s nití provázat otvory v rybě dle instrukcí lektora (princip hlavolamu)
 • ozdobit barevnými přízemi vyšitím, prošitím, uzlíky apod.

Jako správný dárek bylo ještě třeba hlavolam zabalit do papírové krabičky, která vycházela z tvarosloví rybích ocásků.

Návod na přípravu krabičky:

 • vystřihnout podle předkresleného tvaru z barevného papíru krabičku (kvůli kopírování byl zvolen formát A4, proto sestávala ze dvou dílů, které bylo třeba slepit lepidlem)
 • ozdobit krabičku trojúhelníkovými barevnými foliemi, které se na papír připevňovaly malými kuličkami bílé lepicí hmoty
 • do krabičky vložit rybu-hlavolam a v místě stylizovaných ocásků svázat barevnou nití

Práce v ateliéru byla rozvržena tak, aby všichni zvládli v daném čase (dvě vyučovací hodiny) vyrobit rybu-hlavolam a krabičku v té nejjednodušší podobě, aby plnila svou funkci.

Další čas byl věnován případnému zdobení, které se řídilo přáním a zručností aktérů. Rybička se zdobila prošitím nebo vyšitím pomocí jehly a barevných přízí. Krabička byla zdobena „šupinami" z různobarevných fólií. Průhledné barevné fólie při vrstvení vytvářely mnoho zajímavých tónů, které akcentovaly s bílými kuličkami lepicí hmoty a vytvářely na krabičce osobitý dekor.

Závěr

Téma ryby, které bezpochyby s vánočním časem souvisí, bylo v tomto doprovodném programu zpracováno tak, aby bylo plně v souladu s edukačními záměry muzea. Žáci se na vánoční výtvarný ateliér připravovali už ve škole. Práce s mnohoznačným významem slova RYBA žákům pomohla chápat věci v širších souvislostech a vytvořit si integrovaný pohled na danou problematiku. Při vymýšlení své fantazijní ryby zase mohli plně uplatnit vlastní představivost v rovině subjektivního účinku. Protože byli žáci motivováni už před vstupem do muzea vlastní tvorbou fantazijní ryby i prací s textem a obrázky, který jim představil rybu v různých přírodních i kulturních souvislostech, měli pracovníci muzea velmi dobrou pozici pro navázání výtvarné činnosti na vánoční tradice, a celý ateliér se tak nesl v duchu těchto jedinečných svátků. Samotná práce v ateliéru navázala na tuto přípravu rozvinutím tématu ryby o činnost, která v případě výroby hlavolamu podpořila jejich touhu objevovat, a v případě zhotovení dárkové krabičky zase jejich sociální cítění.

Zasazení motivu ryby do mnohovrstevného rámce pomohlo žákům k lepšímu pochopení tradičních zvyklostí. Z nadhledu odpovídajících kulturních a sociálních souvislostí přispělo také k citlivějšímu vnímání kulturních a duchovních hodnot. Výtvarný ateliér tím navázal na dlouhodobý trend svých muzejních edukačních aktivit.

Literatura a použité zdroje

[1] – RŰKL, Antonín. Souhvězdí. Praha : Aventinum, 1996.
[2] – STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly. Olomouc , 1992.
[3] – ZPĚVÁK, Jaromír. Ryby. Praha : Aventinum, 1995.
[4] – BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. . Praha : H & H, 1995.
[5] – HAVELKA, Emil V. Znamení zvěrokruhu. Praha : Astrál, 1997.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.09 MB
PDF
Fotografie (Šárka Labusová)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Vaňová

Hodnocení od uživatelů

PaedDr. Markéta Pastorová
9. 2. 2022, 15:28
5 z 5
Tvůrčí zadání podporuje rozvoj fantazie a představivosti.
5 z 5

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

drsná houbička na nádobí, korálek, voskovaná nit, barevné příze, nůžky, barevný papír, barevné fólie, lepicí hmota, lepidlo na papír, průbojník (Ø 6 mm)