Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Moduly pro CLIL výuku na 1. stupni ZŠ

Ikona aplikace
Autor: Kamila Sladkovská
Anotace: V rámci evropského projektu Obsahově a jazykově integrovaná výuka pro žáky 1. stupně ZŠ vznikají obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol. Moduly připravené v německém a francouzském jazyce lze využít v rámci integrované výuky nebo v projektovém vyučování. Moduly jsou k dispozici všem učitelům, kteří je mohou využít ve svých hodinách.
Obor příspěvku:Cizí jazyk 1. stupeň
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: cizí jazyk, interkulturní kompetence, CLIL, integrovaná výuka, modul

V rámci projektu Obsahově a jazykově integrovaná výuka pro žáky 1. stupně ZŠ (Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen, Content-Based Teaching for Young Learners) iniciovaném Evropským centrem pro moderní jazyky (ECML) v rakouském Grazu vznikají obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol. Moduly, které lze využít v rámci integrované výuky nebo v projektovém vyučování, naleznete pod odkazem: http://eplc.ecml.at/.

V příloze tohoto příspěvku je ukázka modulu „Užitková zvířata a jejich produkty” v německém (viz přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) a ve francouzském jazyce (viz přílohy 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Po registraci na uvedených webových stránkách se můžete tamtéž přihlásit a dostanete se přímo ke všem pracovním listům modulů, které jsou k dispozici v německém a francouzském jazyce.

Materiály si můžete stáhnout a začít je používat. Pokud materiály skutečně uplatníte ve Vašich hodinách, vyplňte a odešlete dotazník, který je ve francouzské a německé verzi rovněž přílohou tohoto příspěvku (viz přílohy 15, 16). Dotazník hodnotí použití materiálů projektu ve Vašich hodinách. Za vyplnění dotazníku předem děkujeme! Dotazník zašlete na adresu:

Renate Krüger
Universität Erfurt, Philosophische Fakultät
Nordhäuser Str. 63
D-99089 Erfurt

Nabízené moduly jsou určeny pro cizojazyčnou výuku, která se opírá o obsah nejazykových vyučovacích předmětů. Přidanou hodnotou modulů je rozvoj interkulturní kompetence, kdy se žáci učí poznávat rozdíly a podobnosti své a cizí kultury. Moduly, které se dále dělí na jednotlivé sekvence, jsou členěny podle jednotlivých témat. Jedná se o všeobecně známá témata, která se týkají každého z nás. Jazyk je zde vnímán jako prostředek, na jehož základě se dostáváme k novým informacím a poznatkům.

Témata modulů jsou uzpůsobena věku žáků na 1. stupni ZŠ:

 • ovoce a zelenina
 • zvířata u nás, u Vás a ještě někde jinde
 • neobyčejná zvířata
 • stěhovaví ptáci
 • hlemýžď, malé, ale zajímavé zvíře
 • vlk se vrací domů
 • užitková zvířata a jejich produkty
 • bydlení
 • řeka
 • proměny v přírodě
 • já a ostatní
 • květiny
 • svátky

Formy modulu byly vybrány zcela úmyslně, protože zahrnují pracovní listy a materiály pro dané téma a sledují vývoj tohoto tématu napříč několika vyučovacími předměty. Všechny moduly zahrnují obsahy z  vyučovacích předmětů jako je vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a matematika.

Co všechno moduly ve výuce umožňují?

 • rozvíjejí většinu průřezových témat
 • utvářejí interkulturní kompetenci
 • podporují schopnost přesného pozorování, porovnávání, samostatné práce žáka atd.,
 • žák je při práci s moduly ústřední postavou
 • umožňují realizaci vnitřní diferenciace ve třídě
 • téma modulu propojuje učební osnovy vyučovacích předmětů a cizího jazyka
 • motivují učitele cizího jazyka spolupracovat s učiteli ostatních vyučovacích předmětů
 • téma modulu je pro žáka většinou nové anebo již známé, ale žák si tak prohlubuje předchozí znalost

V roce 2010 byla zahájena diseminace projektu. Všechny moduly by měly být ve školách v několika evropských zemích odzkoušeny a vyhodnoceny dotazníky. Souběžně budou dotvářeny některé z modulů a některé nové dokonce vzniknou. Na základě výsledků hodnocení budou moduly upraveny či přepracovány.

Očekává se, že jednotlivé moduly budou především doplněny o aspekty kultury dané země. Čeští učitelé mohou přispět připomínkami – např. k typicky českým stravovacím návykům jak dětí, tak i dospělých, běžným svátkům, a to včetně fotografií, vlastních materiálů, textů, rozhovorů s dětmi, rodiči nebo učiteli ze základních škol.

Pro více informací průběžně sledujte výše uvedené webové stránky.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Evropské centrum pro moderní jazyky (ECML)Na uvedených stránkách naleznete obsahové moduly pro cizojazyčnou výuku na 1. stupni základních škol v německém a francouzském jazyce.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 04. 2010
Zobrazeno: 9855krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Moduly pro CLIL výuku na 1. stupni ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 07. 04. 2010, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVAB/7813/MODULY-PRO-CLIL-VYUKU-NA-1-STUPNI-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.