Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova v RVP ZV
Odborný článek

Environmentální výchova v RVP ZV

11. 8. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Svatava Janoušková

Anotace

Autorka v příspěvku popisuje možnosti naplnění průřezového tématu Environmentální výchova.

Úplnou novinkou, kterou RVP ZV přináší, jsou průřezová témata (PT). RVP ZV jich obsahuje celkem šest a jedním z nich je i environmentální výchova (EV).

Škola musí ve svém školním vzdělávacím programu (ŠVP), a následně ve výuce, všechna tato průřezová témata uplatnit. Pravdou ovšem je, že celá řada tematických okruhů tak, jak je vymezuje RVP ZV, je ve výuce často obsažena již nyní a není proto třeba se zařazení průřezových témat do výuky obávat.

V čem jsou specifika EV

Specifické pro EV by mělo být její pojetí. Je nepochybně nutné žáky učit určitým vědomostem a dovednostem v této oblasti. Daleko významnější by ale měl být rozvoj postojů a životních hodnot žáka. Nejde nám přece o to, aby žák teoreticky popisoval nutnost třídění odpadů a barvu k tomu určených kontejnerů, ale aby aktivně odpad třídil.

Měli bychom proto využívat takové metody, formy a postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žáků. Jedná se zejména o kooperativní učení (skupinové řešení problémů, diskuze, simulace, hraní rolí, projekty), ale také o formy a metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení (experimenty a laboratorní práce) nebo individuálního učení (seminární práce, referáty, exkurze).

Jak na to

První možností naplnění průřezového tématu EV je integrace jednotlivých tematických okruhů do vyučovacích předmětů. Typická je integrace do přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, zeměpis), kde již řada očekávaných výstupů propojení s EV naznačuje. Není ovšem nutné se držet této "tradice". Ukazuje se, že mnoho tematických okruhů se dá vhodně propojit i se základy společenských věd, výtvarnou výchovou, výchovou ke zdraví a dalšími předměty. V základech společenských věd se může například jednat o hraní rolí, kdy vybrané skupiny žáků představují zájmové skupiny, které jednají o regulaci dopravy ve městě, o environmentálně sporné stavbě apod. Ve výtvarné výchově lze např. ztvárnit ekologicky zničenou krajinu, v českém jazyce ji zase popsat ve slohové práci. Alternativ je nepřeberné množství.

Druhou možností, jak naplnit průřezové téma, je vytvoření samostatného vyučovacího předmětu. Takovému předmětu je třeba přidělit časovou dotaci (a uvést ji v učebním plánu), název a vytvořit pro něj výstupy, které v tomto předmětu budeme naplňovat. Je to bezesporu náročnější proces, než jakým je integrace tematických okruhů do vyučovacích předmětů. Ale pokud je cílem školy zaměřit se na EV, je to jedna z možností. Tento postup lze uskutečnit především tehdy, je-li ve škole pedagog, který se EV dlouhodobě věnuje a je schopen uchopit toto průřezové téma v celé jeho šíři. EV jako interdisciplinární obor vyžaduje totiž dílčí znalosti mnoha dalších oborů, což by v některých případech mohlo být úskalím při tvorbě samostatného vyučovacího předmětu, a tedy při naplňování všech tematických okruhů.

Třetí cestou je uplatnění průřezového tématu formou projektu a to v jakémkoli rozsahu. Je tedy možné vytvořit a uskutečnit projekt celoškolní nebo třídní, krátkodobý nebo dlouhodobý. To závisí na možnostech a pedagogických záměrech školy. Projekt může zahrnovat jeden nebo více tematických okruhů. Vhodným tematickým okruhem pro projekt jsou např. "Lidské aktivity a vliv na životní prostředí". Takto široce postavené téma umožňuje zaměřit se na vodu, ovzduší, globální problémy životního prostředí, zdraví člověka apod.

Pro projektové vyučování lze s výhodou využít nabídek již zpracovaných projektů různých organizací, eventuálně se lze zapojit do právě probíhajících nebo začínajících projektů mezinárodních, které kromě jiného, nutí žáka zdokonalovat se v cizím jazyce. Pokud nezvolíme ani jednu z těchto alternativ, můžeme se alespoň již existujícími projekty nechat inspirovat.

Kde lze čerpat inspiraci pro EV

EV se zabývá celá řada organizací, které vytvářejí projekty, semináře, exkurze a pracovní listy pro žáky základních i středních škol. Zde je výčet některých internetových odkazů a literatury, již lze pro EV využít:

www.pavucina-sev.cz (obsahuje odkazy na všechny členy sdružení rozdělené podle krajů)
www.kev.ecn.cz
terezango.cz
toulcuvdvur.cz
www.adminhigh.cz/paleta/
web.quick.cz/areka_opava/
www.ceu.cz

1. Doležalová, E., Kučerová, A. Hry v přírodě a s přírodou. Mladá fronta, Praha, 2004.
2. Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek, Brno, 2000.
3. Javna, J. 50 nápadů pro děti k záchraně Země. ČSOP, Praha, 1991.
4. Kvasničková, D. Co je udržitelný rozvoj? KEV, Praha, 2001.
5. Adamec, V. et al. ad Kvasničková, D.et al. Doprava a životní prostředí - Metodická příručka pro učitele ZŠ. KEV, Praha, 2003.
6. Kolektiv autorů. Ekologické hry. Dům dětí a mládeže, 1992.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Svatava Janoušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Enviromentální výchova